Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zarządzenie w sprawie dofinansowania na cyberbezpieczeństwo

Zarządzenie w sprawie dofinansowania na cyberbezpieczeństwo

Zarządzenie w sprawie dofinansowania na cyberbezpieczeńśtwo –  informuję, iż dnia 17 stycznia 2023r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 8/2023/BBIICD w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców. Utraciło natomiast moc Zarządzenie Nr 68/2022/BBIiCD Prezesa NFZ z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

Dofinansowanie na cyberbezpieczeńśtwo w 2023 r. ...

Zarządzenie określa warunki przyznawania i rozliczania środków na finansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców, na podstawie:

 • wniosków złożonych w 2023 r.,
 • wniosków aktualizacyjnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w 2023 r. ...

Finansowanie przyznawane jest świadczeniodawcom będącym podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 • prowadzącymi szpital i posiadającymi umowę lub umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Funduszem, obowiązujące w 2021 r., 2022 r. ora z 2023 r., albo
 • prowadzącymi szpitale i posiadającymi umowę lub umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, obowiązujące w 2021 r., 2022 r. ora z 2023 r., w rodzaju:
  • leczenie szpitalne lub
  • rehabilitacja lecznicza, lub
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub
  • lecznictwo uzdrowiskowe,
 • posiadającymi obowiązujące w 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r. zawarte z Funduszem umowy albo umowę w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, którzy nie są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jako szpital, lub
 • posiadającymi umowę albo umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm. 3 ),

– na działania dotyczące miejsca lub miejsc, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 4, art. 102 ust. 1 pkt 4 oraz art. 102a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a w przypadku podmiotów leczniczych zakładu leczniczego lub zakładów leczniczych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, prowadzone przez świadczeniodawcę w okresie do dnia 31 października 2023 r.

Okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych ...

Finansowanie obejmuje wydatki świadczeniodawców ponoszone od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 31 października 2023 r.

Rodzaj wydatków, jakie można zrealizować w ramach dofinansowania …

Finansowaniu będą podlegać działania świadczeniodawcy, spełniające określone w zarządzeniu warunki, zgodnie z kolejnością składania wniosków albo wniosków aktualizacyjnych, do wyczerpania środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

Ważne definicje …

 • Wniosek – jest to złożony w 2023 r. wniosek o zawarcie umowy o finansowanie;
 • Wniosek aktualizacyjny – wniosek o zawarcie umowy aktualizacyjnej, składany przez świadczeniodawców, którzy zawarli w 2022 r. umowy o finansowanie na Zarządzenia  Nr 68/2022/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, i którzy w 2022 r. nie zakończyli realizacji objętych tą umową działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców, w szczególności rozliczając tę umowę w kwocie niższej niż kwota określona jako maksymalna w Zarządzeniu 68/2022/BBIICD
 • Umowa aktualizacyjna – umowa dodatkowa, zawarta na podstawie wniosku aktualizacyjnego, której przedmiotem jest dokończenie realizacji działań rozpoczętych na podstawie umowy zawartej w 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem 68/2022/BBIICD

Warunki finansowania na podstawie wniosków złożonych w 2023 r. ...

Finansowaniem mogą zostać objęte na następujące czynności podjęte przez świadczeniodawcę:

 1. zakup lub rozwój systemu kopii zapasowych;
 2. zakup lub rozwój systemów Firewall;
 3. zakup lub rozwój systemu poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa;
 4. zakup lub rozwój systemów opartych na rozwiązaniach co najmniej klasy Endpoint Detection and Response w architekturze serwera.

Warunki akceptacji …
Warunkami udzielenia finansowania dla jakiejkolwiek czynności określonej pkt 2-4 jest spełnienie warunków akceptacji dla tej czynności i wszystkich poprzedzających ją czynności określonych w pkt 1-4, które zostały określone w Załączniku nr 1. Warunkiem udzielenia finansowania dla czynności określonej w pkt 1 jest spełnienie warunków akceptacji dla tej czynności, określonych w Załączniku nr 1. Warunkiem udzielenia finansowania dla jakiejkolwiek czynności określonej w pkt 1-4 jest także wykonanie audytu bezpieczeństwa, którego wynik potwierdza spełnienie warunków akceptacji dla tej czynności. Warunki wykonania audytu bezpieczeństwa określa Załącznik nr 2. Koszty audytu bezpieczeństwa, nie mogą przekroczyć 10% wartości faktycznie udzielonego świadczeniodawcy finansowania.

