Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych. RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Proste to RODO w medycynie audyty, wdrożenie, szkolenia, wzory, bezpłatny komentarz.

Proste to RODO w medycynie. Mamy świadomość tego, jak trudno jest pozyskać pomoc we wdrożeniu przepisów RODO. Wiemy także, jak trudno jest zapisać się na merytoryczne szkolenia z ochrony danych osobowych. Z tego względu zapraszamy do współpracy z nami. Proste RODO to przede wszystkim nasz zespół ekspercki. Ze względu na fakt, iż posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie jesteśmy w stanie przygotowywać indywidualnie opracowane wzory dokumentów. Udzielamy także wyczerpujących odpowiedzi na pytania. 

Przygotowujemy merytoryczne opracowania i poradniki RODO. Wszystko to w odpowiedzi na zapotrzebowania naszych Partnerów. Służymy naszą pomocą we wdrożeniu i stosowaniu w praktyce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Oddzwonimy do Ciebie ... jeśli czegoś szukasz, albo masz pytanie ...

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani danych jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Aleksandra Kubik PW ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, za pomocą adresu email: kamil@informatykaserwis.pl, telefonicznie: 606 126 875.

Pani/Pana dane wysłane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z korespondencji telefonicznej i odpowiedzi na ewentualne pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zrealizowania kontaktu telefonicznego i udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zrealizowania powyższego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom
i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy,dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 15 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Ma Pani/Pan prawo do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody – zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. ADO nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani poddawał profilowaniu.

Szkolenia RODO w medycynie / w oświacie

Cyberbezpieczeńśtwo w sekretariacie szkoły - warsztaty szkoleniowe

Szkolenie VIDEO
Cyberbezpieczeństwo w pracy pracowników administracji publicznej

Cyberbezpieczeństwo w pracy pracownika administracji publicznej. Najważniejsze znaczenie dla zapewnienia podstaw bezpieczeństwa cyfrowego urzędach administracji publicznej odgrywają działania profilaktyczne (prewencyjne) prowadzone wobec i z udziałem wszystkich pracowników. Działania te powinny mieć charakter systemowy, ciągły, wieloletni i skoordynowany.

Materiały edukacyjne dla pracowników oświaty i uczniów

Szkolenie VIDEO
Materiały edukacyjne dla oświaty dla pracowników dla dyrektorów dla uczniów

Materiały edukacyjne w postaci nagrań VIDEO. Cztery odcinki dedykowane dla pracowników, kadry zarządzającej, naczelników wydziałów edukacji, dyrektorów szkół, zastępców, oraz także dla nauczycieli i uwaga dla uczniów.
Odcinek 1 - Szkolenie wstępne / przypominające dla pracowników z zakresu ochrony danych w szkole
Odcinek 2 - Szkolenie dla kadry zarządzającej poświęcone tematyce organizacji procesów przetwarzania danych
Odcinek 3 - Cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy nauczyciela
Odcinek 4 - Cyberbezpieczeństwo uczniów oraz cyberprzemoc w sieci - rewelacyjny materiał na godzinę wychowawczą.

Szkolenie VIDEO - prawa autorskie w pracy nauczyciela

Szkolenie VIDEO
Prawa autorskie w pracy nauczyciela

Praktyczne szkolenie poświęcone tematyce praw autorskich w codziennej pracy nauczyciela. Przystępnie, prosto opowiadamy o tym, jak zgodnie z prawem korzystać z utworów innych autorów, jak publikować swoje prace, jak przygotowywać apele, występy czy lekcje online dla uczniów, aby nie naruszyć prawa autorskiego.

Szkolenie zdalne ochrona danych w gabinecie lekarskim

Szkolenie VIDEO
Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim

Ochrona danych w gabinecie lekarskim, szkolenie dla personelu medycznego. Webinar w formie video do wykorzystania przez IOD. VIDEO do przeprowadzenia zdalnego szkolenia. Prowadzący mgr Magdalena Waszak, mgr Dominik Spałek.

Jak przygotować podmiot medyczny do prowadzenia dokumentacji elektronicznej EDM

Szkolenie VIDEO
Jak przygotować system informatyczny do EDM

Praktyczny poradnik VIDEO o tym, jak przygotować system informatyczny do prowadzenia do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Prowadzący mgr inż. Michał Kubik.

