Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Proste to RODO ...

Proste to RODO w medycynie, w oświacie, w firmie. Mamy świadomość tego, jak trudno jest pozyskać pomoc we wdrożeniu przepisów RODO w firmie.. Wiemy także, jak trudno jest zapisać się na merytoryczne szkolenia z ochrony danych osobowych. Z tego względu zapraszamy do współpracy z nami. Proste RODO to przede wszystkim nasz zespół ekspercki. Ze względu na fakt, iż posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie jesteśmy w stanie przygotowywać indywidualnie opracowane wzory dokumentów. Udzielamy także wyczerpujących odpowiedzi na pytania. 

Jakie branże obsługujemy ...

Z uwagi na fakt, iż korzystamy z wiedzy i doświadczenia szerokiego grona naszych ekspertów obsługujemy przedsiębiorców, działających w różnych branżach m.in. handlowej, e-commerce, produkcyjnej, szkoleniowej, medycznej, deweloperskiej, ochroniarskiej, jak również działamy na rzecz placówek oświatowych i administracji samorządowej. Wspieramy w zakresie ochrony danych osobowych także fundacje oraz stowarzyszenia. 

Stanowiska IOD

Stanowiska Inspektora Ochrony Danych osobowych, są to gotowe do zastosowania w praktyce, komunikaty, tematycznie odnoszące się do aktualnych problemów ochrony danych osobowych. Stanowiska można wykorzystywać w bieżącej pracy IOD kierując je do odpowiednich grup. Każde stanowisko składa się z Karty Czynności, w której IOD opisuje, jakie stanowisko przesyła, do kogo, co należy z nim zrobić, w jakim terminie oraz treść wystąpienia, która jest materiałem informacyjnyno edukacyjnym, bądź zawiera ono opis zadań, jakich realizacji oczekuje IOD.  Stanowiska IOD >>>

Przekazywanie danych pracowników do organizacji związkowej w związku z wyborami SIP

Udostępnianie danych pracowników w związku z wyborami SIP

Udostępnianie danych pracowników w związku z wyborami SIP

Udostępnianie danych pracowników w związku z wyborami SIP do organizacji związkowej.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia oraz odpowiedź na pytanie, czy obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie listy imiennej pracowników zatrudnionych, jako uprawnionych do głosowania w wyborach, w związku z wystąpieniem Związków Zawodowych,  na potrzebę przeprowadzenia wyborów społecznego inspektora pracy?  Stanowisko IOD zawiera także wyjaśnienie tego, jaka jest podstawa prawna do żądania przekazania imiennej listy pracowników przez związki zawodowe oraz, jaka jest podstaw prawna dla jej udostępnienia przez pracodawcę.

Stanowisko IOD

Stanowisko IOD - Procedura wygaszania uprawnień odbierania dostępu do danych firm

Cofanie uprawnień dostępu do danych byłych pracowników

Weryfikacja uprawnień byłych pracowników

Weryfikacja uprawnień byłych pracowników – Stanowisko IOD – zwracające uwagę na problem wygaszania upoważnień ale i uprawnień do dostępu do danych dla byłych już pracowników. Materiał szkoleniowy, dla działu kadr, działu IT oraz procedura postępowania.

 • Stanowisko IOD – materiał wprowadzający szkoleniowo informacyjny
 • Procedura wygaszania uprawnień – procedura opisuje tryb postępowania, jaki powinien zostać zrealizowany w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z cofnięciem upoważnienia, udzielonego personelowi, upoważnienia do przetwarzania danych oraz uprawnień do dostępu do zasobów informacyjnych firmy. W takiej sytuacji na każdym administratorze danych osobowych ciąży obowiązek podjęcia określonych działań. Działań, jakie skutkować będą także cofnięciem faktycznych uprawnień do dostępu do zasobów danych i informacji.
 • Tabela zadań do realizacji – materiał pomocniczy przy weryfikacji poprawności cofnięcia uprawnień dostępowaych i upoważnień do przetwarzania danych.

