Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Przetwarzanie danych własnych pracowników w ramach medycyny pracy

Kto ma podawać dzieciom adrenalinę w placówkach oświatowych ...

Przetwarzanie danych własnych pracowników w ramach medycyny pracy. Prezes UODO skierował pismo do Ministra do spraw Unii Europejskiej  w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dalej jako: TSUE] z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. C-667/21 Krankenversicherung Nordrhein. W swoim wystąpieniu Prezes UODO odnosi się do szczególnej sytuacji, w jakiej znajdują się pracodawcy, którzy przetwarzają dane swoich pracowników, zarówno jako pracodawcy, ale także jako podmioty medyczne realizujące zadania w ramach medycyny pracy. Kwestii problematycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty realizujące zadania, jako służba medycyny pracy jest kilka. Jednym z nich jest kwestia przekazywania kierującym na badania pracodawcom informacji na temat wyników badań, jakie wykonane zostały w celu oceny zdolności danego pracownika do pracy. Kolejnym zagadnieniem, jakie ostatecznie również zostało rozstrzygnięte, jest brak podstaw prawnych, do zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przez pracodawcę z podmiotem medyczny, jaki dokonywał będzie oceny stanu zdrowia pracowników w celu oceny zdolności do pracy. Prowadzenie rejestru wydanych orzeczeń również jest zagadnieniem, może powodować problemu na gruncie ochrony danych osobowych. 

Osoby objęte profilaktyczną opieką zdrowotną

Zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy służba medycyny pracy realizuje zadania określone w odniesieniu do:

 • pracowników;
 • osób pozostających w stosunku służbowym;
 • osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 • doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 • osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na:

 • pracodawcach – w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-3;
 • szkole, szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych – w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 4;
 • podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia szkoły doktorskiej – w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 5;
 • podmiocie zatrudniającym – w odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 pkt 6.

Kiedy dojdzie do zbiegu ról ...

Podmioty wykonujące działalność lecznicza przetwarzające dane osobowe swoich pracowników, względem których oprócz tego, że są pracodawcą realizują również zadania z zakresu medycyny pracy powinny dostrzegać dwoistość ról, w jakich występują. Równolegle bowiem przetwarzają dane zatrudnianych pracowników, jako administrator danych osobowych – pracodawca, ale także przetwarzają dane o stanie zdrowia zatrudnionych pracowników, jako podmiot medyczny w ramach medycyny pracy. Pracodawcy, znajdujący się w takiej sytuacji, powinni przede wszystkim pamiętać o wdrożeniu adekwatnych środków organizacyjnych i technicznych, jakie zabezpieczą prawidłowy obieg danych i informacji dotyczących wykonanych badań względem pracowników, oraz poszanowanie przepisów o tajemnicy zawodowej. 

Jak czytamy w piśmie Prezesa UODO z dnia 11 marca 2024r., [DOL.0623.28.2021] kierowanym do Adama Szłapki, Ministra do spraw Unii Europejskiej, nawiązującym do wyroku TSUE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. C-667/21 Krankenversicherung Nordrhein

cyt.: „(…)W tym kontekście należy podkreślić, że obowiązuje w polskim porządku prawnym tajemnica lekarska uregulowana w art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1516 ze zm.), do obowiązku zachowania której zobowiązani są również lekarze badający zdolność pracownika do świadczenia pracy. Jednocześnie tego rodzaju pracodawca będący jednocześnie jednostką medycyny pracy powinien, orzekając o zdolności do pracy własnego pracownika, stosować zasady ochrony danych takie jak przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. f integralności i poufności danych, tak aby dostępu do danych pracownika dotyczących stanu jego zdrowia nie miały osoby inne niż badające stan jego zdrowia. Pracodawca taki powinien również respektować normę wynikającą z odpowiedniego zabezpieczenia danych określoną w art. 32 ust. 1 lit. a i b RODO, na co również zwrócił uwagę Trybunał w analizowanym wyroku. (…)”.

Podstawy prawne przetwarzania danych szczególnej kategorii ...

Osobiście pragnę także zwrócić uwagę na ciekawy fragment wystąpienia, który koreluje ze stanowiskiem dr Jakuba Rzymowskiego o jednoczesnym stosowaniu art. 6 i 9 RODO.

cyt.: „(…) Wiele osób stosujących RODO uważa, że podstawa prawna przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych na gruncie RODO znajduje się wyłącznie w art. 9 RODO. Jest to błąd. Artykuł 9 RODO nie „działa” bez artykułu 6 RODO. Podsumowując: podstawa prawna na gruncie RODO do przetwarzania wszystkich kategorii danych osobowych „zwykłych” – art. 6 RODO. Dodatkowa podstawa prawna na gruncie RODO do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych – art. 6 RODO i art. 9 RODO. Dodatkowa podstawa prawna na gruncie RODO do przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa – art. 6 RODO i art. 10 RODO.(…)”.

