Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Praca zdalna okazjonalna na wniosek pracownika

Praca zdalna okazjonalna na wniosek pracownika

Praca zdalna okazjonalna na wniosek pracownika  – opracowanie stanowi kontynuację cyklu, jaki rozpocząłem, który poświęcony zostanie w całości regulacjom Kodeksu pracy odnoszącym się do pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 67(33) § 1 k.p.

cyt.: „Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.”

Zgodnie z art. 67(33) § 2 k.p.

cyt.: „Do pracy zdalnej, o której mowa w § 1, nie stosuje się przepisów art. 67(19)–67(24) oraz art. 67(31) § 3

Wyłączone przepisy dotyczą:

  • ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub regulaminie,
  • przekazania przez pracodawcę dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia pracownika,
  • możliwości efektywnego wycofania się przez każdą ze stron z wykonywania pracy zdalnej, 
  • obowiązku pracodawcy zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia wymienionych w projekcie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, a także zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy,
  • wyłączenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, niezależnie od rodzaju przeważającej działalności pracodawcy.

Jak czytamy w treści uzasadnienie do Projektu Ustawy

cyt.: „Projektodawca nie wyłączył natomiast zastosowania projektowanego art. 67(25) k.p., ponieważ należy założyć możliwość wystąpienia sytuacji, w której pracodawca dobrowolnie postanowi zwrócić pracownikowi wykonującemu okazjonalną pracę zdalną koszty bezpośrednio związane z taką pracą (pomimo braku ustawowego obowiązku). Wówczas takie koszty, na mocy projektowanego art. 67(25) k.p., nie będą stanowiły przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Zgodnie z art. 67(33) § 3 k.p.

cyt.: „Kontrola wykonywania pracy zdalnej, o której mowa w § 1, kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, odbywa się na zasadach ustalonych z pracownikiem.

Jak czytamy w treści uzasadnienie do Projektu Ustawy

cyt.: „Z uwagi na fakt, iż zasady wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej nie będą określane w aktach wewnętrznych pracodawcy (z uwagi na wyłączenie projektowanego art. 6720 K.p.), kontrola wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, będzie się odbywała na zasadach ustalonych z pracownikiem. Wyodrębnienie okazjonalnej pracy zdalnej, jako doraźnej formy świadczenia pracy zdalnej przez pracownika, nie może bowiem pozbawiać pracodawcy możliwości kontroli wykonywania takiej pracy, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur ochrony danych osobowych.”

Jak czytamy w treści uzasadnienie do Projektu Ustawy

cyt.: „Powyższe wyłączenia pozwalają zatem wyodrębnić okazjonalną pracę zdalną i odróżnić ją od częściowej pracy zdalnej, zapewniając większą elastyczność takiej pracy i możliwość wykorzystania jej doraźnie (…) Brak zastosowania wyłączonych przepisów przyczyni się także do większej przychylności pracodawców do udzielania zgody na wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej przez pracownika. „

Praca zdalna - omówienie przepisów oraz wzory dokumentacji do wdrożenia pracy zdalnej

Pracodawcy którzy staną przed problemem wdrożenia regulacji dotyczących pracy zdalnej powinni bezwzględnie zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy, dotyczącymi zagadnienia pracy zdalnej. Przygotowaliśmy nie tylko opracowanie, zawierające szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu pracy, dotyczących pracy zdalnej, ale również opracowaliśmy pakiet dokumentów pozwalających na sprawne i szybkie wdrożenie pracy zdalnej.

Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej

Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Zasady jakie trzeba przestrzegać przy kontroli pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia pracy zdalnej ...