Cofanie uprawnień dostępu do danych byłych pracowników

Stanowisko IOD - lista weryfikująca byłych procesorów podmioty przetwarzające

Wystąpienie IOD w sprawie sprawdzenia byłego procesora

Wystąpienie IOD w sprawie sprawdzenia byłego procesora

Zdarzenie prowadzące do naruszenia ochrony danych osobowych może mieć także swoje źródło po stronie procesora, czyli podmiotu przetwarzającemu, któremu ADO powierzył realizację w jego imieniu określonych czynności przetwarzania danych. Przygotowaliśmy materiały pomocnicze zawierające m.in. wystąpienia i listy kontrolne, pozwalające na weryfikację realizacji i poprawności realizacji obowiązków przez obie strony umowy powierzenia przetwarzania danych.

Pakiet dokumentów zawiera

 • Wystąpienie IOD do ADO z wnioskiem o dokonanie weryfikacji zawartych / rozwiązywanych umów powierzenia
 • Wzór ewidencji umów powierzenia przetwarzania danych
 • Lista sprawdzająca poprawność realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów powierzenia przetwarzania

 

Stanowisko IOD - naruszenie RODO przy informowaniu o nieobecności w pracy

Naruszenie RODO przy informowaniu o nieobecności w pracy

Naruszenie RODO przy informowaniu o nieobecności w pracy

Naruszenie RODO przy informowaniu o nieobecności w pracy – przygotowaliśmy materiał informacyjny wskazujący na najczęściej spotykane praktyki u pracodawców, które pokazują nam, iż w pewnych sytuacjach stanowić mogą one o wystąpieniu naruszenia ochrony danych osobowych. Naturalnie co skutkuje koniecznością podjęcia i przeprowadzenia procedury związanej z obsługą takiego zdarzenia.

Materiał pozwala na uświadomienie pracownikom, iż w ich codziennych zrachowaniach, tkwić mogą niebezpieczne elementy, zarówno dla pracodawcy, jak i dla samych pracowników.

Materiał opisuje najczęściej spotykane praktyki, które związane są z przekazywaniem informacji na temat nieobecności w pracy pracowników. Zawiera także krótką analizę każdego z omawianych przypadków.

Stanowisko IOD błędy w informowaniu o nieobecności w pracy

informowaniu o nieobecności w pracy

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu

W zależności od tego, czego szukasz, oferujemy kompleksową usługę Wdrożenia RODO dla firm, przedsiębiorstwo, stowarzyszeń, spółek, fundacji itd. Świadczymy także usługę Zewnętrzny IOD dla administratorów danych osobowych zobowiązanych do powołania Inspektora Ochrony Danych. Oferujemy także aplikację RODO Sender do automatycznego szyfrowania wysyłanych email, banalnie prostą w obsłudze.

Proste to RODO

Wybrane najciekawsze zagadnienia z minionego okresu. Przygotowujemy merytoryczne opracowania i poradniki RODO. Wszystko to w odpowiedzi na zapotrzebowania naszych Partnerów. Służymy naszą pomocą we wdrożeniu i stosowaniu w praktyce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Tekst ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Materiały edukacyjne na szkolenia rodo dla pracowników

Materiały edukacyjne RODO dla pracowników.

Skuteczna pomoc dla IOD realizującego szkolenia dla personelu ADO. Broszury informacyjne przygotowane czytelnym i zrozumiałym językiem pozwalające pracownikom na zrozumienie trudnych zagadnień RODO. Stale aktualizowana baza wiedzy co oznacza, iż każdy kupujący przez 12 miesięcy otrzymywał będzie kolejne Biuletyny PTR.

Regulamin pracy zdalnej - wzory dokumentów

Kompletna dokumentacja do wprowadzenia pracy zdalnej

Wykorzystanie w praktyce korzyści, jakie niesie za sobą zastosowanie pracy zdalnej, korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników, wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale również opracowania, wdrożenia i stosowania odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej. Przygotowaliśmy w związku z powyższym wzorcową dokumentację zawierającą stosowne materiały, jakie nie tylko usprawnią, ale i przyspieszą proces wdrożenia pracy zdalnej.

