Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Laptopy dla uczniów bony dla nauczycieli

Laptopy dla uczniów bony dla nauczycieli ...

Laptopy dla uczniów bony dla nauczycieli … Uwaga już 2 sierpnia 2023r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ustawa określa zasady i tryb przyznawania wsparcia uczniom i nauczycielom w związku z rozwojem kompetencji cyfrowych.

Wsparcie dla uczniów ...

Wzór umowy dotyczącej przekazania laptopów uczniom ...

Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje uczniom klasy objętej wsparciem zakupione laptopy, za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę. Minister przekaże na podstawie umowy organowi prowadzącemu szkołę laptopy, w terminie umożliwiającym ich przekazanie uczniom klasy objętej wsparciem do dnia 30 września roku, w którym uczniowie ci rozpoczęli naukę w tej klasie. Umowę, o której mowa w zdaniu pierwszym, oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu przekazania laptopów, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Minister określi, w drodze rozporządzenia, wzór umowy,  mając na względzie ujednolicenie i usprawnienie procesu przekazywania laptopów oraz przejrzystość wydatkowania środków publicznych.

Co w sytuacji niewystarczającej liczby sprzętu ...

Jeżeli liczba laptopów przekazanych organowi prowadzącemu szkołę, jest mniejsza niż faktyczna liczba uczniów klasy objętej wsparciem, organ prowadzący szkołę, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia ich otrzymania, występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o przekazanie większej liczby laptopów. W takim przypadku minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje brakującą liczbę laptopów niezwłocznie.

Tylko jeden laptop ze środków publicznych ...

Uczniowi klasy objętej wsparciem przysługuje jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Jeżeli taki uczeń otrzymał już laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, rodzice tego ucznia decydują, z którego rodzaju wsparcia korzystają. W przypadku wyboru laptopa zakupionego w ramach omawianego wsparcia, laptop otrzymany w ramach innych programów finansowanych ze środków publicznych podlega zwrotowi do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z udzieleniem wsparcia ...

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi ewidencję zakupionych i przekazanych laptopów organom prowadzącym szkołę. Dane przetwarzane są w celach ewidencyjnych, weryfikacyjnych, kontrolnych i audytowych. Ewidencja, zawiera w szczególności: wysokość wydatkowanych środków na zakup laptopów w danym roku; liczbę laptopów przekazanych organom prowadzącym szkołę w podziale na województwa, powiaty i gminy; numery seryjne laptopów; imiona i nazwiska rodziców, którym organ prowadzący szkołę przekazał na własność albo użyczył laptopy.

Tryb przekazania laptopa uczniowi ...

Laptop przekazany uczniowi klasy objętej wsparciem stanowi własność jego rodziców. Ilekroć mowa jest o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych. Przekazanie laptopa uczniowi klasy objętej wsparciem następuje na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę z rodzicem ucznia. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór takiej umowy, mając na względzie ujednolicenie i usprawnienie procesu przekazywania laptopów oraz przejrzystość wydatkowania środków publicznych. Organ prowadzący szkołę sporządza protokół z przekazania laptopa. Umowę oraz protokół sporządza się w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Obowiązkowe oświadczenie rodzica ...

Rodzic ucznia klasy objętej wsparciem składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole lub klasie objętej wsparciem. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Umowa użyczenia laptopa zamiast przekazania własności ...

Rodzice ucznia klasy objętej wsparciem mogą odmówić przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia. Umowę sporządza się w postaci papierowej i opatruje własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Laptop przyznany uczniowi klasy objętej wsparciem, na podstawie umowy użyczenia, stanowiący własność organu prowadzącego szkołę, w przypadku zmiany szkoły przez ucznia podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę, w terminie 30 dni od dnia zmiany szkoły.

Zmiana klasy przez uprawnionego ucznia ...

W przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia klasy objętej wsparciem laptop jemu przekazany stanowiący własność jego rodziców, nie podlega zwrotowi do organu prowadzącego szkołę.

