Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wzory wniosków dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem

Wzory wniosków dotyczacych uprawnień związanych z rodzicielstwem

Rozporządzenie określa ...

Rozporządzenie określa:

 1. treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części;
 2. dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 1;
 3. treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 4. dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w pkt 3;
 5. treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu;
 6. treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części;
 7. dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 6;
 8. treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego;
 9. dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 8.

Projektowane zmiany ...

 • „Projektowane rozporządzenie w przeważającej części powiela przepisy znajdujące się w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. poz. 2243), zwanym dalej „rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r.”.

 • Projektowane § 2–13, 15, 17, 19–22 niniejszego rozporządzenia przenoszą do nowego rozporządzenia regulacje zawarte obecnie w § 5–16, 20, 22, 24–27 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r., bez żadnych zmian w ich treści.

 • W § 1 projektowanego rozporządzenia proponuje się zmianę brzmienia pkt 3 (w stosunku do brzmienia § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r.), polegającą na tym, że rozporządzenie nie będzie określało treści wniosku w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego lub jego części. Wynika to z uchylenia ww. ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw art. 1791, który przewiduje rezygnację z korzystania z urlopu rodzicielskiego w przypadku złożenia przez pracownicę, nie później niż 21 dni po porodzie, pisemnego wniosku o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

 • Projektowany § 14 rozporządzenia dotyczy wniosków o urlop rodzicielski lub jego część. Zmiany w stosunku do regulacji zawartej obecnie w § 19 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. polegają na rezygnacji z dookreślenia, że chodzi o urlop rodzicielski udzielany w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystanej już części urlopu rodzicielskiego lub albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego (w związku z uchyleniem ww. ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw art. 1791 Kodeksu pracy). Ponadto (w stosunku do brzmienia § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r.) uzupełnione zostało powołanie w projektowanym § 14 ust. 3 rozporządzenia – także o art. 183 § 41 i § 42 Kodeksu pracy, w związku ze zmianami wprowadzonymi do art. 183 Kodeksu pracy ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2140). Także projektowany § 16 rozporządzenia ma charakter dostosowujący do zmian w art. 1823 Kodeksu pracy wprowadzanych ww. ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w stosunku do regulacji zawartej obecnie w § 21 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. polegają na rezygnacji z dookreślenia pracownika-ojca jako wychowującego dziecko. 

 • Natomiast w projektowanym § 18 rozporządzenia zmiany w stosunku do regulacji zawartej obecnie w § 23 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. polegają na rezygnacji z wymogu dołączania przez pracownika do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego oświadczenia dotyczącego korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres odpowiadający okresowi części urlopu rodzicielskiego, ze wskazaniem liczby części urlopu wykorzystanych w taki sposób (w związku z uchyleniem ww. ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw art. 1791 Kodeksu pracy).

 • Ponadto proponuje się rezygnację z regulacji zawartych obecnie w § 2‒4 oraz § 17 i § 18 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. Przepisy § 2‒4 tego rozporządzenia dotyczą bowiem art. 1791 Kodeksu pracy (w związku z jego uchyleniem ww. ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). Przepis § 17 tego rozporządzenia dotyczy udzielania pracownikowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, natomiast przepis § 18 tego rozporządzenia dotyczy udzielania pracownikowi części urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego albo części urlopu rodzicielskiego. Do tej pory prawo pracownika ‒ ojca wychowującego dziecko do urlopu rodzicielskiego (oraz ubezpieczonego ‒ ojca dziecka prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu) było uzależnione od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79), zwanej dalej „dyrektywą 2019/1158”, prawo do urlopu rodzicielskiego ma być prawem indywidualnym każdego z rodziców. Uchylenie obowiązywania art. 1791 Kodeksu pracy jest jednym z działań koniecznych ze względu na wdrożenie art. 5 ust. 1 dyrektywy 2019/1158.

 • W efekcie oczekuje się zgodności przepisów rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków z przepisami znowelizowanego Kodeksu pracy”.

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...

Materiały źródłowe ...