Kontrola stanu trzeźwości wśród pracowników

Pracodawca podejmujący decyzję o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników jest zobowiązany uwzględnić przepisy ww. rozporządzenia, zachowując jednocześnie wskazany tryb wprowadzenia odpowiednich regulacji do przepisów wewnątrzzakładowych, które muszą określać grupę pracowników, jaka będzie / jakie będą objęte kontrolą trzeźwości, sposób przeprowadzania kontroli, w tym rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czasu i częstotliwość jej przeprowadzania. Procedura prowadzenia kontroli stanu trzeźwości wśród pracowników.

Pytania UODO o to jak pracują Inspektorzy Ochrony Danych

Regulamin pełnienia funkcji przez Inspektora Ochrony Danych

Przygotowaliśmy dla Państwa Procedurę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Opracowana została z uwzględnieniem pytań kontrolnych, jakie stawia UODO administratorom danych osobowych. Jej stosowanie pozwala na wykazanie tego jak przestrzegane są przepisy prawa dotyczące funkcjonowania IOD w organizacji. Procedura pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Szkolenia RODO

Oferta szkoleniowa Proste to RODO. Prowadzimy szereg szkoleń dla firm, szkół, dla podmiotów medycznych, dla lekarzy, Organizujemy szkolenia z ochrony danych osobowych, jak również szkolenia dla placówek oświatowych, czy przedsiębiorstw z cyberbezpieczeństwa.

Jak prawidłowo wykonać audyt bezpieczeństwa informacji KRI

Audyt KRI / VIDEO szkolenie / materiały do przeprowadzenia audytu

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleniową w ramach której nasi eksperci zaprezentują Państwu, w jaki sposób zgodnie z prawem i prawidłowo można wykonać samodzielnie Audyt bezpieczeństwa informacji KRI. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma niezbędne wsparcie szkoleniowe, oraz precyzyjne instrukcje pozwalające na samodzielne wykonanie Audyty bezpieczeństwa informacji KRI. Naturalnie uczestnicy warsztatów otrzymają także zestaw niezbędnych dokumentów kontrolnych, składających się z odpowiednich list kontrolnych tzw. checklist, pismo kontrolnych oraz protokołów pokontrolnych.

Cyberbezpieczeńśtwo w sekretariacie szkoły - warsztaty szkoleniowe

Szkolenie VIDEO
Cyberbezpieczeństwo w pracy pracowników administracji publicznej

Cyberbezpieczeństwo w pracy pracownika administracji publicznej. Najważniejsze znaczenie dla zapewnienia podstaw bezpieczeństwa cyfrowego urzędach administracji publicznej odgrywają działania profilaktyczne (prewencyjne) prowadzone wobec i z udziałem wszystkich pracowników. Działania te powinny mieć charakter systemowy, ciągły, wieloletni i skoordynowany.

Materiały edukacyjne dla pracowników oświaty i uczniów

Szkolenie VIDEO
Materiały edukacyjne dla oświaty dla pracowników dla dyrektorów dla uczniów

Materiały edukacyjne w postaci nagrań VIDEO. Cztery odcinki dedykowane dla pracowników, kadry zarządzającej, naczelników wydziałów edukacji, dyrektorów szkół, zastępców, oraz także dla nauczycieli i uwaga dla uczniów.
Odcinek 1 - Szkolenie wstępne / przypominające dla pracowników z zakresu ochrony danych w szkole
Odcinek 2 - Szkolenie dla kadry zarządzającej poświęcone tematyce organizacji procesów przetwarzania danych
Odcinek 3 - Cyberbezpieczeństwo w codziennej pracy nauczyciela
Odcinek 4 - Cyberbezpieczeństwo uczniów oraz cyberprzemoc w sieci - rewelacyjny materiał na godzinę wychowawczą.

