Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej. Rozpoczynam cykl publikacji, jakie poświęcone zostaną nowelizacji przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy określających zasady wykonywania pracy zdalnej. W Części 1 „Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej” wyjaśnię definicję pojęcia praca zdalna, przedstawi, jakie warunki muszą zostać spełnione aby można było wykazać, iż uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej zostało prawidłowo zrealizowane.

Pojęcie pracy zdalnej ...

Zgodnie z art. 67(18) k.p.

cyt. „Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).

 • Praca zdalna jest pracą, która jest wykonywana całkowicie w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.
 • Praca zdalna jest pracą, która jest wykonywana częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawca.
 • Miejscem wskazanym przez pracownika do wykonywania całkowicie lub częściowo pracy zdalnej może być adres zamieszkania pracownika.
 • Miejscem wskazanym przez pracownika do wykonywania całkowicie lub częściowo pracy zdalnej może być inne miejsce niż adres zamieszkania pracownika.
 • Praca zdalna jest pracą, która jest wykonywana całkowicie lub częściowo w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Praca zdalna może być, nie musi być, wykonywana całkowicie lub częściowo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Należy zaznaczyć, iż nie jest warunkiem koniecznym dla uznania pracy za pracę zdalną, aby wykonywana była całkowicie lub częściowo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Należy również zasygnalizować, iż nie tylko środki komunikacji elektronicznej mogą mieć tutaj zastosowanie, ale także inne środki bezpośredniego komunikowania się np. telefon, fax, komunikator internetowy.

Praca zdalna jest pracą która może być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, bądź w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jest to praca, która jest wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika, które zostało jednak uzgodnione z pracodawcą. Miejscem tym może być adres zamieszkania pracownika, ale może także to być inne miejsce wskazane przez pracownika uzgodnione z pracodawcą. Praca zdalna jest pracą, przy wykonywaniu której wykorzystywane są środki bezpośredniego porozumiewania się, jednak wykorzystywanie środków bezpośredniego porozumiewania się nie musi występować w ogóle, aby praca miała charakter pracy zdalnej. Należy odróżnić środki do bezpośredniego porozumiewania się od środków komunikacji elektronicznej.

Komentarz analityczny

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej ...

Zgodnie z art. 67(19) k.p.§ 1.

cyt.: „Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić:

  • przy zawieraniu umowy o pracę albo
  • w trakcie zatrudnienia.”

Zgodnie z art. 67(19) k.p.§ 2

cyt.: „W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, uzgodnienie może być dokonane z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Przepisu art. 29 § 4 nie stosuje się”

 • Uzgodnienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej dokonywane jest między stronami umowy o pracę
 • Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy  zdalnej może zostać dokonane przy zawieraniu umowy o pracę.
 • Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy  zdalnej może zostać dokonane w trakcie zatrudnienia.
 • Inicjatorem dokonania uzgodnienia między stronami umowy o pracę dotyczącego wykonywania pracy zdalnej może być pracodawca.
 • Inicjatorem dokonania uzgodnienia między stronami umowy o pracę dotyczącego wykonywania pracy zdalnej może być także pracownik, wniosek pracownika powinien zostać złożony w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej.
 • W przypadku dokonania uzgodnienia co do pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia mamy do czynienia ze zmianą istotnego składnika umowy o pracę, jakim jest przede wszystkim miejsce wykonywania pracy. Ustawodawca zdecydował, iż w takiej sytuacji wprowadzony zostaje wyjątek zakładający, iż nie stosuje się przepisu art. 29 § 4 k.p., zgodnie z którym zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Innymi słowy uzgodnienie w zakresie pracy zdalnej dokonywane w trakcie zatrudnienia nie wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.
 • Uzgodnienie dokonane w zakresie pracy zdalnej powinno odnosić się do samego fakty wykonywania pracy zdalnej, powinno zawierać uzgodnienia co do tego, czy praca zdalna wykonywana będzie całkowicie, czy częściowo w formie pracy zdalnej, powinno także zawierać uzgodnienie co do miejsca świadczenia pracy zdalnej.
 • Wniosek o dokonanie uzgodnienia w zakresie pracy zdalnej sporządzony przez pracownika występującego z taką inicjatywą w trakcie zatrudnienia, powinien być sporządzony w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej, co oznacza, iż nie może to być wniosek sporządzony w formie ustnej.
 • Uzgodnienie wprowadzające zmiany warunków zatrudnienia poprzez określenie pracy zdalnej, dla swojej ważności nie wymaga  już zachowania formy pisemnej.

Praca zdalna - omówienie przepisów oraz wzory dokumentacji do wdrożenia pracy zdalnej

Pracodawcy którzy staną przed problemem wdrożenia regulacji dotyczących pracy zdalnej powinni bezwzględnie zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy, dotyczącymi zagadnienia pracy zdalnej. Przygotowaliśmy nie tylko opracowanie, zawierające szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu pracy, dotyczących pracy zdalnej, ale również opracowaliśmy pakiet dokumentów pozwalających na sprawne i szybkie wdrożenie pracy zdalnej.

Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej

Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Zasady jakie trzeba przestrzegać przy kontroli pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia pracy zdalnej ...