Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Limity dla lekarzy na e-Recepty

Limity dla lekarzy na e-Recepty

Limity dla lekarzy na e-Recepty – mamy ciąg dalszy sprawy związanej z wprowadzeniem ograniczeń dotyczących erecept.

Stanowisko w sprawie MZ ...

cyt.: „(…)W pierwszej kolejności podnieść należy, że celem wdrożonego rozwiązania jest skuteczne wyeliminowanie wystawiania recept w ramach tzw. „receptomatów”. Skalę problemu, który powstał wobec nieprawidłowego wykorzystywania transformacji cyfrowej systemu ochrony zdrowia przez część środowiska lekarskiego ujawniła analiza ilości wystawianych e-recept, w trakcie której stwierdzono przypadki wystawiania od 100 do 400 tysięcy recept rocznie przez jednego lekarza. Wprowadzenie limitu w wystawianiu recept zablokowało zatem możliwość wystawiania recept tym podmiotom, które wykorzystują rozwiązania cyfrowe w systemie ochrony zdrowia wyłącznie dla zysku finansowego. Minister Zdrowia,
mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, jak również prawa pacjentów, w szczególności prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, powziął kroki mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nadużyć. Nie ma prawnych przeciwskazań, aby zastosować mechanizm zwiększający bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.(…)”.

Dla przypomnienia stanowisko RPO, w sprawie podstaw prawnych ...

cyt.: „(…)Należy podkreślić, że zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Konstytucyjny system źródeł prawa opiera się na podziale źródeł prawa na źródła prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 Konstytucji) i źródła prawa wewnętrznego (art. 93 Konstytucji). Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2000 r., sygn. K 25/99 (OTK ZU nr 5/2000, poz. 141), wykluczył istnienie jakiejś trzeciej, pośredniej kategorii źródeł prawa. Konstytucyjna regulacja źródeł prawa powszechnie obowiązującego przybrała charakter zamkniętego wyliczenia powszechnie obowiązujących aktów normatywnych i podmiotów uprawnionych do ich stanowienia(…)”.

cyt.: „(…)Jednocześnie otrzymuję sygnały ze środowiska lekarskiego, że wprowadzone zmiany polegają na ingerencji w prawo wykonywania zawodu przez lekarzy, a w konsekwencji mogą prowadzić do ograniczenia praw pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej. Stosownie do art. 68 ust. 2 Konstytucji warunki i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom określa ustawa, a nie innego typu akt prawny. Pragnę ponadto podkreślić, że zgodnie z art. 31 ust. 3 wszelkie ograniczenia wolności i praw konstytucyjnych mogą być przyjmowane tylko w formie ustawy(…)”.

Odpowiedź MZ, w sprawie podstaw prawnych ...

cyt.: „(…)Wobec powyższego, ponownie należy wskazać na konieczność wyeliminowania działań,które z jednej strony rzutują na bezpieczeństwo pacjentów, a z drugiej wpływają  negatywnie na postrzeganie wizerunku lekarzy i pielęgniarek, a tym samym systemu ochrony zdrowia. Wprowadzenie limitu recept to zgodne z prawem działanie (oparte także na wskazanych w poprzednim piśmie podstawach prawnych), które pozwala zakończyć handel receptami.(…)”.

Udostępnianie dokumentacji medycznej ...

Materiały źródłowe oraz uzupełniające opracowania