Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Przestępstwo z art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych

Przestępstwo z art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych

Przestępstwo z art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych – przed Sądem Rejonowym w Toruniu dnia 17 lutego 2021r. zapadł wyrok w sprawie II K 1109/20. Nie byłoby w tym nic zastanawiającego, gdyby rozstrzygnięcie nie dotyczyło wspomnianego w tytule art. 107 Ustawy o ochronie danych osobowych.

Niewinne zdjęcie i MMS ...

W szkole znajdowała się książka wejść i wyjść (co jest bardzo częstym sposobem zwiększania bezpieczeństwa fizycznego i p.poż. w szkołach), na których słuchacze uczęszczający na kurs realizowany w tej szkole wpisywali godziny swoich wejść i wyjść z budynku.

Oskarżona weszła w posiadanie zdjęcia kartki z tej książki na, której znajdowały się dane osobowe słuchaczy po czym przesłała to zdjęcie do partnera jednej ze słuchaczek wraz z komentarzem w którym sugerowano, że ta uczestniczka kursu wychodzi z kompanii z innymi mężczyznami.

Sąd zważył co następuje ...

„(…)Zgodnie z art. 107 ust. 1 u.o.d.o. przestępstwem jest przetwarzanie danych osobowych, choć ich przetwarzanie jest niedopuszczalne lub mimo braku upoważnienia do ich przetwarzania. Czynnością sprawczą jest więc samo przetwarzanie danych, niezależnie od tego, czy dla osoby, której takie dane dotyczą, wiąże się to z jakimikolwiek niekorzystnymi skutkami (przestępstwo formalne, bezskutkowe). Możliwe jest nawet, że osoba, której dane dotyczą, nie wie o tym, że jej dane są przetwarzane przez określoną osobę/określony podmiot pomimo braku podstawy prawnej albo przetwarzane są przez osobę, która nie legitymuje się właściwym upoważnieniem.(…)”.

„(…) Zgodnie z art. 4 pkt 2 (…)przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W związku z bezpośrednim stosowaniem (…) na terytorium Polski podana w (…) definicja przetwarzania danych osobowych pozostaje w pełni aktualna na gruncie art. 107 ust. 1 i 2.(…)”.

W ocenie sądu nie było wątpliwości co do winy: ​

„(…)W przedmiotowej sprawie nie ulega żadnych wątpliwości, że informacje zawarte na stronie (…) (…) w S., które obejmuj a imiona, nazwiska, stopnie służbowe funkcjonariuszy Policji stanowią dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Tym samym czyn oskarżonej należało zakwalifikować jako występek z art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.(…)”.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

„(…)Sąd skorzystał z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania karnego albowiem zarówno strona przedmiotowa, jak i podmiotowa wskazują, iż stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny. Wskazać należy, iż sytuacja będąca przedmiotem niniejszego postępowania miała incydentalny charakter a społeczna szkodliwość czynu oskarżonej nie była znaczna. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie można przyjąć pozytywną prognozę, że oskarżona bez wymierzania kary będzie przestrzegała porządku prawnego. Przemawiają za tym zwłaszcza takie okoliczności jak nienaganny do czasu popełnienia czynu sposób życia oraz niekaralność. W przekonaniu Sądu roczny okres próby pozwoli zweryfikować pozytywną prognozę wobec oskarżonej na przyszłość.(…)”.

Czy Wyrok kończy sprawę ...

Dodaj komentarz