Ograniczenia w dysponowaniu przekazanym laptopem ...

Laptop przekazany uczniowi klasy objętej wsparciem nie może być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia laptopa na własność przez rodzica ucznia.

Tylko jeden laptop ze środków publicznych ...

Uczniowi klasy objętej wsparciem przysługuje jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Jeżeli taki uczeń otrzymał już laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, rodzice tego ucznia decydują, z którego rodzaju wsparcia korzystają. W przypadku wyboru laptopa zakupionego w ramach omawianego wsparcia, laptop otrzymany w ramach innych programów finansowanych ze środków publicznych podlega zwrotowi do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał.

Wsparcie dla nauczycieli ...

Tryb udzielania wsparcia dla nauczycieli ...

W celu udzielania wsparcia, polegającego na przekazaniu nauczycielom jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych, nauczyciel otrzymuje bon w wysokości 2500 zł. Zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego za kwotę niższą niż wysokość otrzymanego bonu nie uprawnia do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu przez nauczyciela. W przypadku nabycia laptopa lub laptopa przeglądarkowego za kwotę wyższą niż wysokość otrzymanego bonu obowiązek zapłaty pozostałej części ceny laptopa lub laptopa przeglądarkowego obciąża nauczyciela. Za pomocą otrzymanego bonu nauczyciel dokonuje płatności jednorazowo. Płatności za zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego nie można dokonywać w ratach. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

Tylko jedna forma wsparcia ...

Nauczycielowi przysługuje tylko jedna forma wsparcia związana ze sfinansowaniem ze środków publicznych zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Jeżeli nauczyciel otrzymał laptop, laptop przeglądarkowy lub świadczenie na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych, decyduje, czy korzysta ze wsparcia omawianego, czy wsparcia przewidzianego w tych innych programach. W przypadku wyboru wsparcia omawianego, laptop lub laptop przeglądarkowy otrzymany w ramach innych programów finansowanych ze środków publicznych podlega zwrotowi do podmiotu, od którego nauczyciel go otrzymał.

Termin na realizację zakupów ...

Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa z końcem dnia 31 grudnia 2025 r.

Oświadczenie nauczyciela składane za pośednictwem dyrektora szkoły ...

Nauczyciel składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zakupiony przez nauczyciela w ramach wsparcia, laptop lub laptop przeglądarkowy musi spełniać minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego typu laptop lub laptop przeglądarkowy dla nauczyciela, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Zakupiony przez nauczyciela w ramach wsparcia laptop lub laptop przeglądarkowy nie może być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia zakupu.

Wniosek nauczyciela o udzielenie wsparcia ...

Nauczyciel ujęty w grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, w celu otrzymania bonu składa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, wniosek do organu prowadzącego szkołę, zawierający imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jego wskazania w przepisach wydanych przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji określi, jako nauczyciela zaliczanego do grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia. Organ prowadzący szkołę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, składa jeden wniosek dla wszystkich nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, w systemie teleinformatycznym, prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji zapewniającym obsługę bonu. Organ prowadzący szkołę przed złożeniem wniosku, może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie weryfikacji warunków.

Wykluczenia z możliwości ubiegania się o udzielenie wsparcia ...

Organ prowadzący szkołę nie składa wniosku, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku:

 • pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 • przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

Weryfikacja wniosku i zakres przetwarzanych danych ...

