Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Program Pilotaż EDM II

Program Pilotaż EDM II

Program Pilotaż EDM II. W związku z uruchomineiem kolejnej już drugiej edycji Program Pilotaż EDM  w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., Centrum e-Zdrowia zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu.

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 88/2021/DEF

Program wprowadzony został za sprawą Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 11 maja 2021r., w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM – etap II  (Nr 88/2021/DEF )

Porozumienie z Centrum e-Zdrowia

W celu wyłonienia uczestników Pilotażu EDM – etap II, z zachowaniem równych warunków naboru dla wszystkich zainteresowanych usługodawców, przygotowano poniższą procedurę. Z wybranymi usługodawcami Centrum podpisze Porozumienia dotyczące szczegółowych warunków uczestnictwa w Pilotażu EDM – etap II, w tym kryteriów aktywnego udziału usługodawcy. Na podstawie zawartego Porozumienia uczestnik Pilotażu będzie mieć możliwość zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – Pilotaż EDM – etap II. Wzór porozumienia dostępny jest na stronie Centrum e-Zdrowia Porozumienie Pilotaż EDM II

Formularz deklaracji uczestnictwa

Formularz deklaracji uczestnictwa przygotowany przez Centrum e-Zdrowia i dostępny jest do wypełnienia pod wskazanym adresem – Formularz deklaracji uczestnictwa Program Pilotaż EDM II

Kryteria naboru do Pilotaż EDM - edycja II

Kryteria naboru usługodawców do Pilotażu EDM:

 1. Usługodawca realizuje świadczenia zdrowotne w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. W dniu złożenia deklaracji usługodawca powinien:
  • posiadać wygenerowane certyfikaty udostępniane przez Centrum na potrzeby obsługi funkcjonalności e-recepty oraz e-skierowania – jeśli go dotyczy;
  • posiadać gotowe oprogramowanie obsługujące funkcjonalność e-recepty oraz e-skierowania (odpowiednio w zakresie wystawiania lub przyjmowania e-skierowania do realizacji) – jeśli go dotyczy;
  • posiadać warunki organizacyjne oraz techniczno-systemowe pozwalające na udział w Pilotażu EDM – etap II;
  • posiadać gotowe oprogramowanie dotyczące funkcjonalności Zdarzeń Medycznych i obsługi EDM (w tym wymiany EDM) po stronie własnej, wraz ze wskazaniem dostawcy oprogramowania oraz wersji wykorzystywanego systemu;
  • znać treść wzoru Porozumienia, w szczególności w zakresie kryterium aktywnego udziału w Pilotażu EDM – etap II, przekładających się na możliwość comiesięcznego finansowania przez NFZ udziału usługodawcy w Pilotażu EDM – etap II, w ramach umowy o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – Pilotaż EDM – etap II;
  • prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 941, z późn. zm.).
 3. Usługodawca zainteresowany udziałem w Pilotażu EDM – etap II, przekazuje do Centrum wypełniony formularz deklaracji uczestnictwa w Pilotażu. Link do formularza: https://formularze.ezdrowie.gov.pl/index.php/186253
 4. Centrum zweryfikuje otrzymane deklaracje w ramach posiadanych przez siebie środków techniczno – organizacyjnych oraz zastrzega sobie możliwość potwierdzenia zgłoszonych przez usługodawcę danych, o których mowa w punkcie 1 we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ.
 5. Deklaracje uczestnictwa w Pilotażu EDM – etap II, które wpłyną do Centrum rozpatrywane będą w kolejności następujących kryteriów:
  • spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 1;
  • spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 2;
  • zlokalizowanie miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez usługodawcę, ubiegającego się o udział w Pilotażu, na terenie stwarzającym duże prawdopodobieństwo wymiany EDM z innymi usługodawcami zakwalifikowanymi do Pilotażu;
  • kolejność wpływu deklaracji do Centrum.
 6. Centrum zastrzega sobie możliwość kontaktu i podpisania porozumienia jedynie z wybranymi uczestnikami Pilotażu EDM – etap II, którzy spełniają najlepiej kryteria i cele Pilotażu EDM – etap II. Decyzja co do spełniania kryteriów naboru należy do Centrum.
 7. Centrum zastrzega sobie możliwość dokonywania niezbędnych zmian w przedstawionych terminach i kryteriach Pilotażu EDM – etap II, w sytuacji zaistnienia okoliczności, mających istotny wpływ na funkcjonowanie Centrum, a których nie można przewidzieć na obecnym etapie realizacji.