Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zarządzenie w sprawie dofinansowania na cyberbezpieczeństwo

Zarządzenie w sprawie dofinansowania na cyberbezpieczeństwo

Zarządzenie w sprawie dofinansowania na cyberbezpieczeńśtwo –  informuję, iż dnia 17 stycznia 2023r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 8/2023/BBIICD w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców. Utraciło natomiast moc Zarządzenie Nr 68/2022/BBIiCD Prezesa NFZ z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

Dofinansowanie na cyberbezpieczeńśtwo w 2023 r. ...

Zarządzenie określa warunki przyznawania i rozliczania środków na finansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców, na podstawie:

 • wniosków złożonych w 2023 r.,
 • wniosków aktualizacyjnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w 2023 r. ...

Finansowanie przyznawane jest świadczeniodawcom będącym podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 • prowadzącymi szpital i posiadającymi umowę lub umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Funduszem, obowiązujące w 2021 r., 2022 r. ora z 2023 r., albo
 • prowadzącymi szpitale i posiadającymi umowę lub umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, obowiązujące w 2021 r., 2022 r. ora z 2023 r., w rodzaju:
  • leczenie szpitalne lub
  • rehabilitacja lecznicza, lub
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub
  • lecznictwo uzdrowiskowe,
 • posiadającymi obowiązujące w 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r. zawarte z Funduszem umowy albo umowę w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, którzy nie są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jako szpital, lub
 • posiadającymi umowę albo umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm. 3 ),

– na działania dotyczące miejsca lub miejsc, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 4, art. 102 ust. 1 pkt 4 oraz art. 102a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a w przypadku podmiotów leczniczych zakładu leczniczego lub zakładów leczniczych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, prowadzone przez świadczeniodawcę w okresie do dnia 31 października 2023 r.

Okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych ...

Finansowanie obejmuje wydatki świadczeniodawców ponoszone od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 31 października 2023 r.

Rodzaj wydatków, jakie można zrealizować w ramach dofinansowania …

Finansowaniu będą podlegać działania świadczeniodawcy, spełniające określone w zarządzeniu warunki, zgodnie z kolejnością składania wniosków albo wniosków aktualizacyjnych, do wyczerpania środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

Ważne definicje …

 • Wniosek – jest to złożony w 2023 r. wniosek o zawarcie umowy o finansowanie;
 • Wniosek aktualizacyjny – wniosek o zawarcie umowy aktualizacyjnej, składany przez świadczeniodawców, którzy zawarli w 2022 r. umowy o finansowanie na Zarządzenia  Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, i którzy w 2022 r. nie zakończyli realizacji objętych tą umową działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców, w szczególności rozliczając tę umowę w kwocie niższej niż kwota określona jako maksymalna w Zarządzeniu 68/2022/BBIICD
 • Umowa aktualizacyjna – umowa dodatkowa, zawarta na podstawie wniosku aktualizacyjnego, której przedmiotem jest dokończenie realizacji działań rozpoczętych na podstawie umowy zawartej w 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem 68/2022/BBIICD

Warunki finansowania na podstawie wniosków złożonych w 2023 r. ...

Finansowaniem mogą zostać objęte na następujące czynności podjęte przez świadczeniodawcę:

 1. zakup lub rozwój systemu kopii zapasowych;
 2. zakup lub rozwój systemów Firewall;
 3. zakup lub rozwój systemu poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa;
 4. zakup lub rozwój systemów opartych na rozwiązaniach co najmniej klasy Endpoint Detection and Response w architekturze serwera.

Warunki akceptacji …
Warunkami udzielenia finansowania dla jakiejkolwiek czynności określonej pkt 2-4 jest spełnienie warunków akceptacji dla tej czynności i wszystkich poprzedzających ją czynności określonych w pkt 1-4, które zostały określone w Załączniku nr 1. Warunkiem udzielenia finansowania dla czynności określonej w pkt 1 jest spełnienie warunków akceptacji dla tej czynności, określonych w Załączniku nr 1. Warunkiem udzielenia finansowania dla jakiejkolwiek czynności określonej w pkt 1-4 jest także wykonanie audytu bezpieczeństwa, którego wynik potwierdza spełnienie warunków akceptacji dla tej czynności. Warunki wykonania audytu bezpieczeństwa określa Załącznik nr 2. Koszty audytu bezpieczeństwa, nie mogą przekroczyć 10% wartości faktycznie udzielonego świadczeniodawcy finansowania.

