Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom

99,00 

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom.

Dnia 04 maja 2020r., zmieniają się zasady udostępniania informacji zakładom ubezpieczeń. Z tego względu przygotowaliśmy opracowanie merytoryczne, które odpowiada na kluczowe pytania związane z tematem procedury, jaką należy zachować udostępniając dokumentację medyczną ubezpieczycielowi.

Opracowanie odpowiada na pytania:

  • Czy podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek udostępniania informacji ubezpieczycielom.
  • Jakie warunki muszą spełniać wnioski o udostępnienie informacji.
  • Kto może wystąpić z żądaniem o przekazanie dokumentacji medycznej ubezpieczycielowi.
  • Jak należy rozróżniać tryby postępowania w przypadku złożenia wniosku przez ubezpieczyciela.
  • Co się zmieniło względem dotychczasowych przepisów.

Dokumentacja zawiera:

  • Merytoryczne opracowanie tematu, ze wskazaniem podstaw prawnych i ich omówieniem.
  • Porady o charakterze praktycznym, dla jednostek medycznych.
  • Wzory pism, jakie powinny zostać skierowane do ubezpieczyciela w przypadku wadliwości wniosku.

Autor: Dominik Spałek

Opis

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom.

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom, czy podmioty wykonujące działalność leczniczą mają taki obowiązek? Jakie warunki muszą spełniać wnioski o udostępnienie informacji? Kto może wystąpić z żądaniem o przekazanie dokumentacji medycznej ubezpieczycielowi? Dwa odrębne tryby działania przy wymianie informacji z zakładami ubezpieczeń. Każdy z nich rządzi się swoimi prawami. Ponadto zwrócić należy uwagę, iż doszło do zmiany przepisów Rozporządzenia regulującego tryb udostępniania informacji. Z tego względu należy pochylić się nad procedurą jaka obowiązuje w jednostce medycznej, przeanalizować jej zgodność z nowymi przepisami. Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020r. obowiązują od dnia 04 maja 2020r.

Udostępnianie dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń na gruncie Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z art. 26 ust. 1) Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta cyt.: “(…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (…).

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 7) Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta cyt.: “(…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również: (…) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta (…)”.

Wyjaśnienie.

Widzimy zatem że nie tylko prawem pacjenta ale i obowiązkiem jednostki medycznej będzie udostępnienie dokumentacji medycznej na warunkach określonych przepisami prawa. Widzimy także, iż w omawianym przez nas przypadku podstawą do działania będzie “zgoda”. Zatem udostępnianie dokumentacji medycznej firmom ubezpieczeniowym możliwe będzie pod warunkiem, wyrażenia na powyższe zgody.