Najciekawsze tematy w medycynie:

Ochrona danych medycznych w tym danych osobowych w podmiotach leczniczych to zagadnienie, które wymaga zrozumienia i powagi. Przygotowujemy szereg opracowań i gotowych procedur dla podmiotów medycznych związanych z RODO, ale nie tylko. Zajmujemy się takimi zagadnieniami jak: prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej, elektroniczna dokumentacja medyczna, monitoring wizyjny w podmiotach medycznych, naruszenia ochrony danych osobowych.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Standardy Ochrony Małoletnich dla podmiotów medycznych

Standardy Ochrony Małoletnich wzór dla podmiotu medycznego, dla przychodni, dla gabinetu lekarskiego, dla szpitala – gotowa do wdrożenia i stosowania procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem dedykowana dla podmiotów medycznych. Z dniem 15 lutego 2024 r. weszły już w życie przepisy, które na podmioty medyczne nakładają obowiązek opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich,. Wynika to z Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej przez podmioty medyczne

Udostępnianie dokumentacji medycznej w praktyce to temat, który prowadzi do wielu trudnych sytuacji. Sytuacji, z którymi musicie sobie radzić w codziennej pracy. Z tego względu bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu przygotowaliśmy konspekt z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania związane z tematem. Udzielamy odpowiedzi na realne pytania. Uwaga! Dodatkowo, każdy z Was otrzyma wsparcie w postaci konsultacji w swojej codziennej pracy.

Procedura digitalizacji dokumentacji medycznej - krok po kroku jak skanować dokumentację medyczną

Procedura digitalizacji dokumentacji medycznej

W realiach PWDL proces skanowania dokumentacji medycznej może mieć miejsce zarówno w odniesieniu do dokumentacji wytwarzanej przez inne podmioty medyczne, niż ten prowadzący proces skanowania, jak również w odniesieniu do dokumentacji medycznej własnej. Różne są jednak tryby realizacji tego procesu. Tak samo różne są warunki, jego realizacji i obowiązki, jakie bezwzględnie muszą zostać spełnione.

Wzory klauzul informacyjnych RODO

Pakiet - Klauzule Informacyjne RODO w medycynie

Pełen pakiet wzorców dokumentacji Klauzul Informacyjnych RODO dla przychodni, lekarza, szpitala, w medycynie. Dodatkowo Procedura realizacji obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych. Zobacz pełen wykaz dokumentów, jaki przygotowaliśmy.

Jak wdrożyć RCPD w jednostce medycznej

Wypełniony Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla przychodni PWDL

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla podmiotu medycznego, przychodni, lekarza, gabinetu. Wypełniony wzór oraz wsparcie merytoryczne w postaci konsultacji online we wdrożeniu w praktyce. Gotowa dokumentacja w postaci RCPD dla PWDL.

Najciekawsze tematy w oświacie:

Proste to RODO w oświacie. Na bieżąco śledzimy i analizujemy problemy, jakie dotyczą placówek oświatowych. Przygotowujemy procedury dla szkół i przedszkoli, gotowe wzory dokumentów, jak również prowadzimy szkolenia dla nauczycieli i kadry zarządzającej. Nagrywamy także webinary poświęcone najciekawszym zagadnieniom.

Wsparcie dla IOD - zadaj pytanie wsparcie na stałe

Wsparcie dla IOD
Opieka stała lub doraźna
Zadaj swoje pytanie

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę, wsparcia IOD w codziennej pracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudnym i odpowiedzialnym zadaniem jest pełnienie funkcji IOD w oświacie. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wyjątkowa jest specyfika podmiotów oświatowych i otoczenia, w jakim funkcjonują. Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie proponowanych form wsparcia, dla każdego komu jest ono potrzebne

Dokumentacja RODO dla gabinetu pielęgniarki szkolnej

Dokumentacja RODO dla gabinetu pielęgniarki szkolnej

Każda pielęgniarka, podmiot leczniczy sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole ma określone obowiązki, w tym obowiązki na gruncie RODO. Oznacza to, iż należy przygotować i wdrożyć odpowiednią dokumentację RODO dla gabinetu pielęgniarki w szkole. Bazując na naszym doświadczeniu branżowym opracowaliśmy dla Państwa taką wzorcową dokumentację, której dostosowanie do swoich potrzeb będzie proste.

