Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Termin na złożenie wniosku na Dofinansowanie dla POZ

Termin na złożenie wniosku na Dofinansowanie dla POZ

Termin na złożenie wniosku na Dofinansowanie dla POZ – podajemy ważny komunikat. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach POPI przedłużono terminy do składania wniosków o przyznanie dofinansowania dla Placówek POZ.

Liczba deklaracji POZ / 5.000 i więcej

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00-00-0074/22) – Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022    Nabór otwarty do 28.04.2023   Maksymalna wartość Grantu, o którą można wnioskować: 159 000,00 zł. Nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych.

W naborze może wziąć udział podmiot, który posiada co najmniej jedną Placówkę POZ z liczbą aktywnych deklaracji 5 000 lub więcej. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 Wniosek. Wnioskodawca otrzyma możliwość złożenia kolejnego Wniosku jedynie na zasadach określonych w Procedurze oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu dla Placówek POZ. Wnioskodawca powinien wskazać we Wniosku wszystkie Placówki POZ, które będą korzystały z efektów Przedsięwzięcia.

Termin składania wniosków upływa za ...

Dni
Godziny
Termin składania wniosków upłynął.

Liczba deklaracji POZ / mniej niż 5.000

Integracja Placówki POZ z e-Gabinet+ (POIS.11.03.00-00-0073/22) – Nabór nr 1/POZ1-REACT/2022 Nabór otwarty do 30.06.2023  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (REACT-EU) Nabór dotyczy jedynie Placówek POZ z liczbą aktywnych deklaracji mniejszą niż 5 000. Możliwe jest złożenie maksymalnie 10 wniosków dla każdego podmiotu / REGONu.

Termin składania wniosków upływa za ...

Dni
Godziny
Termin składania wniosków upłynął

Zostaw nam swój numer telefonu oddzwonimy w sprawie Dofinansowania POZ ...

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani danych jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Aleksandra Kubik PW ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, za pomocą adresu email: kamil@informatykaserwis.pl, telefonicznie: 606 126 875.

Pani/Pana dane wysłane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z korespondencji telefonicznej i odpowiedzi na ewentualne pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zrealizowania kontaktu telefonicznego i udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zrealizowania powyższego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom
i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy,dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 15 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Ma Pani/Pan prawo do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody – zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Potrzebujesz funduszy na cyberbezpieczeństwo ...

Często podmioty medyczne zasłaniają się, tłumaczą się brakiem środków finansowych na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w sowich placówkach. Warto jest śledzić na bieżąco realizowane projekty, które dają możliwości pozyskiwania dotacji bezzwrotnych, czy dofinansowań, właśnie na zabezpieczenie podmiotów medycznych. Wsparcie w ubieganiu się o dofinansowanie.

Szkolenie dla personelu podmiotu medycznego ...

Przygotowaliśmy szkolenie dedykowane dla pracowników podmiotów medycznych w całości poświęcone tematyce cyberbezpieczeństwa. W ramach szkolenia pokazujemy dobre praktyki, jak również uświadamiamy, na jakiego rodzaju formy ataków narażone są podmioty medyczne. W warsztatach można uczestniczyć na żywo, można także pobrać nagranie szkoleniowe do odtworzenia.

Jak poprawnie wykonać Audyt KRI ...

Warsztaty szkoleniowe poświęcone praktycznym aspektom wykonywania wewnętrznego audytu bezpieczeństwa informacji. Uczestnicy otrzymują niezbędną dokumentację audytową zawierającą m.in. listy pytań kontrolnych i wzory protokołów z Audytu KRI. Prowadzący szczegółowo omawia zagadnienia,  pokazuje jak pracować z przekazanymi wzorami, jak wykonać zadanie audytowe.