Jak prowadzić BIP - webinar nagranie VIDEO

Szkolenie VIDEO
Jak poprawnie prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej

Nagranie VIDEO w ramach którego wyjaśniane są kluczowe zagadnienia pozwalające na poprawne, zgodne z prawem prowadzenie BIP. Prowadzący Mariusz Stasiak vel Stasek.

Szkolenie dla kas zapomogowo pożyczkowych

Szkolenie
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian jakie nastąpiły w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Ustawa zastąpiła rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy, zastąpione zostało ustawą o kasach zapomogowo – pożyczkowych. Zakres przedmiotowy nowej ustawy obejmuje kompleksowo zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy KZP oraz jej likwidacji.

Proste to RODO - gorące tematy.

Zmiany w kasach zapomogowo pożyczkowych

Ustawa o kasach zapomogowo pożyczkowych

Dnia 11 października 2021r. wejdą w życie nowe regulacje odnoszące się do zasad funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych. Warto jest zapoznać się z treścią nowych przepisów, albowiem czekają nas zmiany oraz nowa dokumentacja do przygotowania.

Materiały edukacyjne na szkolenia rodo dla pracowników

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników.

Skuteczna pomoc dla IOD realizującego szkolenia dla personelu ADO. Broszury informacyjne przygotowane czytelnym i zrozumiałym językiem pozwalające pracownikom na zrozumienie trudnych zagadnień RODO. Stale aktualizowana baza wiedzy co oznacza, iż każdy kupujący przez 12 miesięcy otrzymywał będzie kolejne Biuletyny PTR

Obowiązki RODO w PPK - klauzula informacyjna RCPD

RODO w PPK.
Jakie dokumenty należy wdrożyć w firmie.

Pakiet dokumentacji RODO, jaką należy wdrożyć rozpoczynając proces przygotowania do realizacji obowiązków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Pakiet zawiera klauzulę informacyjną dla PPK oraz opis czynności do RCPD.

Audyt RODO - uniwersalna lista kontrolna audytowa

Jak przeprowadzić Audyt zgodności z RODO.

W jaki sposób przeprowadzić poprawnie audyt zgodności z RODO. Gotowa lista pytań kontrolnych opracowana przez dr Jakuba Rzymowskiego. Praktyczne narzędzie w pracy IOD i ADO.

Najciekawsze tematy w medycynie:

Rekomendacje GiS i MZ w sprawie odwiedzin - trzeba opracować dokumentację RODO

Rekomendacje GIS MZ w sprawie odwiedzin w szpitalach

W związku z tym, iż wskazana jest rejestracja osób odwiedzających pacjentów w okresie epidemii oraz w związku z obowiązkiem opracowania, wdrożenia i nadzoru nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, przy uwzględnieniu tej rekomendacji należy dodatkowo uzupełnić dokumentację RODO, opracowując stosowną klauzulę informacyjną oraz opisując przetwarzanie w RCPD.

Standard teleporady w AOS

Standard teleporady w AOS
Obowiązkowa dokumentacja

Trwają prace nad określeniem standardów jakie muszą być zachowywane przy udzielaniu teleporad w ramach AOS. Projektowane przepisy przewidują nowe obowiązki dla podmoitów udzielających teleporad w AOS.

Wyniki badań laboratoryjnych w EDM

Co to jest EDM
Jakie dokumenty tworzą EDM

Wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem w EDM. Zanim przejdziemy do udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie – rozpoczniemy od przypomnienia rozróżnienia, jakie obowiązuje.

Jak wdrożyć RCPD w jednostce medycznej

Wypełniony Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla przychodni PWDL

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla podmiotu medycznego, przychodni, lekarza, gabinetu. Wypełniony wzór oraz wsparcie merytoryczne w postaci konsultacji online we wdrożeniu w praktyce. Gotowa dokumentacja w postaci RCPD dla PWDL.

Wzory klauzul informacyjnych RODO

Pakiet - Klauzule Informacyjne RODO w medycynie

Pełen pakiet wzorców dokumentacji Klauzul Informacyjnych RODO dla przychodni, lekarza, szpitala, w medycynie. Dodatkowo Procedura realizacji obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych. Zobacz pełen wykaz dokumentów, jaki przygotowaliśmy.

Najciekawsze tematy w oświacie.