Wdrożenie RODO w szkole w przedszkolu Dokumentacja RODO

Dokumentacja RODO
dla szkoły dla przedszkola

Nasz ekspert Paweł Wawrzyniak przygotował wzorcowe Dokumenty RODO pozwalające na wdrożenie przepisów o ochronie danych osobowych w szkole, w przedszkolu. Samodzielne wdrożenie RODO będzie proste z uwagi na video konsultacje online z autorem dokumentacji.

RCPD dla podmiotów medycnzych

Kompletny wypełniony RCPD dla szkoły podstawowej.

Wzór RCPD dla jednostek oświatowych, szkół podstawowych. Wypełniony rejestr czynności przetwarzania danych w postaci edytowalnej. Plik przygotowany do wdrożenia.

Najciekawsze tematy dla przedsiębiorców:

Ochrona danych osobowych dla przedsiębiorców dla firm i organizacji. realizujemy kompleksowe wdrożenia przepisów RODO dla firm z rożnych sektorów, udzielamy także doraźnego problemowego wsparcia, przygotowujemy procedury oraz opinie wg. potrzeb. 

RCPD dla podmiotów medycnzych

Kompletny wypełniony RCPD dla firmy

Przygotowaliśmy wzorcowy RCPD dla firmy zawierający wypełnione już gotowymi propozycjami zapisy dla najbardziej popularnych i powtarzalnych czynności przetwarzania, jakie występują w przedsiębiorstwie.

Wzory klauzul informacyjnych RODO

Pakiet - Klauzule Informacyjne RODO dla firmy

Gotowe klauzule informacyjne RODO. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet dokumentów zawierających gotowe wzory klauzul informacyjnych RODO, pozwalających na realizację obowiązku informacyjnego przez ADO wynikającego z art. 13 i 14 RODO.

Monitoring pojazdów w firmie GPS

Jak prawidłowo prowadzić monitoring pojazdów przy użyciu urzadzeń GPS

Pracodawcy mają możliwość stosowania rożnych form monitoringu zatrudnionych pracowników. Zobowiązani jednak są do tego, aby przestrzegać określonych przepisów. Przepisów które mówią o tym, w jakim celu może być stosowany monitoring, jak może być realizowany, jakie są tryby jego wprowadzania w zakładzie pracy. Przygotowaliśmy dokumentację, która opisuje zasady stosowania tzw. innego monitoringu, monitoringu pojazdów / urządzeń z wykorzystaniem technologii pozwalającej na lokalizację GPS.

ZFŚS a RODO

Jak dostosować Regulamin ZFŚS aby był zgodny z RODO

Dzięki naszemu poradnikowi, dowiedzą się Państwo na czym powinny polegać te zmiany, oraz jak należy je wprowadzić w życie. Dokument zawiera merytoryczne opracowanie tematu oraz dodatkowo konkretne przygotowane przez nas wzory dokumentów, gotowe do użytku przy dysponowaniu funduszem socjalnym.

Jak prowadzić monitoring wizyjny w firmie - procedura gotowe wzory dokumentów

Monitoring wizyjny w firmie jak zachować zgodę z RODO

Pracodawcy mają możliwość stosowania rożnych form monitoringu zatrudnionych pracowników. Zobowiązani jednak są do tego, aby przestrzegać określonych przepisów. Przepisów które mówią o tym, w jakim celu może być stosowany monitoring, jak może być realizowany, jakie są tryby jego wprowadzania w zakładzie pracy. Przygotowaliśmy dokumentację, która opisuje zasady stosowania tzw. innego monitoringu, monitoringu pojazdów / urządzeń z wykorzystaniem technologii pozwalającej na lokalizację GPS.

