Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Regulamin publikowania informacji w BIP

Regulamin publikowania informacji w BIP ...

Regulamin publikowania informacji w NIP. Przygotowaliśmy wzorcową procedurę opisującą zasady realizacji obowiązków wynikających z Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ale także tych określonych przepisami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Zagadnienia dotyczące kwestii realizacji obowiązku udostępniania informacji publicznej przez zobowiązane podmioty to tematyka, która często jest przedmiotem kontroli ze strony uprawnionych organów. Zdarza się także, iż w ramach uprawnień nadzorczych podmioty te przeprowadzają ankiety zawierające zapytania dotyczące m.in. tematyki publikacji w BIP. Wdrożenie i stosowanie procedury, jaką przygotowaliśmy, pozwoli na wykazanie, rozliczenie się podmiotu zobowiązanego do publikacji, z obciążających go obowiązków.

Jakie podmioty zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej ...

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, będące w posiadaniu takich informacji w szczególności:
 • organy władzy publicznej;
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych;
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;
 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • organizacje związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
 • partie polityczne.
Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmioty obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5, (poniżej zaznaczono) mogą one także udostępniać również inne informacje publiczne. Uwaga podmioty zobowiązane mają obowiązek udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej także informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu ale nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiot informacji publicznej ...

1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
 
1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b) projektowaniu aktów normatywnych,
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań;
 
2) podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a) statusie prawnym lub formie prawnej,
b) organizacji,
c) przedmiocie działalności i kompetencjach,
d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
e) strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
f) majątku, którym dysponują;
 
3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
c) sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
 
 
4) danych publicznych, w tym:
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych;
 
5) majątku publicznym, w tym o:
a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
d) majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a-c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a-c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
f) długu publicznym,
g) pomocy publicznej,
h) ciężarach publicznych.

Nie tylko obowiązek publikacji w BIP

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane ponadto do:

 • oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację;
 • podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;
 • dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej;
 • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia;
 • zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.

Regulamin publikowania informacji w BIP ...

Szkolenie w formie nagrania VIDEO