Jak czytamy w wystąpieniu Prezesa UODO

cyt.: „(…) Artykuł 9 ust. 2 lit. h) i art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 należy interpretować w ten sposób, że przetwarzanie danych dotyczących zdrowia oparte na tym pierwszym przepisie musi, aby było zgodne z prawem, nie tylko spełniać wymogi wynikające z tego przepisu, lecz także spełniać co najmniej jeden z warunków zgodności z prawem wymienionych w tym art. 6 ust. 1. (…)”.

Autor opracowania

mgr Dominik Spałek Inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl  Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej. Telefon kontaktowy: 694 494 240 

Materiały edukacyjne dla Twoich pracowników ...

Materiały źródłowe wykorzystane w materiale

Komunikat UODO – „Przetwarzanie danych przez podmioty lecznicze występujące w podwójnej roli” [Dostęp dnia: 18.03.2024r., godz.: 11:30]

Wybrane opracowania dla sektora medycznego ...

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów
Procedura przyjmowania zgłoszeń od sygnalisty dla podmiotu medycznego

Procedura przyjmowania zgłoszeń od sygnalisty dla podmiotu medycznego

W związku z faktem uchwalenia Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów opracowaliśmy dokumentację zawierającą procedury związane z obsługa zgłoszeń wewnętrznych dedykowane dla podmiotu medycznego.

Kto ma obowiązek opracowania dokumentacji

Obowiązek przygotowania i wdrożenia dokumentacji na gruncie ww. Ustawy o ochronie sygnalistów mają podmioty medyczne, na rzecz których według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Uwaga jednak do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową wlicza się zarówno pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz  wlicza się osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Forma dokumentu: dokumenty edytowalne
Czas realizacji: 14 dni
Autor: dr Jakub Rzymowski
Autor: mgr Dominik Spałek

Czytaj więcej >>>
Wzory oświadczeń składanych przez osoby zatrudniane Ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości na tle seksualnym
Wzory oświadczeń składanych przez osoby zatrudniane Ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości na tle seksualnym

Wzory oświadczeń składanych przez osoby zatrudniane Ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości na tle seksualnym

W skład pakiety wchodzą następujące dokumenty:

 • Omówienie przepisów – wprowadzenie do tematu
 • Oświadczenie – o jakim mowa w art. 21 ust. 7 Lex Kamilek / braku skazania
 • Oświadczenie – o jakim mowa w art. 21 ust. 5 Lex Kamilek / państwa zamieszkania
Czytaj więcej >>>
Procedura użytkowania pendrive przenośnych pamięci danych w firmie
Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura opisuje zasady / powierzania / korzystania / zabezpieczania / testowania / przechowywania / niszczenia / przenośnych pamięci danych wykorzystywanych w pracy personelu administratora danych osobowych. Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych zawiera także zestaw zakazanych praktyk, wskazując na konkretne ryzyka, jakie wynikają z ich nieprzestrzegania, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych
 • Materiał edukacyjny / cyberbezpieczeństwo w pracy z urządzeniami elektornicznymi
 • Ankieta inwentaryzacyjno  / ewaluacyjna
 • Umowa użytkowania służbowego nośnika danych
 • Protokół przekazania nośnika danych

 

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników gotowe do wykorzystania przez Administratorów Danych Osobowych lub Inspektorów Ochrony Danych prowadzących działania edukacyjne w firmie. Kupując nasz produkt otrzymują Państwo dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno-informacyjnych szkoleniowych, jakie tworzymy na bieżąco. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

W skład pakietu wchodzi:

 • Harmonogram szkoleniowy – dzięki któremu wykazywana jest rozliczalność działań szkoleniowych
 • Materiały edukacyjne szkoleniowe – dedykowane na kolejne 12 miesięcy

Spis treści:

 • Styczeń – „Jakie kroki można podjąć po wycieku danych dotyczących zdrowia”.
 • Luty – „Oszuswo na BLIKa”.
 • Marzec – „Czym jest phishing, jak się przed nim bronić”.
 • Kwiecień  – „Ochrona  danych osobowych a przyczyny nieobecności w pracy pracowników”.
 • Maj – „Cyberbezpieczeństwo i problem jednego hasła w wielu serwisach”.
 • Czerwiec – „Podstawowe i szczegółowe zasady pracy z pocztą elektroniczną”.
 • Lipiec – „Urlop od RODO ! broszura informująca o zagrożeniach podczas wypoczynku”.
 • Sierpień – „Przypomnienie zasad przetwarzania danych – w codziennej pracy”.
 • Wrzesień – „Jak ułatwić sobie pracę – popularne skróty klawiszowe”
 • Październik – „W jaki sposób rozpoznać próbę ataku na zasoby firmy z wykorzystaniem email”
 • Listopad – „Korzystanie z przenośnych pamięci danych w pracy, ryzyka i środki zaradcze”.
 • Grudzień – „Prywatny adres email do celów służbowych”.

