Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Dostęp ZUS do danych obywateli

Dostęp ZUSu do danych osobowych obywateli - interweniuje RPO

Dostęp ZUS do danych obywateli

Dostęp ZUS do danych obywateli w kształcie proponowanym w projekcie ustawy z dnia 22 stycznia 2021 r. „o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw” przygotowany przez MRiPS stał się podstawą dla wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Z treści Komunikatu zawartego na stronie RPO wynika, iż Rzecznik powziął informacje o projekcie nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), który budzi zastrzeżenia z punktu widzenia ochrony prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Z tego względu Rzecznik postanowił podjąć sprawę z urzędu i zwrócić się do Pani Minister o wyjaśnienia w przedstawionej sprawie.

Czytaj dalej

Audyt zgodności z RODO

Audyt RODO - uniwersalna lista kontrolna audytowa

Audyt zgodności z RODO

Audyt zgodności z RODO, jako metoda badania przestrzegania RODO. W wyniku jego realizacji wiemy jakie przepisy i jak są realizowane.

Jaki korzyści płyną z wykonania audytu RODO

 • Audyt RODO może stanowić przygotowanie do kontroli PUODO.
 • Raport może być wykorzystany, jako narzędzie odwrócenia ciężaru dowodu w realiach kontroli.
 • Jest to także gotowe narzędzie pracy dla IOD.
 • Autyt RODO – Uniwersalna lista kontrolna może być narzędziem dla rozliczalności.
 • Wyniki raportu mogą także zostać wykorzystane do tego, aby ADO sprawdził poprawność pracy IOD.
Gotowa lista kontrolna audyt zgodności z RODO

Czytaj dalej

Praktyczne informacje dla pracowników

Praktyczne informacje dla pracowników, podane prostym zrozumiałym językiem, a jednocześnie informujące o prawidłowych praktykach RODO

Praktyczne informacje dla pracowników

Praktyczne informacje dla pracowników, aby takie były muszą być podane w odpowiedniej postaci, formie, czasie. Dlaczego w ogóle o tym piszemy na łamach Proste to RODO …

Mam to w nosie ...

Niektórzy mówią, iż nie wypada o tym mówić głośno, mówić wprost, ale fakty są takie … “nie wszyscy przejmują się RODO”. Zapewne wielu z Państwa w trakcie realizacji obowiązków IOD spotkało się z różnego rodzaju postawami personelu ADO. Począwszy od postawy charakteryzującej się całkowitą obojętnością a skończywszy nawet na postawach agresywnych, czy wręcz wprost negujących obowiązki przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Nie należy także ukrywać tego, iż takie elementy, jak:

 • przygotowane harmonogramy konkretnych tematycznie szkoleń,
 • listy potwierdzające realizacje szkoleń,
 • konkretne tematy zaplanowanych zajęć zgodne z potrzebami personelu,
 • alternatywne do szkoleń sposoby przekazu informacji pracownikom,

to elementy, których istnienie weryfikowane jest przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, w trakcie postępowań kontrolnych.

Co to więc za projekt ...

Aby pomóc Państwu w przełamaniu oporu pracowników do przyjmowania do stosowania kolejnych procedur czy suchych instrukcji zdecydowaliśmy, iż systematycznie raz w miesiącu publikować będziemy ciekawe materiały edukacyjne dedykowane właśnie dla pracowników. W prosty, czytelny a przede wszystkim na przykładach pokazywać będziemy, jak powinny wyglądać prawidłowe praktyki działania. Przy okazji jednak podpowiadać będziemy, w jaki sposób wiedza dotycząca RODO może chronić interesy pracowników w ich życiu prywatnym.

Czytaj dalej

Zasiłek chorobowy w wysokości 100%

Zasiłek chorobowy w pełnej wysokości 100%

Zasiłek chorobowy w wysokości 100%

Zasiłek chorobowy w wysokości 100%, sprawdź komu przysługuje zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach, w jakiej sytuacji będzie wypłacony zasiłek, jakie dokumenty należy przygotować. Na stronach ZUS opublikowane zostały informacje, które pozwolą na sprawniejsze posługiwanie się w praktyce przepisami określającymi zasady ubiegania się i wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100%.

Czytaj dalej

Badanie pracowników alkomatem RPO

Badanie pracowników alkomatem RPO

Badanie pracowników alkomatem RPO

Badanie pracowników alkomatem RPO. Rzecznik Praw Obywatelskich, w swoim wystąpieniu z dnia 02 grudnia 2020r., kierowanej do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju Pracy i Technologii, wnioskuje o przyspieszenie prac nad wprowadzeniem kompleksowej regulacji umożliwiającej pracodawcom przeprowadzanie samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu, a także środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach.

Czytaj dalej

Obowiązek noszenia maseczek w biurach

Obowiązek noszenia maseczek w biurach

Obowiązek noszenia maseczek w biurach.

Obowiązek noszenia maseczek w biurach do dnia 27 grudnia 2020r. Zgodnie z § 25 ust. 1 pkt. 2) lit. c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Uwaga jednak akt ten został zmieniony kilka dni po wejściu w  życie.

Czytaj dalej

Zasiłek opiekuńczy w okresie pandemii

Zasiłek opiekuńczy dodatkowy w okresie pandemii COVID-19

Zasiłek opiekuńczy w okresie pandemii COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy w okresie pandemii, dodatkowy zasiłek opiekuńczy – to tematy, które elektryzują naszych czytelników. Nowe ograniczenia, które skutkują wprowadzeniem nauczania zdalnego od dnia 9 listopada 2020r. w szkołach także w klasach 1-3 wywołały lawinę pytań i obaw. Czytelnicy wciąż pytają nas, co będzie z zasiłkiem opiekuńczym, co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym, od kiedy będą wypłacane, na jak długo i jakie formalności należy spełnić, aby je otrzymać.

Czytaj dalej

Jakie dane w umowie na zastępstwo

Jakie dane w umowie na zastępstwo mogą zostać zawarte. Czy mozna wpisać imię i nazwisko zastępowanego pracownika w umowie na zastępstwo.

Jakie dane w umowie na zastępstwo.

Jakie dane w umowie na zastępstwo może wskazać pracodawca. Czy w umowie na zastępstwo można wymienić imię i nazwisko pracownika, który jest zastępowany. Zagadnienie to nierozerwalnie związane jest z pytaniem o to, jakie dane może przetwarzać pracodawca, o czym pisaliśmy w naszym opracowaniu czytaj więcej>>>

Rodzaje umów o pracę.

Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo nac zas określony.(…)”.

Wyłączenia dla umów na zastępstwo.

Zgodnie z art. 25(1) § 1 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.(…)”.

Zgodnie z art. 25(1) §4 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

  1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.(…)”.

Czytaj dalej

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS.

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS, to temat, powracający rok rocznie, z uwagi na terminy na podjęcie decyzji w sprawie tworzenia, bądź nie ZFŚS. Warto więc przypomnieć sobie podstawowe zasady, jakie związane są z procedurą wdrażania w życie podjętych decyzji.

Czytaj dalej

Oświadczenie pracownika o kwarantannie

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej, kiedy należy je złożyć płatnikowi, do czego uprawnia, co zawiera. Proste to RODO

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej.

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej składane plątnikowi składek. Jak informuje ZUS na swoich stronach w komunikacie z 22 października 2020r., został zobowiązany do udostępniania stosownych informacji o odbytej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych płatnikom składek.

Czytaj dalej