Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19 przypomnijmy 9 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2020r., w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz 635). Pierwotnie określono, iż rejestr tworzy się na okres 12 miesięcy. Niestety rzeczywistość pokazała, iż okres ten jest nieadekwatny, w stosunku do obecnej sytuacji.

Zakres regulacji Rozporządzenia w sprawie KRP

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2020r., w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz 635 ze zm.) określa:

  1. Podmiot prowadzący  Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19.
  2. Okres  na jaki utworzono rejestr.
  3. Usługodawców obowiązanych do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru.
  4. Sposób prowadzenia rejestru.
  5. Zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze.
  6. Rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2–5 ww. Ustawy.

    Szerzej o Krajowym Rejestrze Pacjentów