Zespół ekspertów RODO

Jeśli więc potrzebujecie Państwo kompleksowego wsparcia w zakresie wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych, konsultacji wybranego zagadnienia, dzięki pomocy naszego zespołu Proste to RODO uzyskacie Państwo potrzebną pomoc albowiem Proste RODO w medycynie to baza wiedzy i doświadczenia praktycznego.

dr Jakub Rzymowski

5/5

dr Jakub Rzymowski doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ, jak i w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, autor licznych publikacji poświęconych tematyce ochrony danych w tym danych osobowych. Ekspert w zakresie ochrony danych medycznych. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy dotyczącej ochrony osobowych danych medycznych w prawie polskim i w Dyrektywie 95/46/WE. Ceniony i lubiany wykładowca i trener, członek Zespołu Proste to RODO. Dr Jakub Rzymowski Od około 20 lat związany z europejskim prawem nowych technologii. Zajmuje się w swojej pracy prawnymi aspektami informatyzacji administracji i ochrony zdrowia. W zakresie jego zainteresowań zawodowych leżą: prawo nowych technologii, informatyzacja, ochrona danych osobowych, podpis elektroniczny, dokumentacja medyczna, prawo archiwalne, prawo autorskie. Zajmuje się również teorią prawa, opracował własną metodę wykładni (Etapowa Analiza semantyczna), ułatwiającą zrozumienie przepisów. Magisterium uzyskał z nauk prawnych, studia podyplomowe ukończył z informatyki, doktorat napisał o ochronie osobowych danych medycznych w prawie polskim i prawie UE. Obecnie kończy komentarz do RODO. Pracownik dydaktyczno-naukowy dwóch uczelni. Autor i współautor publikacji. Naukowiec, teoretyk prawa, praktyk, szkoleniowiec (od 2005 roku). Współpracuje z Kancelarią Adwokacją Eurokancelaria prof. M. Królikowska-Olczak. Twórca prawniczych narzędzi, np. do oceny ryzyka.

r-pr Maciej Gawroński

5/5

Maciej Gawroński. Radca prawny, autorytet prawa ochrony danych osobowych, IT, cyberbezpieczeństwa, własności intelektualnej i prawa gospodarczego, ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych, konsultant Grupy Roboczej Art. 29. Maciej Gawroński był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 do spraw projektu klauzul umownych Ad hoc “przetwarzający dane w EU do pozaunijnego podprzetwarzającego” (WP214), a także ekspertem Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych (współ-liderem prac nad przenoszalnością danych). Odpowiadał za kontrakt wdrożeniowy podczas pełnego cyklu życia największego projektu informatycznego w Centralnej Europie w sektorze finansowym jak i za prawne aspekty setek innych projektów informatycznych. eprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych sporach arbitrażowych o ochronę inwestycji (BIT), reprezentował klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych ad hoc, przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jak też oczywiście przed polskimi sądami powszechnymi. Maciej występował w sprawach o wartości miliardów Euro.

mgr Dominik Spałek

5/5

mgr Dominik Spałek. Inspektor ochrony danych, założyciel portalu www.prostetorodo.pl  Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Zespołu merytorycznego Proste to RODO. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów medycznych w zakresie prawa pracy, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk, realizuje zadania jako Inspektor Ochrony Danych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w Częstochowie i nie tylko. Wspiera administratorów danych osobowych w realizacji ich obowiązków w zakresie przede wszystkich ochrony danych medycznych, w tym danych osobowych. Dominik Spałek, jako praktyk od lat przygotowuje dokumentację z zakresu prawa pracy, zbiorowego prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie w pracy w centrali związkowej, zaowocowało licznymi publikacjami tematycznymi z zakresu prawa pracy na łamach tygodników prasowych, jak również w formie audycji radiowych. Fakt uczestnictwa w zespołach roboczych, jak i negocjacyjnych, przełożył się na jego udział w tworzeniu zapisów zakładowych / ponadzakładowych układów zbiorowych pracy m.in. dla sektora medycznego oraz pomocy społecznej. 

mgr Magdalena Waszak

5/5

mgr Magdalena Waszak. Absolwentka Master of Business Administration w ochronie zdrowia oraz studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie” w Akademii WSB. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001- certyfikat TUV NORD Sp. z o.o oraz audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001 – certyfikat Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ekspert ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Doświadczony IOD w podmiotach publicznych
i prywatnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Wspiera we wdrażaniu procedur i prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Członek SABI i SPOD. Współautorka publikacji i szkoleń na PTR.

mgr Robert Stańczyk

5/5

mgr Robert Stańczyk Absolwent WMG Uniwersytetu Łódzkiego. Certyfikowany Audytor Wewnętrzny PIKW. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny ISO 27001:2017. Od kilkunastu lat związany z administracją publiczną (samorząd terytorialny, administracja rządowa, spółki skarbu państwa, jednostki budżetowe). 

