Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Podstawa prawna wprowadzenia limitów na recepty

Podstawa prawna wprowadzenia limitów na recepty

Podstawa prawna wprowadzenia limitów na recepty  – wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich [V.7013.59.2023.ETP] przyniosło efekt w postaci stanowiska Piotra Węcławika, dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia [DIWP.024.103.2023.KW]. Przypomnijmy, działający z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Dyrektor Zespołu Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO, wystąpił do dyrektora Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie, zwłaszcza o wskazanie podstawy prawnej limitów wprowadzonych na wystawianie e-recept przez lekarzy.

Stanowisko RPO w sprawie wskazanych przepisów ...

Jak czytamy w piśmie będącym odpowiedzią RPO na sformułowane stanowisko przez MZ w sprawie podstaw prawnych dla wprowadzenia limitów na wystawianie e-recept

cyt.: „(…)Niewątpliwie mając na uwadze powyższe przepisy Minister Zdrowia uczestniczy w ustalaniu polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia, odpowiadając za jej treść i realizację poprzez kierowanie działem administracji rządowej – zdrowie oraz wypełnianie zadań wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów. Powyższe odbywa się przez inicjowanie oraz realizację polityki rządu w zakresie ochrony zdrowia poprzez, między innymi, przygotowywanie projektów aktów normatywnych.(…)”.

Argumentacja przytoczona przez RPO ...

cyt.: „(…)Należy podkreślić, że zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Konstytucyjny system źródeł prawa opiera się na podziale źródeł prawa na źródła prawa powszechnie obowiązującego (art. 87 Konstytucji) i źródła prawa wewnętrznego (art. 93 Konstytucji). Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2000 r., sygn. K 25/99 (OTK ZU nr 5/2000, poz. 141), wykluczył istnienie jakiejś trzeciej, pośredniej kategorii źródeł prawa. Konstytucyjna regulacja źródeł prawa powszechnie obowiązującego przybrała charakter zamkniętego wyliczenia powszechnie obowiązujących aktów normatywnych i podmiotów uprawnionych do ich stanowienia(…)”.

cyt.: „(…)Jednocześnie otrzymuję sygnały ze środowiska lekarskiego, że wprowadzone zmiany polegają na ingerencji w prawo wykonywania zawodu przez lekarzy, a w konsekwencji mogą prowadzić do ograniczenia praw pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej. Stosownie do art. 68 ust. 2 Konstytucji warunki i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom określa ustawa, a nie innego typu akt prawny. Pragnę ponadto podkreślić, że zgodnie z art. 31 ust. 3 wszelkie ograniczenia wolności i praw konstytucyjnych mogą być przyjmowane tylko w formie ustawy(…)”.

Podstawa prawna wprowadzenia limitów na recepty

Udostępnianie dokumentacji medycznej ...

Materiały źródłowe oraz uzupełniające opracowania