Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zmiany w prawie pracy informacje dla pracowników

Zmiany w prawie pracy informacje dla pracowników

Zmiany w prawie pracy informacje dla pracowników – krótko i na temat – tabelaryczne zestawienie nowych przepisów wprowadzonych do Kodeksu pracy. Przepisów, które przyznają pracownikom określone uprawnienia co do dodatkowych przerw w prac, wliczanych do czasu pracy, prawa do zwolnienia z powodu działania siły wyższej oraz prawa do dodatkowego urlopu opiekuńczego.

Dodatkowe przerwy w pracy ...

Komu przysługuje przerwa w pracy

Uprawnienie przysługuje pracownikowi, jako o osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Długość przysługującej przerwy

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do jednej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Wysokość przysługującego wynagrodzenia

Przerwy wlicza się do czasu pracy. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej ...

Kto ma prawo skorzystać ze zwolnienia od pracy

Uprawnienie przysługuje pracownikowi, jako o osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę

Długość przysługującego zwolnienia od pracy

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin

Wymiar zwolnienia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy udzielanego w wymiarze godzinowym

Zwolnienie udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny

Wymiar zwolnienia pracownika, którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów jest niższa niż 8 godzin

Zwolnienie udzielane jest w wymiarze godzinowym

Przyczyna uzasadniająca

Zwolnienie od pracy przysługuje z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika

Wniosek o urlop / forma wniosku / termin złożenia wniosku

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym

Wysokość przysługującego wynagrodzenia

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia

Dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego ...

Kto ma prawo skorzystać z urlopu opiekuńczego

Uprawnienie przysługuje pracownikowi, jako o osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę

Długość przysługującego urlopu opiekuńczego

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni

Przyczyna uzasadniająca

Urlop opiekuńczy przysługuje w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny (syn, córka, matka, ojciec, małżonek) lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych

Wniosek o urlop / forma wniosku / termin złożenia wniosku

Urlopu udziela się na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż jeden dzień przed rozpoczęciem korzystania z urlopu

Treść wniosku o urlop

We wniosku o urlop wskazuje się imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny ‒ stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ adres zamieszkania tej osoby

Kwalifikacja okresu urlopu opiekuńczego

Okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze

Wysokość przysługującego wynagrodzenia

Za czas urlopu opiekuńczego pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...

Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie ...