Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19 przypomnijmy 9 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2020r., w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz 635). Pierwotnie określono, iż rejestr tworzy się na okres 12 miesięcy. Niestety rzeczywistość pokazała, iż okres ten jest nieadekwatny, w stosunku do obecnej sytuacji.

Zakres regulacji Rozporządzenia w sprawie KRP

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2020r., w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz 635 ze zm.) określa:

 1. Podmiot prowadzący  Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19.
 2. Okres  na jaki utworzono rejestr.
 3. Usługodawców obowiązanych do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru.
 4. Sposób prowadzenia rejestru.
 5. Zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze.
 6. Rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2–5 ww. Ustawy.

  Szerzej o Krajowym Rejestrze Pacjentów

  Procedura użytkowania pendrive przenośnych pamięci danych w firmie
  Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

  Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

  Procedura opisuje zasady / powierzania / korzystania / zabezpieczania / testowania / przechowywania / niszczenia / przenośnych pamięci danych wykorzystywanych w pracy personelu administratora danych osobowych. Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych zawiera także zestaw zakazanych praktyk, wskazując na konkretne ryzyka, jakie wynikają z ich nieprzestrzegania, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

  Pakiet dokumentów zawiera:

  • Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych
  • Materiał edukacyjny / cyberbezpieczeństwo w pracy z urządzeniami elektornicznymi
  • Ankieta inwentaryzacyjno  / ewaluacyjna
  • Umowa użytkowania służbowego nośnika danych
  • Protokół przekazania nośnika danych

   

  Czytaj więcej >>>
  Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO
  Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

  Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

  Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników gotowe do wykorzystania przez Administratorów Danych Osobowych lub Inspektorów Ochrony Danych prowadzących działania edukacyjne w firmie. Kupując nasz produkt otrzymują Państwo dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno-informacyjnych szkoleniowych, jakie tworzymy na bieżąco. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

  W skład pakietu wchodzi:

  • Harmonogram szkoleniowy – dzięki któremu wykazywana jest rozliczalność działań szkoleniowych
  • Materiały edukacyjne szkoleniowe – dedykowane na kolejne 12 miesięcy

  Spis treści:

  • Styczeń – „Jakie kroki można podjąć po wycieku danych dotyczących zdrowia”.
  • Luty – „Oszuswo na BLIKa”.
  • Marzec – „Czym jest phishing, jak się przed nim bronić”.
  • Kwiecień  – „Ochrona  danych osobowych a przyczyny nieobecności w pracy pracowników”.
  • Maj – „Cyberbezpieczeństwo i problem jednego hasła w wielu serwisach”.
  • Czerwiec – „Podstawowe i szczegółowe zasady pracy z pocztą elektroniczną”.
  • Lipiec – „Urlop od RODO ! broszura informująca o zagrożeniach podczas wypoczynku”.
  • Sierpień – „Przypomnienie zasad przetwarzania danych – w codziennej pracy”.
  • Wrzesień – „Jak ułatwić sobie pracę – popularne skróty klawiszowe”
  • Październik – „W jaki sposób rozpoznać próbę ataku na zasoby firmy z wykorzystaniem email”
  • Listopad – „Korzystanie z przenośnych pamięci danych w pracy, ryzyka i środki zaradcze”.
  • Grudzień – „Prywatny adres email do celów służbowych”.

  Bezpośrednio po zakupie otrzymają Państwo nw. materiały szkoleniowe. Z uwagi n fakt, iż na bieżąco tworzymy kolejne materiały w odpowiedzi na aktualne wydarzenia, liczba materiałów szkoleniowych stale rośnie. W przypadku kiedy stworzymy materiały, będziemy je przesyłali do Państwa na bieżąco – za darmo, do końca br.

   

  Czytaj więcej >>>
  Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

  Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

  Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych jest to zjawisko, które coraz częściej obecne jest w realiach podmiotów medycznych. Nie tylko oczekiwania i potrzeby zdrowotne pacjentów stanowią uzasadnienie dla wdrożenia takich rozwiązań, ale także zmieniające się przepisy, sprawiają, iż korzystanie z przenośnego sprzętu komputerowego z dostępem do zasobów bazodanowych przez personel udzielający świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania pacjenta, stają się obowiązkiem.

  Nie tylko sprzęt, ale i dostęp zdalny do danych

  Udzielanie świadczeń medycznych czy to w ramach tzw. „wizyt domowych”, bądź w ramach „opieki środowiskowej” czy też wystawianie recept w postaci elektronicznej podczas wizyty realizowanej w miejscu zamieszkania pacjenta, pociąga za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania personelu medycznego do prowadzenia, zabezpieczania i przechowywania dokumentacji medycznej powstającej w takich sytuacjach.