 

Mariusz Stasiak vel Stasek

5/5

Mariusz Stasiak vel Stasek. Ponad 12 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów IT w sektorze publicznym w tym głównie jednostki samorządowe, jednostki rządowe, służba zdrowia, pomoc społeczna i oświata. Ponad 6 letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych (Od 2014 roku własna działalność doradcza). Ekspert w dziedzinie prawa ochrony danych w sektorze oświatowym. Wieloletni praktyk z bogatym doświadczeniem, nie tylko w obszarze ochrony danych osobowych, ale także specjalizuje się w prawie oświatowym. Doświadczony analityk z ugruntowaną wiedzą merytoryczną. Twórca licznych opracowań i procedur wykorzystywanych w placówkach oświatowych. 

cyt.: „Ja niżej podpisany, jako wyłączny twórca opracowania pn.: „Standardy ochrony małoletnich w placówkach oświatowych”, jakich sprzedaż zleciłem, pragnę przeprosić autorów oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, za nieuprawnione skopiowanie i wykorzystanie fragmentów opracowania „Wzór polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem”, nie wskazując przy tym ich autorów. Pragnę zapewnić, iż działanie takie nie miało charakteru zamierzonego, stanowi ono wyraz mojego  niedopatrzenia, za co raz  jeszcze przepraszam. Mariusz Stasiak vel Stasek”

 

Zespół ekspertów Dział IT / Rozliczenia NFZ

5/5
Kamil Kubik Proste to RODO
5/5

mgr inż. Kamil Kubik

Aleksandra Kubik - Rozliczenia z NFZ
5/5

mgr Aleksandra Kubik

Obszar działania Proste to RODO

Oferta nasza skierowana jest do Partnerów z całego kraju. Z tego względu nasze usługi szkoleniowe realizujemy w wybranym przez Partnera miejscu albo w określonej przez nas lokalizacji. Poprzednio wdrożenie przepisów RODO w jednostkach medycznych realizowaliśmy w: Katowicach, w Łodzi, w Częstochowie i w wielu innych miejscowościach w Polsce.

Współpraca z zespołem Prost to RODO

Stale rozwijamy nasze kompetencje, jak również otwarci jesteśmy na merytoryczną współpracę z innymi ekspertami. Z tego względu jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem z nami partnerskiej współpracy zapraszamy do kontaktu.

Wdrożenie RODO wymaga naszej wizyty w PWDL

Szereg czynności związanych z wdrożeniem RODO w jednostkach służby zdrowia wykonać należy bezpośrednio na miejscu w siedzibie PWDL. Dlatego preferujemy pracę na miejscy w lokalizacji jednostki. Wdrożenie RODO Częstochowa.

Indywidualne podejście

Zindywidualizowane podejście do tematu jest gwarancją sukcesu w realizacji zlecenia.

Rzetelność i terminowość

Terminowość realizacji zleceń Partnerów jest dla nas kluczowym elementem współpracy.

Pomoc

Gotowość do szybkiej interwencji jest dla nas tak samo ważna jak dla naszych Partnerów.

Ochrona danych osobowych w służbie zdrowia. Kompleksowe wdrożenie RODO w medycynie i oświacie.