Dofinansowanie na działania szkoleniowe …

Finansowaniem może zostać objęte szkolenie albo szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, w łącznej kwocie nie wyższej niż 20% wartości danej umowy o finansowanie. skierowane:

 1. do kierownika podmiotu leczniczego oraz jego zastępców, a także
 2. do osób zatrudnionych u świadczeniodawcy związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz
 3. osób związanych z bezpieczeństwem IT,

Badanie poziomu dojrzałości cyberbezpieczeńśtwa … przed przystąpieniem do działań i po podjęciu działań
Warunkiem otrzymania przez świadczeniodawcę finansowania jest również przeprowadzenie badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa, w formie ankiety w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia, przed przystąpieniem do działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Po podjęciu czynności wynikających z Zarządzenia oraz po objęciu ich finansowaniem, świadczeniodawca może przeprowadzić powtórne badanie poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa, w formie ankiety w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia.

Weryfikacja skuteczności działań …
Fundusz dokona weryfikacji zmian poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy na podstawie wypełnionej i złożonej przez niego ankiety przed przystąpieniem do czynności wynikających z Zarządzenia, oraz wyniku audytu bezpieczeństwa potwierdzającego zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy, przeprowadzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Kto może złożyć wniosek w 2023r. …
O finansowanie mogą ubiegać się świadczeniodawcy, którzy nie zawarli umowy o finansowanie na podstawie Zarządzeniem 68/2022/BBIICD, i którzy złożyli wniosek w 2023 r.

Termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania …
W celu uzyskania finansowania świadczeniodawca, w terminie do 1 września 2023 r. składa do dyrektora oddziału Funduszu, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy: wniosek oraz wypełnioną ankietę. Dyrektor oddziału Funduszu w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku i ankiety, zawiera ze świadczeniodawcą umowę o finansowanie.

Warunki, jakie należy spełnić aby dofinansowanie zostało wypłacone …
Warunkiem uzyskania przez świadczeniodawcę środków na finansowanie w wysokości maksymalnej określonej w umowie, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu w terminie do 30 września 2023 r.:

 • wniosku o wypłatę finansowania, (Zał. 5)
 • specyfikacji finansowania, (Zał. 6)
 • potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od 29 kwietnia 2022 r. do 31 października 2023 r. przedmiotu finansowania;
 • wyniku audytu bezpieczeństwa.

Termin przekazania dofinansowania …
Środki przyznanego dofinansowania przekazywane świadczeniodawcy na rachunek wskazany w umowie, w terminie 30 dni od dnia prawidłowego złożenia w siedzibie oddziału Funduszu dokumentów.

Warunki finansowania na podstawie wniosku aktualizacyjnego ...

Zawarcie umowy aktualizacyjnej …
W celu zawarcia umowy aktualizacyjnej, świadczeniodawca, który zawarł w 2022 r. umowę o finansowanie na podstawie Zarządzenia 68/2022/BBIICD i który w nie zakończył realizacji objętych tą umową działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, w terminie do 1 września 2023 r. składa do dyrektora oddziału Funduszu wniosek aktualizacyjny. We wniosku aktualizacyjnym świadczeniodawca określa czynności, które nie zostały zrealizowane na podstawie umowy i które mają zostać objęte finansowaniem na podstawie umowy aktualizacyjnej. Finansowaniem nie mogą być objęte działania, na które świadczeniodawca uzyskał już finansowanie na podstawie wniosku złożonego w 2022 r.

Wysokość dofinansowania na podstawie wniosku aktualizacyjnego …     
W przypadku, gdy wniosek aktualizacyjny jest składny w związku umową zawartą w 2022 r. kwotę finansowania stanowi różnica pomiędzy kwotą wynikającą z umowy zawartej w 2022 r. a kwotą, którą świadczeniodawca rozliczył w ramach tej umowy. W przypadku, gdy wniosek aktualizacyjny jest składny w związku brakiem rozliczenia umowy zawartej w 2022 r., kwotę finansowania stanowi kwota określona w tej umowie. Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku przekazywana jest świadczeniodawcy przez dyrektora oddziału Funduszu.

Termin zawarcia umowy aktualizacyjnej …
Dyrektor oddziału Funduszu, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku aktualizacyjnego, zawiera ze świadczeniodawcą umowę aktualizacyjną.

Ocena poprawności realizacji umowy aktualizacyjnej …
Do oceny spełnienia przez świadczeniodawcę warunków finansowania na podstawie umowy aktualizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy Zarządzenia 68/2022/BBIICD. W celu uzyskania finansowania w wysokości określonej umowie aktualizacyjnej, świadczeniodawca składa do dyrektora oddziału Funduszu, w terminie do 1 września 2023 r., odpowiednie ze względu na przedmiot umowy aktualizacyjnej, dokumenty wymienione w § 3 ust. 13 Zarządzenia 68/2022/BBIICD, wskazane w umowie aktualizacyjnej.

