Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Interwencja RPO i PUODO wszczął postępowanie

Interwencja RPO i PUODO wszczął postępowanie

Interwencja RPO i PUODO wszczął postępowanie – temat dotyczy funkcjonowania systemu SEPIS oraz sposobu logowania użytkownika końcowego, pracownika Sanepidu, logowania z wykorzystaniem jego prywatnego profilu zaufanego. Jak czytamy w Komunikacie RPO „Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi pracowników inspekcji sanitarnej dotyczące funkcjonowania Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) pod kątem bezpieczeństwa ich danych osobowych. Jak wynika ze skarg, pracownicy zostali zobowiązani do korzystania z systemu SEPIS przez profil zaufany, który w ich ocenie ma charakter prywatny”. Powyższe stało się powodem wystąpienia RPO do PUODO.

Odpowiedź PUODO ...

cyt.: „(…) w odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z dnia 15 lutego 2023 r. (znak: VII.520.6.2020.MK) w sprawie wykorzystywania danych osobowych pracowników inspekcji sanitarnej dotyczących profilu zaufanego do uwierzytelniania w systemie SEPIS uprzejmie informuję, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trakcie kontroli przeprowadzonej u Generalnego Inspektora Sanitarnego stwierdził, że brak jest podstaw prawnych do żądania przez pracodawcę, aby pracownik uwierzytelniał się w systemie wykorzystywanym do realizacji zadań pracodawcy, przy użyciu profilu zaufanego. W ocenie organu do spraw ochrony danych osobowych jest to naruszenie art. 5 ust. 1 lit. a oraz lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1)). W związku z powyższym 21 marca 2023 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie.(…)”.

Materiały źródłowe ...

Odpowiedź PUODOPismo z dnia 4.04.2023r. znak.: DOL.023.363.2021 [Dostęp: 11-04-2023r., godz.: 8:30]

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...