Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Numery PESEL osób zamieszkujących wspólnie

Numery PESEL osób zamieszkujących wspólnie

Numery PESEL osób zamieszkujących wspólnie, jest jedną z kategorii danych, którą należy podać korzystając z aplikacji internetowej przy wykorzystaniu, której dokonywany jest Narodowy Spis Powszechny. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje, występując ze zgłoszeniem do GUS, jak informuje na swoich stronach internetowych.

Zasadność wymagania wymiany takimi danymi

RPO podnosi w swoim wystąpieniu, iż

cyt.: „(…)Należy wskazać, że prywatność informacyjna jest wartością chronioną konstytucyjnie na podstawie art. 47 oraz art. 51 Konstytucji RP, a wprowadzanie jej ograniczeń wymaga spełnienia wyraźnie określonych warunków (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Warto również dodać, że obecnie obywatele są świadomi konieczności ochrony swoich danych osobowych, a w szczególności znaczenia własnego numeru PESEL. Zdają sobie sprawę z ewentualnych negatywnych konsekwencji nieuprawnionego wykorzystania tych danych (m.in. zagrożenia kradzieżą tożsamości).(…)”.

Brak znajomości danych i możliwości ich pozyskania

Pośród danych, które należy podać znajdują się m.in. numery PESEL. Numery Pesel osób zamieszkujących wspólnie pod tym samym adresem co osoba samospisująca się.

Zgodnie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 ze zm.)

cyt.: „Osoby fizyczne przekazujące dane w ramach spisu powszechnego są obowiązane do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie informacji określonych w załączniku nr 1 do ustawy”.

Pytanie RPO ...