Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Indywidualny Plan Opieki Medycznej – zmiany w dokumentacji medycznej, a konkretnie w dokumentacji prowadzonej w postaci Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (rzw. EDM).

Definicja Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ...

Dla uporządkowania, ale i przypomnienia pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż ustawodawca nadał konkretne znaczenie, określił czym jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Przestrzegam przed potocznym pojmowaniem tej definicji, albowiem jest to błędem skutkującym daleko idącymi konsekwencjami, dla podmiotów medycznych. Zgodnie z art. 2 pkt 6) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r., o systemie informacji ww ochronie zdrowia, elektroniczna dokumentacja medyczna – to dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 • recepty,
 • dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a,
 • skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.),
 • zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy, o których mowa w art. 38 ust. 4a Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),
 • Karty Szczepień, o których mowa w art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974)
 • Wyniki badania histopatologicznego – Zgodnie z art. 52 Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej, usługodawcy są obowiązani zamieszczać w systemie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 45, wyniki badań histopatologicznych, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 45 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, która weszła w życie 20 kwietnia 2023r.

Katalog EDM na podstawie art. 13a. ...

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1153) Elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:

 • Informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849);
 •  Informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);
 • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
 • Opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4;
 • Karta profilaktycznego badania ucznia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z zastrzeżeniem, iż do dnia 31 sierpnia 2027 r. karta profilaktycznego badania ucznia może być prowadzona na dotychczasowych zasadach.
 • Indywidualny Plan Opieki Medycznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Indywidualny Plan Opieki Medycznej ...

Kolorem czerwony zaznaczyłem ostatnią pozycję w wykazie dokumentacji, jaka prowadzona powinna być w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej, a mianowicie Indywidualny Plan Opieki Medycznej. Za sprawą niżej opisanych nowelizacji przepisów ustawodawca planuje wprowadzenie do katalogu EDM w właśnie tego nowego dokumentu, jakim jest IPOM.  Zmiany polegające na rozszerzaniu tego katalogu stanowią potwierdzenie przyjętej tendencji działania ustawodawcy. Ma to na celu celu zwiększenie efektywności i dynamiki wymiany informacji między uczestnikami procesu sprawowania opieki koordynowanej nad pacjentami, a co za tym idzie jej usprawnienie.

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do projektowanych przepisów

cyt.: „(…)W projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzenie do katalogu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej Indywidualnego Planu Opieki Medycznej. Przedmiotowy dokument zawierać będzie informacje obejmujące: oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, pacjenta, jak również osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultacje lub leczenie. Dodatkowo w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej znajdą się informacje dotyczące stanu zdrowia oraz procesu diagnostyki, leczenia i opieki, w szczególności o: rozpoznaniu choroby lub problemu zdrowotnego, udzielonych lub planowanych świadczeniach zdrowotnych, w tym o kontrolnych badaniach diagnostycznych oraz o wizytach kontrolnych, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania, poradach edukacyjnych lub konsultacjach dietetycznych, konsultacjach specjalistycznych, zaleceniach a także informacje dodatkowe istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub opieki nad pacjentem. Indywidualny Plan Opieki Medycznej stanowić będzie elektroniczną dokumentacje medyczną, w rozumieniu przepisów ustawy o SIOZ. Wpisów w przedmiotowej dokumentacji dokonywać będą lekarz, pielęgniarka lub położna podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo w celu organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym ustalania harmonogramu tego procesu oraz odnotowywania informacji o jego przebiegu, dostęp do danych osobowych i jednostkowych danych medycznych pacjenta zawartych w Indywidualnym Planie Opieki Medycznej przysługiwać będzie osobie, której powierzono wypełnianie ww. zadań tj. osobie wyznaczonej przez świadczeniodawcę do organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527).(…)”.

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do projektowanych przepisów

cyt.: „(…) Projektowane rozporządzenie rozszerza katalog elektronicznej dokumentacji medycznej o Indywidualny Plan Opieki Medycznej. Tym samym przedmiotowy dokument będzie prowadzony i przechowywany w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wprowadzana zmiana jest ściśle skorelowana z wdrożeniem w podstawowej opiece zdrowotnej opieki koordynowanej. Tym samym projektowane regulacje ukierunkowane są na ich dostosowanie do przepisów wprowadzających obowiązek prowadzenia Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, jak również określających zasady jego prowadzenia i przechowywania wyrażonych w:

  1. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, a także
  2. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, nad którym prowadzone są równoległe prace legislacyjne.

Należy wskazać, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dodaje do katalogu dokumentacji medycznej Indywidualny Plan Opieki Medycznej przesądzając, iż obowiązek jego prowadzenia spoczywa na podmiotach zapewniających koordynację opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia. Dodatkowo zmieniane rozporządzenie określa reguły prowadzenia Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, w szczególności zakres zamieszczanych w nim informacji, zasady dostępu, jak również wskazuje, iż Indywidualny Plan Opieki Medycznej będzie prowadzony w systemie  teleinformatycznym – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Tym samym, aby zachować spójność przepisów, niezbędnym stało się wprowadzenie zmian ujętych w projektowanym rozporządzeniu nowelizującym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1153, z późn. zm.).(…)”.

Materiały źródłowe ...

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...

Wybrane opracowania dla kadry zarządzającej podmiotami medycznymi ...