 • Audyt wstępny określający przygotowanie jednostki do wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych (AW)
 • Opracowanie planu działania z podziałem na etapy wdrożeniowe (IPD).
 • Opracowanie niezbędnej dokumentacji RODO, przygotowanie we współpracy z jednostką dokumentacji i procedur dotyczących ochrony danych prawem wymaganych.
 • Wdrożenie w życie IPD, wprowadzenie do stosowania opracowanych dokumentów.
 • Szkolenie personelu wewnętrznego z posługiwania się procedurami ochrony danych.
 • Szkolenia specjalistyczne z ochrony danych osobowych przygotowane na podstawie zapotrzebowania Jednostki.
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie RODO w służbie zdrowia.
 • RODO Sender aplikacja do bezpiecznej wysyłki email do pacjentów, do klientów, jako zaszyfrowane pliki, zabezpieczone hasłem przekazywanym na SMS.

Zarządzanie systemem informatycznym jednostek medycznych PWDL.

 • Instalacja i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – EDM.
 • Uruchomienie elektronicznej rejestracji pacjentów- e-rejestracji.
 • Monitorowanie pracy systemu informatycznego obsługującego rozliczenia z NFZ
 • Kontrolowanie oprogramowania do rejestracji pacjentów.
 • Korygowanie wszystkich błędów związanych z rozliczaniem świadczeń w systemie mMedica.
 • Przygotowywanie i generowanie raportów statystycznych w systemie.
 • Przygotowanie comiesięcznych zestawień z wykonanych świadczeń.
 • Analiza nadwykonań i niedowykonań kontraktu.
 • Wykonywanie kopii zapasowych danych i skuteczne ich zabezpieczenie.
 • Przywracanie danych w przypadku awarii systemu.
 • Systematyczne aktualizacje systemu do najnowszych wersji producenta.
  Szczegóły oferty >>>

Kompleksowa obsługa serwisowa sprzętu komputerowego.

 • Naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, czytniki)
 • Modernizacje i rozbudowy zestawów komputerowych.
 • Zaopatrzenie i dostawy nowych systemów komputerowych.
 • Nadzór nad siecią komputerową PWDL – naprawy i usprawnianie działania.
 • Zabezpieczenie systemów komputerowych – profilaktyka antywirusowa.
 • Niezawodne i błyskawiczne przywracanie danych w przypadku awarii.
 • Stosowanie nowoczesnych i skutecznych metod zabezpieczania systemów komputerowych opartych na rozwiązaniach chmurowych.
  Szczegóły oferty >>>

Wsparcie dla personelu jednostki medycznej w zakresie obsługi IT oraz RODO w medycynie.

 • Wsparcie w przypadku wszystkich problemów technicznych.
 • Rozwiązywanie problemów merytorycznych w medycynie.
 • Ciągłe doszkalanie personelu.
 • Szkolenia wprowadzające dla nowo przyjętych pracowników.
 • Konsultacje telefoniczne.
  Szczegóły oferty >>>

Obsługa współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia jednostek służby zdrowia.

 • Coroczne przygotowanie oferty do „Konkursu Ofert NFZ”.
 • Miesięczne rozliczenia sprawozdań z wykonanych świadczeń
 • Przygotowanie i transmisja elektronicznych rachunków / faktur do NFZ.
 • Obsługa Portalu Potencjału – aktualizacje danych Przychodni (personel, sprzęt, harmonogramy).
 • Kontrolowanie elektronicznej transmisji danych z NFZ.
 • Korygowanie wszystkich błędów i nieprawidłowości.
 • Monitorowanie błędów publikowanych przez NFZ w Portalu Świadczeniodawcy.
 • Moduł EDM w mMedica wdrożenie i szkolenia w przychodni, szpitalu, gabinecie.
 • Moduł eRecepta w mMEdica wdrożenie i szkolenia w przychodni, szpitalu, gabinecie.
 • Audyt poprawności rozliczeń z NFZ.
  Szczegóły oferty >>>

Potrzebujesz wsparcia oddzwonimy ...

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani danych jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Aleksandra Kubik PW ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, za pomocą adresu email: kamil@informatykaserwis.pl, telefonicznie: 606 126 875.

Pani/Pana dane wysłane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z korespondencji telefonicznej i odpowiedzi na ewentualne pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zrealizowania kontaktu telefonicznego i udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zrealizowania powyższego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom
i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy,dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 15 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Ma Pani/Pan prawo do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody – zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.