Chcesz skorzystać z dofinansowania potrzebujesz wsparcia w realizacji ...

Wsparcie na etapie przygotowania projektu. Udzielamy wsparcia na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Wspieramy w prawidłowym stworzeniu harmonogramu zakupów. Doradzamy i pokazujemy gotowe rozwiązania.

Proste to RODO
tel. 694 494 240

Wsparcie w realizacji zakupów. Wspieramy podmioty medyczne zaopatrując je w odpowiedni sprzęt i elementy systemu teleinformatycznego, zgodnie z przyjętą koncepcją podnoszenia zyberbezpieczeństwa w podmiocie.

 Proste to RODO
tel. 694 494 240

Prowadzimy audyty sprawdzające końcowe.Realizujemy audyty sprawdzające poziom zwiększenia stopnia cyberbezpieczeństwa w następstwie realizacji zaplanowanych zakupów z dofinansowania.

 Proste to RODO
tel. 694 494 240

Wsparcie dla podmiotów medycznych ...

Wybrane tematy dla zarządzających podmiotami medycznymi ...

Procedura użytkowania pendrive przenośnych pamięci danych w firmie
Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych

Procedura opisuje zasady / powierzania / korzystania / zabezpieczania / testowania / przechowywania / niszczenia / przenośnych pamięci danych wykorzystywanych w pracy personelu administratora danych osobowych. Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych zawiera także zestaw zakazanych praktyk, wskazując na konkretne ryzyka, jakie wynikają z ich nieprzestrzegania, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Procedura użytkowania zewnętrznych nośników danych
 • Materiał edukacyjny / cyberbezpieczeństwo w pracy z urządzeniami elektornicznymi
 • Ankieta inwentaryzacyjno  / ewaluacyjna
 • Umowa użytkowania służbowego nośnika danych
 • Protokół przekazania nośnika danych

 

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO
Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO

Materiały szkoleniowe Cyberbezpieczeństwo RODO dla pracowników gotowe do wykorzystania przez Administratorów Danych Osobowych lub Inspektorów Ochrony Danych prowadzących działania edukacyjne w firmie. Kupując nasz produkt otrzymują Państwo dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno-informacyjnych szkoleniowych, jakie tworzymy na bieżąco. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

W skład pakietu wchodzi:

 • Harmonogram szkoleniowy – dzięki któremu wykazywana jest rozliczalność działań szkoleniowych
 • Materiały edukacyjne szkoleniowe – dedykowane na kolejne 12 miesięcy

Spis treści:

 • Styczeń – „Jakie kroki można podjąć po wycieku danych dotyczących zdrowia”.
 • Luty – „Oszuswo na BLIKa”.
 • Marzec – „Czym jest phishing, jak się przed nim bronić”.
 • Kwiecień  – „Ochrona  danych osobowych a przyczyny nieobecności w pracy pracowników”.
 • Maj – „Cyberbezpieczeństwo i problem jednego hasła w wielu serwisach”.
 • Czerwiec – „Podstawowe i szczegółowe zasady pracy z pocztą elektroniczną”.
 • Lipiec – „Urlop od RODO ! broszura informująca o zagrożeniach podczas wypoczynku”.
 • Sierpień – „Przypomnienie zasad przetwarzania danych – w codziennej pracy”.
 • Wrzesień – „Jak ułatwić sobie pracę – popularne skróty klawiszowe”
 • Październik – „W jaki sposób rozpoznać próbę ataku na zasoby firmy z wykorzystaniem email”
 • Listopad – „Korzystanie z przenośnych pamięci danych w pracy, ryzyka i środki zaradcze”.
 • Grudzień – „Prywatny adres email do celów służbowych”.

Bezpośrednio po zakupie otrzymają Państwo nw. materiały szkoleniowe. Z uwagi n fakt, iż na bieżąco tworzymy kolejne materiały w odpowiedzi na aktualne wydarzenia, liczba materiałów szkoleniowych stale rośnie. W przypadku kiedy stworzymy materiały, będziemy je przesyłali do Państwa na bieżąco – za darmo, do końca br.

 

Czytaj więcej >>>
Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych

Prowadzenie dokumentacji medycznej podczas wizyt domowych jest to zjawisko, które coraz częściej obecne jest w realiach podmiotów medycznych. Nie tylko oczekiwania i potrzeby zdrowotne pacjentów stanowią uzasadnienie dla wdrożenia takich rozwiązań, ale także zmieniające się przepisy, sprawiają, iż korzystanie z przenośnego sprzętu komputerowego z dostępem do zasobów bazodanowych przez personel udzielający świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania pacjenta, stają się obowiązkiem.

