Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Czy należy zawierać umowę powierzenia z pielęgniarką

Czy należy zawierać umowę powierzenia z pielęgniarką w szkole?

Czy należy zawierać umowę powierzenia z pielęgniarką w szkole? Zagadnienie, które wciąz wzbudza sporo emocji i pytań, nie tylko wśród dyrektorów szkół, ale także wśród podmiotów medycznych. Szerzej o temacie opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019, poz. 1078 ze zm.) pisaliśmy w naszym opracowaniu pt. „Opieka zdrowotna nad uczniami„.

Częsty błąd ....

Szkoła podpisuje umowę powierzenia, w ramach której powierza pielęgniarce dane uczniów w celu prowadzenia dokumentacji medyczne w związku z realizacją jej zadania. Zapewnienie opieki zdrowotnej nad uczniami jest zadaniem pielęgniarki, lekarza lub lekarza dentysty (Art. 3 ust. 1,2,3) . Szkoła została skwalifikowana jako podmiot zapewniający warunki do realizacji tych zadań przez pielęgniarkę, lekarza lub lekarza dentystę. Nie można więc powierzyć realizacji zadani, które nie realizujemy. Ponadto należy zauważyć, że nie jest możliwe, żądanie usunięcia lub zwrócenia danych medycznych uczniów oraz nie ma szkoła prawa audytować podmioty sprawujące opiekę zdrowotną, tak więc te niemożliwości jasno wykluczają możliwość zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych, a także sens takiego działania.

Szkoła zbiera dane do karty medycznej zamiast pielęgniarki. Jest to podobna sytuacja, jak w/w przypadku, szkoła nie realizuje zadań zapewnienia opieki zdrowotnej, a także nie ma prawa na przetwarzanie danych zawartych w karcie zdrowia ucznia. Szkoła może wspierać organizacyjnie pielęgniarkę i rozdać np. na zebraniach rodzicom wymagane przez pielęgniarkę dokumenty oraz poinformować ich, aby zwrócili karty do gabinetu pielęgniarki oraz informują ich o możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec działań profilaktycznych.

Szkoła przekazuje pielęgniarce / lekarzowi lub lekarzowi dentyście szerszy zakres informacji niż wynikający z przepisów Prawa Oświatowego. Takie zachowanie jest niedopuszczalne, gdyż szkoła jako podmiot publiczny działa w zakresie tego do czego jest prawem zobowiązana, a nie w ramach tego co prawem nie jest zabronione, tak więc nie jest możliwe, aby przekazywać w/w podmiotom szerszy zakres danych niż wynikające z art. 68 ust. 1 pkt. 11 Prawo Oświatowe. Należy Pamiętać, że udostępnienie danych musi mieć przesłankę legalizującą z art. 6 ust. 1, w zakresie imienia, nazwiska i nr PESEL przekazywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) jako realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa.

Imię, nazwisko, PESEL, co z pozostałymi danymi ...

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 11) Ustawy prawo oświatowe

cyt.: „(…) Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: (…) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; (…)”.

Udostępnienie, czy powierzenie danych ...

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 11) Dyrektor szkoły lub placówki współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. Zakres udostępnianych danych nie może ulec rozszerzeniu. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż nie zachodzą przesłanki do tego, aby zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami sprawującymi ww. opiekę zdrowotną. Z uwagi na fakt, iż ustawodawca wyraźnie wskazał podmioty, zobowiązane do sprawowania ww. opieki zdrowotnej, również bezzasadnym czyni powyższe zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych z tego powodu. Dodatkowym argumentem jest to, iż podmioty sprawujące ww. opiekę zdrowotną nie mają kompetencji do tego, aby zwracać szkole prowadzoną przez siebie dokumentację medyczną. Bezwzględnie zatem mamy do czynienia z relacją występującą pomiędzy odrębnymi administratorami danych osobowych, którzy współpracują ze sobą w zakresie realizacji swoich zadań i celów, a danymi wymieniają się tylko w zakresie uregulowanym w art. 68 ust. 1 pkt. 11) Prawa Oświatowego, robiąc to na zasadzie udostępnienia a nie na zasadzie zlecania przetwarzania danych.

Materiały szkoleniowe VIDEO dla oświaty

Dzięki naszej współpracy jako Proste to RODO z Mariuszem Stasiakiem vel Stasek przygotowaliśmy dla Państwa cykl szkoleniowy, składający się z czterech odcinków, wykładów. Każdy z nich porusza ciekawe, praktyczne zagadnienia. Prowadzący w sposób rzeczowy i merytoryczny prezentuje wybrane zagadnienia. Dodatkowo do każdego z odcinków przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dla oświaty. Oto krótka zajawka na temat tego, o czym będzie mowa w czterech kolejnych odcinkach. 

Opieka zdrowotna nad uczniami najczęstsze błedy

Udostępnianie dokumentacji medycznej ucznia

Czy należy zawierać umowę powierzenia z pielęgniarką

Opieka zdrowotna nad uczniami - omówienie tematu