Wdrożenie RODO w szkole w przedszkolu Dokumentacja RODO

Dokumentacja RODO
dla szkoły dla przedszkola

Nasz ekspert Paweł Wawrzyniak przygotował wzorcowe Dokumenty RODO pozwalające na wdrożenie przepisów o ochronie danych osobowych w szkole, w przedszkolu. Samodzielne wdrożenie RODO będzie proste z uwagi na video konsultacje online z autorem dokumentacji.

Szkolna RODO - wyprawka - poradnik informacyjny UODO

Szkolna RODO wyprawka
Broszura informacyjna UODO

Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych. Temat ten co roku wzbudza ciekawość i pojawia się wiele pytań z nim związanych.

Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole

Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole.

Omówienie podstawowych zasad związanych z opieką zdrowotną nad uczniami w szkole. Jakie są obowiązki dyrektora, organu prowadzącego i podmiotu medycznego.

Monitoring w podmiotach leczniczych, kiedy jest dopuszczalny, jakie przepisy określają zasady stosowania monitoringu w PWDL

Monitoring w szkole. Zestaw dokumentów pozwalających na wdrożenie.

Kompletny zestaw dokumentów pozwalających na wdrożenie monitoringu wizyjnego w szkole. RCPD. Analiza ryzyka. Lista kontrolna. Konsultacja i uzgodnienia. Oświadczenia pracowników. Zapisy do regulaminu. Regulamin monitoringu. Klauzula informacyjna.

RCPD dla podmiotów medycnzych

Kompletny wypełniony RCPD dla szkoły podstawowej.

Wzór RCPD dla jednostek oświatowych, szkół podstawowych. Wypełniony rejestr w postaci edytowalne, przygotowany do wdrożenia.

Zespół ekspertów RODO / medycyna / oświata /

Jeśli więc potrzebujecie Państwo kompleksowego wsparcia w zakresie wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych, konsultacji wybranego zagadnienia, dzięki pomocy naszego zespołu Proste to RODO uzyskacie Państwo potrzebną pomoc albowiem Proste RODO w medycynie to baza wiedzy i doświadczenia praktycznego.

dr Jakub Rzymowski

5/5

Jakub Rzymowski doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ, jak i w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autor licznych publikacji poświęconych tematyce ochrony danych w tym danych osobowych. Ekspert w zakresie ochrony danych medycznych. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy dotyczącej ochrony osobowych danych medycznych w prawie polskim i w Dyrektywie 95/46/WE. Ceniony i lubiany wykładowca i trener, członek Zespołu Proste to RODO. Dr Jakub Rzymowski Od około 20 lat związany z europejskim prawem nowych technologii. Zajmuje się w swojej pracy prawnymi aspektami informatyzacji administracji i ochrony zdrowia. W zakresie jego zainteresowań zawodowych leżą: prawo nowych technologii, informatyzacja, ochrona danych osobowych, podpis elektroniczny, dokumentacja medyczna, prawo archiwalne, prawo autorskie. Zajmuje się również teorią prawa, opracował własną metodę wykładni (Etapowa Analiza semantyczna), ułatwiającą zrozumienie przepisów. Magisterium uzyskał z nauk prawnych, studia podyplomowe ukończył z informatyki, doktorat napisał o ochronie osobowych danych medycznych w prawie polskim i prawie UE. Obecnie kończy komentarz do RODO. Pracownik dydaktyczno-naukowy dwóch uczelni. Autor i współautor publikacji. Naukowiec, teoretyk prawa, praktyk, szkoleniowiec (od 2005 roku). Współpracuje z Kancelarią Adwokacją Eurokancelaria prof. M. Królikowska-Olczak. Twórca prawniczych narzędzi, np. do oceny ryzyka.

r-pr Maciej Gawroński

5/5

Maciej Gawroński. Radca prawny, autorytet prawa ochrony danych osobowych, IT, cyberbezpieczeństwa, własności intelektualnej i prawa gospodarczego, ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych, konsultant Grupy Roboczej Art. 29. Maciej Gawroński był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 do spraw projektu klauzul umownych Ad hoc “przetwarzający dane w EU do pozaunijnego podprzetwarzającego” (WP214), a także ekspertem Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych (współ-liderem prac nad przenoszalnością danych). Odpowiadał za kontrakt wdrożeniowy podczas pełnego cyklu życia największego projektu informatycznego w Centralnej Europie w sektorze finansowym jak i za prawne aspekty setek innych projektów informatycznych. eprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych sporach arbitrażowych o ochronę inwestycji (BIT), reprezentował klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych ad hoc, przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jak też oczywiście przed polskimi sądami powszechnymi. Maciej występował w sprawach o wartości miliardów Euro.