  Dokumentacja przygotowana do wdrożenia:

  1. Procedura pracy z wykorzystaniem sprzętu wynoszonego poza obszar podmiotu medycznego.
  2. Procedura zdalnego dostępu do danych.
  3. Upoważnienie dla personelu medycznego.
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurami pracy ze zdalnym dostępem do pracy.
  5. Karta szkolenia wstępnego.
  6. Test sprawdzający.
  Czytaj więcej >>>
  Stanowisko IOD - obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej
  Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

  Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

  Stanowisko IOD – przypominające o obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane należy bezwzględnie zamieszczać w wykazie, jakie mogą zostać w nim zapisane dodatkowo, oraz przedstawia błędne praktyki, z jakimi można spotkać się w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.

  Stanowisko IOD

  Czytaj więcej >>>
  Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
  Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

  Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

  Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy, które m.in. na podmioty medyczne nakładają nowe obowiązki opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich, jakie należy przestrzegać w podmiotach medycznych. Nowe obowiązki wynikają wprost z treści Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

  Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

  Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pakiet dokumentów zawiera zarówno:

  • Omówienie podstawowych obowiązków podmiotu medyczne wynikających ze znowelizowanych przepisów
  • Wzór zapisów do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla czynności sprawdzania kandydatów w rejestrach
  • Pełną wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci
  • Skróconą wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci

  Standardy Ochrony Małoletnich dla szpitala

  Czytaj więcej >>>
  Co kiedy jednak podmiot medyczny zawarł umowę powierzenia z zewnętrznym laboratorium medycznym
  Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

  Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

  Stanowisko opisuje konsekwencje sytuacji, w której to podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznym laboratorium diagnostycznym w związku ze zlecaniem wykonywania badań diagnostycznych swoich pacjentów. Wbrew pozorom sytuacji, w której mamy do czynienia z takim zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych jest więc niż można byłoby przypuszczać.

  Czytaj więcej >>>
  Zalecenia dla podmiotów medycznych zlecających badania laboratoryjne w ALAB laboratoria Sp. z o.o.
  Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

  Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

  W związku z Komunikatem z dnia 27 listopada 2023r., w którego treści ALAB laboratoria sp. z o.o. informuje o cyt.: „(…)o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z incydentem bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego (…)” przygotowaliśmy stosowne Stanowisko IOD zawierające zalecenia dla podmiotów medycznych, zlecających wykonywanie badań ALAB laboratoria sp. z o.o.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii związanej z ewentualnym obowiązkiem dokonania zgłoszenia zdarzenia do UODO oraz powiadomienia podmiotów danych, których zdarzenie dotyczyło. Wyjaśniamy także kwestie związane z obiegiem dokumentacji pomiędzy laboratorium zewnętrznym a podmiotem zlecającym. Wskazujemy ponadto na zasadność podjęcia określonych działań po stronie podmiotu zlecającego.

  Czytaj więcej >>>
  Materiały szkoleniowe zasady korzystania z pendrive w firmie Stanowisko IOD
  Zasady korzystania z przenośnych pamięci

  Zasady korzystania z przenośnych pamięci – stanowisko IOD zawierające materiały szkoleniowe kierowane do pracowników korzystających z przenośnych pamięci danych. Stanowisko opisuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać pracując z takimi urządzeniami. Wskazane zostało także, jakie praktyki są niedopuszczalne. Stanowisko IOD zawiera także listę pozwalającą na uzyskanie rozliczalności z realizacji zadania edukacyjnego personelu.

  Stanowisko IOD materiały edukacyjne szkoleniowe informacyjne

  Czytaj więcej >>>
  Ocena ryzyka korzystanie z Pendrive materiały szkoleniowe
  Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

  Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

  Przygotowaliśmy dla Państwa materiał, jaki dedykowany jest dla tych podmiotów, które w związku ze swoim funkcjonowaniem przetwarzają dane z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.

  Pakiet dokumentów zawiera:

  • Ankietę ewaluacyjną – ankietę sprawdzającą dzięki której ADO / IOD dokonać mogą analizy stanu faktycznego, a następnie na jej podstawie zalecić stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa, zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.
  • Materiał szkoleniowy dla personelu – materiał pełni rolę informacyjną, jego zadaniem jest edukować personel korzystający z przenośnych pamięci danych w zakresie tego, jakiego rodzaju ryzyka związane są z takim przetwarzaniem oraz jakich zasad należy przestrzegać korzystając z przenośnych pamięci danych.

   

  Czytaj więcej >>>