Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Potwierdzenie odbioru orzeczenia

Potwierdzenie odbioru orzeczenia

Potwierdzenie odbioru orzeczenia. Podpis pacjenta w rejestrze wydanych orzeczeń. Obowiązujące regulacje pokazują, iż wciąż są obszary wymagające przemyślenia, jeśli chodzi o stosowanie praktyk mających na celu ochronę danych osobowych.

Dokumentacja medyczna - rejestr wydanych orzeczeń

Zgodnie z § 9. ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r., w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332 ze zm.) [Dalej Rozporządzenie PBL]

cyt.: „(…)Lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne prowadzą dokumentację medyczną, która obejmuje: (…) rejestr wydanych orzeczeń.(…)”.

Innymi słowy, przepis ww. wprowadza po  stronie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci rejestru wydanych orzeczeń. Prowadzony przez lekarza rejestr wydanych orzeczeń staje się elementem dokumentacji medycznej.

Wzór rejestr wydanych orzeczeń

Zgodnie z § 9. ust. 3 Rozporządzenia PBL

cyt.: „(…)Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.(…)”.

Innymi słowy lekarz prowadzący dokumentacje medyczna, ma obowiązek prowadzić rejestr wydanych orzeczeń. Obowiązek ten realizuje jednak zachowując wzór rejestru, który określa Załącznik nr 7 do Rozporządzenia PBL.

Zasady postępowania z dokumentacja medyczną

Zgodnie z § 9. ust. 4 Rozporządzenia PBL

cyt.: „(…)Do przechowywania dokumentacji badań profilaktycznych stosuje się odpowiednio ogólnie obowiązujące przepisy o dokumentacji medycznej.(…)”.

Potwierdzenie odbioru orzeczenia - w czym problem

Załącznik nr 7 do Rozporządzenia PBL określa wzór rejestry wydanych orzeczeń. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż w kolumnie nr 5 ustawodawca określił pole opisane jako „Potwierdzenie odbioru orzeczenia”. Nie ma w tym nic niestosownego, gdyby jednak nie to, iż w tym miejscu pacjenci składają własnoręczne podpisy potwierdzające fakt, wydania im i odbioru własnego orzeczenia. Dochodzimy do meritum tej drobnej sprawy, jakim jest ryzyko ujawnienia danych zawartych w kolumnach 2 / 3 / 4 / 6 nieuprawnionym osobom. DO takiej sytuacji może dojść w momencie,  kiedy to kolejny pacjent składał będzie adnotację w postaci własnoręcznego podpisu w rejestrze, jednocześnie mając możliwość przeglądania pozostałych wpisów.

Potwierdzenie odbioru orzeczenia w rejestrze wydanych orzeczeń

Problemy natury praktycznej w medycynie pracy

Widzimy zatem, iż drobny problem natury praktycznej skutkować może negatywnymi konsekwencjami dla samego ADO. Do tej pory wciąż nie uregulowany jest status podpisów pacjentów składanych za pośrednictwem tzw. „specjalnych tabletów” jak nazywa je jeden z producentów do prowadzenia dokumentacji medycyny pracy w postaci elektronicznej. Wydaje si zatem na tę chwile, przy takim brzemieniu przepisów stosowanie technicznych zabezpieczeń w postaci zasłaniania innych pozycji rejestru, w czasie składania podpisu przez pacjenta.

Wybrane oferty ze sklepu RODO w ochronie zdrowia