Bezpośrednio po zakupie otrzymają Państwo nw. materiały szkoleniowe. Z uwagi n fakt, iż na bieżąco tworzymy kolejne materiały w odpowiedzi na aktualne wydarzenia, liczba materiałów szkoleniowych stale rośnie. W przypadku kiedy stworzymy materiały, będziemy je przesyłali do Państwa na bieżąco – za darmo, do końca br.

 

Czytaj więcej >>>
Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych jest to zjawisko, które coraz częściej obecne jest w realiach podmiotów medycznych. Nie tylko oczekiwania i potrzeby zdrowotne pacjentów stanowią uzasadnienie dla wdrożenia takich rozwiązań, ale także zmieniające się przepisy, sprawiają, iż korzystanie z przenośnego sprzętu komputerowego z dostępem do zasobów bazodanowych przez personel udzielający świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania pacjenta, stają się obowiązkiem.

Nie tylko sprzęt, ale i dostęp zdalny do danych

Udzielanie świadczeń medycznych czy to w ramach tzw. „wizyt domowych”, bądź w ramach „opieki środowiskowej” czy też wystawianie recept w postaci elektronicznej podczas wizyty realizowanej w miejscu zamieszkania pacjenta, pociąga za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania personelu medycznego do prowadzenia, zabezpieczania i przechowywania dokumentacji medycznej powstającej w takich sytuacjach.

Dokumentacja przygotowana do wdrożenia:

 1. Procedura pracy z wykorzystaniem sprzętu wynoszonego poza obszar podmiotu medycznego.
 2. Procedura zdalnego dostępu do danych.
 3. Upoważnienie dla personelu medycznego.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurami pracy ze zdalnym dostępem do pracy.
 5. Karta szkolenia wstępnego.
 6. Test sprawdzający.
Czytaj więcej >>>
Stanowisko IOD - obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej
Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Stanowisko IOD – przypominające o obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane należy bezwzględnie zamieszczać w wykazie, jakie mogą zostać w nim zapisane dodatkowo, oraz przedstawia błędne praktyki, z jakimi można spotkać się w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Stanowisko IOD

Czytaj więcej >>>
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy, które m.in. na podmioty medyczne nakładają nowe obowiązki opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich, jakie należy przestrzegać w podmiotach medycznych. Nowe obowiązki wynikają wprost z treści Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pakiet dokumentów zawiera zarówno:

 • Omówienie podstawowych obowiązków podmiotu medyczne wynikających ze znowelizowanych przepisów
 • Wzór zapisów do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla czynności sprawdzania kandydatów w rejestrach
 • Pełną wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci
 • Skróconą wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci

Standardy Ochrony Małoletnich dla szpitala

Czytaj więcej >>>
Co kiedy jednak podmiot medyczny zawarł umowę powierzenia z zewnętrznym laboratorium medycznym
Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Stanowisko opisuje konsekwencje sytuacji, w której to podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznym laboratorium diagnostycznym w związku ze zlecaniem wykonywania badań diagnostycznych swoich pacjentów. Wbrew pozorom sytuacji, w której mamy do czynienia z takim zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych jest więc niż można byłoby przypuszczać.

Czytaj więcej >>>
Zalecenia dla podmiotów medycznych zlecających badania laboratoryjne w ALAB laboratoria Sp. z o.o.
Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

W związku z Komunikatem z dnia 27 listopada 2023r., w którego treści ALAB laboratoria sp. z o.o. informuje o cyt.: „(…)o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z incydentem bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego (…)” przygotowaliśmy stosowne Stanowisko IOD zawierające zalecenia dla podmiotów medycznych, zlecających wykonywanie badań ALAB laboratoria sp. z o.o.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii związanej z ewentualnym obowiązkiem dokonania zgłoszenia zdarzenia do UODO oraz powiadomienia podmiotów danych, których zdarzenie dotyczyło. Wyjaśniamy także kwestie związane z obiegiem dokumentacji pomiędzy laboratorium zewnętrznym a podmiotem zlecającym. Wskazujemy ponadto na zasadność podjęcia określonych działań po stronie podmiotu zlecającego.

Czytaj więcej >>>