GDPS Standard - narzędzia do wdrożenia RODO

Narzędzia do wdrażania RODO w firmie - GDPS Standard

Dzięki aplikacji Good Data Protection Standard zyskujesz unikalną w skali kraju możliwość certyfikacji zgodności z RODO. Certyfikacja przy użyciu Good Data Protection Standard jest bezstronnym i obiektywnym dowodem spełnienia przez przedsiębiorstwo wymagań RODO. Dzięki niej uzyskuje się wiarygodne potwierdzenie swojej dbałości o dane osobowe, które można wykorzystywać w relacjach biznesowych.

mgr Dominik Spałek

5/5

Dominik Spałek, mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Założyciel portalu informacyjnego poświęconego tematyce ochrony danych, w tym danych osobowych www.prostetorodo.pl Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej. 

Mariusz Stasiak vel Stasek

5/5

Mariusz Stasiak vel Stasek. Ponad 12 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów IT w sektorze publicznym w tym głównie jednostki samorządowe, jednostki rządowe, służba zdrowia, pomoc społeczna i oświata. Ponad 6 letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych (Od 2014 roku własna działalność doradcza). Ekspert w dziedzinie prawa ochrony danych w sektorze oświatowym. Wieloletni praktyk z bogatym doświadczeniem, nie tylko w obszarze ochrony danych osobowych, ale także specjalizuje się w prawie oświatowym. Doświadczony analityk z ugruntowaną wiedzą merytoryczną. Twórca licznych opracowań i procedur wykorzystywanych w placówkach oświatowych. Redaktor sekcji oświatowej www.edu.prostetorodo.pl

mgr Magdalena Waszak

5/5

mgr Magdalena Waszak Inspektor ochrony danych w podmiotach publicznych i prywatnych związanych głównie z sektorem ochrony zdrowia. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej oraz studiów podyplomowych pod patronatem UODO w zakresie ochrony danych osobowych w administracji i biznesie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001 – certyfikat Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Członek SPOD oraz SABI. Od 2007 r. lat związana z branżą medyczną i sportową a od 2011 r. z ochroną danych osobowych. Doświadczony praktyk, współautorka publikacji i szkoleń na PTR.

 

mgr Robert Stańczyk

5/5

mgr Robert Stańczyk Absolwent WMG Uniwersytetu Łódzkiego. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny PIKW. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny ISO 27001:2017. Od kilkunastu lat związany z administracją publiczną (samorząd terytorialny, administracja rządowa, spółki skarbu państwa, jednostki budżetowe). 

 

Zespół ekspertów Dział IT / Rozliczenia NFZ

5/5
Kamil Kubik Proste to RODO
5/5

mgr inż. Kamil Kubik

Aleksandra Kubik - Rozliczenia z NFZ
5/5

mgr Aleksandra Kubik

Obszar działania Proste to RODO

Oferta nasza skierowana jest do Partnerów z całego kraju. Z tego względu nasze usługi szkoleniowe realizujemy w wybranym przez Partnera miejscu albo w określonej przez nas lokalizacji. Poprzednio wdrożenie przepisów RODO w jednostkach medycznych realizowaliśmy w: Katowicach, w Łodzi, w Częstochowie i w wielu innych miejscowościach w Polsce.

Współpraca z zespołem Prost to RODO

Stale rozwijamy nasze kompetencje, jak również otwarci jesteśmy na merytoryczną współpracę z innymi ekspertami. Z tego względu jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem z nami partnerskiej współpracy zapraszamy do kontaktu.

Wdrożenie RODO wymaga naszej wizyty w PWDL

Szereg czynności związanych z wdrożeniem RODO w jednostkach służby zdrowia wykonać należy bezpośrednio na miejscu w siedzibie PWDL. Dlatego preferujemy pracę na miejscy w lokalizacji jednostki. Wdrożenie RODO Częstochowa.

Indywidualne podejście

Zindywidualizowane podejście do tematu jest gwarancją sukcesu w realizacji zlecenia.

