Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19 przypomnijmy 9 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2020r., w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz 635). Pierwotnie określono, iż rejestr tworzy się na okres 12 miesięcy. Niestety rzeczywistość pokazała, iż okres ten jest nieadekwatny, w stosunku do obecnej sytuacji.

Zakres regulacji Rozporządzenia w sprawie KRP

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2020r., w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz 635 ze zm.) określa:

 1. Podmiot prowadzący  Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19.
 2. Okres  na jaki utworzono rejestr.
 3. Usługodawców obowiązanych do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru.
 4. Sposób prowadzenia rejestru.
 5. Zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze.
 6. Rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2–5 ww. Ustawy.

  Szerzej o Krajowym Rejestrze Pacjentów

  Autorem niniejszego tekstu jest mgr Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
  Kontakt z autorem: www.dominikspalek.prostetorodo.pl
  Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści z łącznym podaniem całej ww. informacji.