Nie tylko sprzęt, ale i dostęp zdalny do danych

Udzielanie świadczeń medycznych czy to w ramach tzw. „wizyt domowych”, bądź w ramach „opieki środowiskowej” czy też wystawianie recept w postaci elektronicznej podczas wizyty realizowanej w miejscu zamieszkania pacjenta, pociąga za sobą konieczność odpowiedniego przygotowania personelu medycznego do prowadzenia, zabezpieczania i przechowywania dokumentacji medycznej powstającej w takich sytuacjach.

Dokumentacja przygotowana do wdrożenia:

 1. Procedura pracy z wykorzystaniem sprzętu wynoszonego poza obszar podmiotu medycznego.
 2. Procedura zdalnego dostępu do danych.
 3. Upoważnienie dla personelu medycznego.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurami pracy ze zdalnym dostępem do pracy.
 5. Karta szkolenia wstępnego.
 6. Test sprawdzający.
Czytaj więcej >>>
Stanowisko IOD - obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej
Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Stanowisko IOD – przypominające o obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane należy bezwzględnie zamieszczać w wykazie, jakie mogą zostać w nim zapisane dodatkowo, oraz przedstawia błędne praktyki, z jakimi można spotkać się w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Stanowisko IOD

Czytaj więcej >>>
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy, które m.in. na podmioty medyczne nakładają nowe obowiązki opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich, jakie należy przestrzegać w podmiotach medycznych. Nowe obowiązki wynikają wprost z treści Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pakiet dokumentów zawiera zarówno:

 • Omówienie podstawowych obowiązków podmiotu medyczne wynikających ze znowelizowanych przepisów
 • Wzór zapisów do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla czynności sprawdzania kandydatów w rejestrach
 • Pełną wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci
 • Skróconą wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci

Standardy Ochrony Małoletnich dla szpitala

Czytaj więcej >>>
Co kiedy jednak podmiot medyczny zawarł umowę powierzenia z zewnętrznym laboratorium medycznym
Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Stanowisko opisuje konsekwencje sytuacji, w której to podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznym laboratorium diagnostycznym w związku ze zlecaniem wykonywania badań diagnostycznych swoich pacjentów. Wbrew pozorom sytuacji, w której mamy do czynienia z takim zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych jest więc niż można byłoby przypuszczać.

Czytaj więcej >>>
Zalecenia dla podmiotów medycznych zlecających badania laboratoryjne w ALAB laboratoria Sp. z o.o.
Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

W związku z Komunikatem z dnia 27 listopada 2023r., w którego treści ALAB laboratoria sp. z o.o. informuje o cyt.: „(…)o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z incydentem bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego (…)” przygotowaliśmy stosowne Stanowisko IOD zawierające zalecenia dla podmiotów medycznych, zlecających wykonywanie badań ALAB laboratoria sp. z o.o.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii związanej z ewentualnym obowiązkiem dokonania zgłoszenia zdarzenia do UODO oraz powiadomienia podmiotów danych, których zdarzenie dotyczyło. Wyjaśniamy także kwestie związane z obiegiem dokumentacji pomiędzy laboratorium zewnętrznym a podmiotem zlecającym. Wskazujemy ponadto na zasadność podjęcia określonych działań po stronie podmiotu zlecającego.

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe zasady korzystania z pendrive w firmie Stanowisko IOD
Zasady korzystania z przenośnych pamięci

Zasady korzystania z przenośnych pamięci – stanowisko IOD zawierające materiały szkoleniowe kierowane do pracowników korzystających z przenośnych pamięci danych. Stanowisko opisuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać pracując z takimi urządzeniami. Wskazane zostało także, jakie praktyki są niedopuszczalne. Stanowisko IOD zawiera także listę pozwalającą na uzyskanie rozliczalności z realizacji zadania edukacyjnego personelu.

Stanowisko IOD materiały edukacyjne szkoleniowe informacyjne

Czytaj więcej >>>
Ocena ryzyka korzystanie z Pendrive materiały szkoleniowe
Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przygotowaliśmy dla Państwa materiał, jaki dedykowany jest dla tych podmiotów, które w związku ze swoim funkcjonowaniem przetwarzają dane z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Ankietę ewaluacyjną – ankietę sprawdzającą dzięki której ADO / IOD dokonać mogą analizy stanu faktycznego, a następnie na jej podstawie zalecić stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa, zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.
 • Materiał szkoleniowy dla personelu – materiał pełni rolę informacyjną, jego zadaniem jest edukować personel korzystający z przenośnych pamięci danych w zakresie tego, jakiego rodzaju ryzyka związane są z takim przetwarzaniem oraz jakich zasad należy przestrzegać korzystając z przenośnych pamięci danych.

 

Czytaj więcej >>>