Rzetelność i terminowość

Terminowość realizacji zleceń Partnerów jest dla nas kluczowym elementem współpracy.

Pomoc

Gotowość do szybkiej interwencji jest dla nas tak samo ważna jak dla naszych Partnerów.

Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia. Kompleksowe wdrożenie RODO w medycynie i oświacie.

 • Audyt wstępny określający przygotowanie jednostki do wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych (AW)
 • Opracowanie planu działania z podziałem na etapy wdrożeniowe (IPD).
 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji RODO, przygotowanie we współpracy z jednostką dokumentacji i procedur dotyczących ochrony danych prawem wymaganych.
 • Wdrożenie w życie IPD, wprowadzenie do stosowania opracowanych dokumentów.
 • Szkolenie personelu wewnętrznego z posługiwania się procedurami ochrony danych.
 • Szkolenia specjalistyczne z ochrony danych osobowych przygotowane na podstawie zapotrzebowania Jednostki.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie RODO w służbie zdrowia.
 • RODO Sender aplikacja do bezpiecznej wysyłki email do pacjentów, do klientów, jako zaszyfrowane pliki, zabezpieczone hasłem przekazywanym na SMS.

Zarządzanie systemem informatycznym jednostek medycznych PWDL.

 • Instalacja i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – EDM.
 • Uruchomienie elektronicznej rejestracji pacjentów- e-rejestracji.
 • Monitorowanie pracy systemu informatycznego obsługującego rozliczenia z NFZ
 • Kontrolowanie oprogramowania do rejestracji pacjentów.
 • Korygowanie wszystkich błędów związanych z rozliczaniem świadczeń w systemie mMedica.
 • Przygotowywanie i generowanie raportów statystycznych w systemie.
 • Przygotowanie comiesięcznych zestawień z wykonanych świadczeń.
 • Analiza nadwykonań i niedowykonań kontraktu.
 • Wykonywanie kopii zapasowych danych i skuteczne ich zabezpieczenie.
 • Przywracanie danych w przypadku awarii systemu.
 • Systematyczne aktualizacje systemu do najnowszych wersji producenta.
  Szczegóły oferty >>>

Kompleksowa obsługa serwisowa sprzętu komputerowego.

 • Naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, czytniki)
 • Modernizacje i rozbudowy zestawów komputerowych.
 • Zaopatrzenie i dostawy nowych systemów komputerowych.
 • Nadzór nad siecią komputerową PWDL – naprawy i usprawnianie działania.
 • Zabezpieczenie systemów komputerowych – profilaktyka antywirusowa.
 • Niezawodne i błyskawiczne przywracanie danych w przypadku awarii.
 • Stosowanie nowoczesnych i skutecznych metod zabezpieczania systemów komputerowych opartych na rozwiązaniach chmurowych.
  Szczegóły oferty >>>

Wsparcie dla personelu jednostki medycznej w zakresie obsługi IT oraz RODO w medycynie.

 • Wsparcie w przypadku wszystkich problemów technicznych.
 • Rozwiązywanie problemów merytorycznych w medycynie.
 • Ciągłe doszkalanie personelu.
 • Szkolenia wprowadzające dla nowo przyjętych pracowników.
 • Konsultacje telefoniczne.
  Szczegóły oferty >>>

Obsługa współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia jednostek służby zdrowia.

 • Coroczne przygotowanie oferty do „Konkursu Ofert NFZ”.
 • Miesięczne rozliczenia sprawozdań z wykonanych świadczeń
 • Przygotowanie i transmisja elektronicznych rachunków / faktur do NFZ.
 • Obsługa Portalu Potencjału – aktualizacje danych Przychodni (personel, sprzęt, harmonogramy).
 • Kontrolowanie elektronicznej transmisji danych z NFZ.
 • Korygowanie wszystkich błędów i nieprawidłowości.
 • Monitorowanie błędów publikowanych przez NFZ w Portalu Świadczeniodawcy.
 • Moduł EDM w mMedica wdrożenie i szkolenia w przychodni, szpitalu, gabinecie.
 • Moduł eRecepta w mMEdica wdrożenie i szkolenia w przychodni, szpitalu, gabinecie.
 • Audyt poprawności rozliczeń z NFZ.
  Szczegóły oferty >>>