Ustalenie prawa do bonu następuje na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku w systemie teleinformatycznym, dedykowanym do obsługi. Rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia prawa do bonu nie wymaga wydania decyzji. Kod potwierdzający przyznanie bonu jest przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej nauczyciela. Dokonanie płatności za pomocą bonu następuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, dedykowanego do obsługi procesu wsparcia. Potwierdzenie płatności następuje po wprowadzeniu w systemie teleinformatycznym, kodu przekazanego na numer telefonu komórkowego nauczyciela. W celu realizacji bonu, w szczególności ustalenia prawa nauczyciela do otrzymania bonu, zapewnienia możliwości dokonania płatności za pomocą bonu, w celach ewidencyjnych, weryfikacyjnych, kontrolnych i audytowych, są przetwarzane następujące dane osobowe nauczyciela oraz osoby składającej wniosek upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego szkołę: imię (imiona) i nazwisko; numer PESEL; numer telefonu komórkowego; adres poczty elektronicznej.

 

Dedykowany system teleinformatyczny do obsługi bonów ...

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi system teleinformatyczny zapewniający obsługę bonu. System teleinformatyczny zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz środki określone w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, w związku z obsługą bonu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Wejście w życie przepisw ...

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 29, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Oświadczenie nauczyciela składane za pośednictwem dyrektora szkoły ...

Wniosek nauczyciela o udzielenie wsparcia …

Nauczyciel ujęty w grupie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, w celu otrzymania bonu składa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, wniosek do organu prowadzącego szkołę, zawierający imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jego wskazania w przepisach wydanych przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji określi, jako nauczyciela zaliczanego do grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia. Organ prowadzący szkołę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, składa jeden wniosek dla wszystkich nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, w systemie teleinformatycznym, prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji zapewniającym obsługę bonu. Organ prowadzący szkołę przed złożeniem wniosku, może zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie weryfikacji warunków.

Brak możliwości ubiegania się o przyznanie wsparcia w formie bonu …

Organ prowadzący szkołę nie składa wniosku, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku:

 1.  pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
 2.  jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 3.  przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
 4.  jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).

 

Weryfikacja wniosku …

Ustalenie prawa do bonu następuje na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku w systemie teleinformatycznym, dedykowanym do obsługi. Rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia prawa do bonu nie wymaga wydania decyzji. Kod potwierdzający przyznanie bonu jest przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej nauczyciela. Dokonanie płatności za pomocą bonu następuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, dedykowanego do obsługi procesu wsparcia. Potwierdzenie płatności następuje po wprowadzeniu w systemie teleinformatycznym, kodu przekazanego na numer telefonu komórkowego nauczyciela.

W celu realizacji bonu, w szczególności ustalenia prawa nauczyciela do otrzymania bonu, zapewnienia możliwości dokonania płatności za pomocą bonu, w celach ewidencyjnych, weryfikacyjnych, kontrolnych i audytowych, są przetwarzane następujące dane osobowe nauczyciela oraz osoby składającej wniosek upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego szkołę:

 1.  imię (imiona) i nazwisko;
 2.  numer PESEL;
 3.  numer telefonu komórkowego;
 4.  adres poczty elektronicznej.

System teleinformatyczny zapewniający obsługę bonu …

Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi system teleinformatyczny zapewniający obsługę bonu. System teleinformatyczny zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz środki określone w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, w związku z obsługą bonu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

 

Pierwsze przekazanie laptopów …

Po raz pierwszy przekazanie laptopów organowi prowadzącemu szkołę dla uczniów klas objętych wsparciem, nastąpi począwszy od roku szkolnego 2023/2024. W 2023 r. minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże organowi prowadzącemu szkołę laptopy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wejście w życie przepisów …  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 29, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pobierz bezpłatny egzemplarz PDF

Materiały szkoleniowe VIDEO dla oświaty

Dzięki naszej współpracy jako Proste to RODO z Mariuszem Stasiakiem vel Stasek przygotowaliśmy dla Państwa cykl szkoleniowy, składający się z czterech odcinków, wykładów. Każdy z nich porusza ciekawe, praktyczne zagadnienia. Prowadzący w sposób rzeczowy i merytoryczny prezentuje wybrane zagadnienia. Dodatkowo do każdego z odcinków przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dla oświaty. Oto krótka zajawka na temat tego, o czym będzie mowa w czterech kolejnych odcinkach.