Dofinansowanie na działania szkoleniowe …

Finansowaniem może zostać objęte szkolenie albo szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, w łącznej kwocie nie wyższej niż 20% wartości danej umowy o finansowanie. skierowane:

 1. do kierownika podmiotu leczniczego oraz jego zastępców, a także
 2. do osób zatrudnionych u świadczeniodawcy związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz
 3. osób związanych z bezpieczeństwem IT,

Badanie poziomu dojrzałości cyberbezpieczeńśtwa … przed przystąpieniem do działań i po podjęciu działań
Warunkiem otrzymania przez świadczeniodawcę finansowania jest również przeprowadzenie badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa, w formie ankiety w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia, przed przystąpieniem do działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Po podjęciu czynności wynikających z Zarządzenia oraz po objęciu ich finansowaniem, świadczeniodawca może przeprowadzić powtórne badanie poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa, w formie ankiety w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia.

Weryfikacja skuteczności działań …
Fundusz dokona weryfikacji zmian poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy na podstawie wypełnionej i złożonej przez niego ankiety przed przystąpieniem do czynności wynikających z Zarządzenia, oraz wyniku audytu bezpieczeństwa potwierdzającego zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawcy, przeprowadzonego zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Kto może złożyć wniosek w 2023r. …
O finansowanie mogą ubiegać się świadczeniodawcy, którzy nie zawarli umowy o finansowanie na podstawie Zarządzeniem 68/2022/BBIICD, i którzy złożyli wniosek w 2023 r.

Termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania …
W celu uzyskania finansowania świadczeniodawca, w terminie do 1 września 2023 r. składa do dyrektora oddziału Funduszu, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy: wniosek oraz wypełnioną ankietę. Dyrektor oddziału Funduszu w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku i ankiety, zawiera ze świadczeniodawcą umowę o finansowanie.

Warunki, jakie należy spełnić aby dofinansowanie zostało wypłacone …
Warunkiem uzyskania przez świadczeniodawcę środków na finansowanie w wysokości maksymalnej określonej w umowie, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu w terminie do 30 września 2023 r.:

 • wniosku o wypłatę finansowania, (Zał. 5)
 • specyfikacji finansowania, (Zał. 6)
 • potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od 29 kwietnia 2022 r. do 31 października 2023 r. przedmiotu finansowania;
 • wyniku audytu bezpieczeństwa.

Termin przekazania dofinansowania …
Środki przyznanego dofinansowania przekazywane świadczeniodawcy na rachunek wskazany w umowie, w terminie 30 dni od dnia prawidłowego złożenia w siedzibie oddziału Funduszu dokumentów.

Warunki finansowania na podstawie wniosku aktualizacyjnego ...

Zawarcie umowy aktualizacyjnej …
W celu zawarcia umowy aktualizacyjnej, świadczeniodawca, który zawarł w 2022 r. umowę o finansowanie na podstawie Zarządzenia 68/2022/BBIICD i który w nie zakończył realizacji objętych tą umową działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, w terminie do 1 września 2023 r. składa do dyrektora oddziału Funduszu wniosek aktualizacyjny. We wniosku aktualizacyjnym świadczeniodawca określa czynności, które nie zostały zrealizowane na podstawie umowy i które mają zostać objęte finansowaniem na podstawie umowy aktualizacyjnej. Finansowaniem nie mogą być objęte działania, na które świadczeniodawca uzyskał już finansowanie na podstawie wniosku złożonego w 2022 r.

Wysokość dofinansowania na podstawie wniosku aktualizacyjnego …     
W przypadku, gdy wniosek aktualizacyjny jest składny w związku umową zawartą w 2022 r. kwotę finansowania stanowi różnica pomiędzy kwotą wynikającą z umowy zawartej w 2022 r. a kwotą, którą świadczeniodawca rozliczył w ramach tej umowy. W przypadku, gdy wniosek aktualizacyjny jest składny w związku brakiem rozliczenia umowy zawartej w 2022 r., kwotę finansowania stanowi kwota określona w tej umowie. Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku przekazywana jest świadczeniodawcy przez dyrektora oddziału Funduszu.

Termin zawarcia umowy aktualizacyjnej …
Dyrektor oddziału Funduszu, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku aktualizacyjnego, zawiera ze świadczeniodawcą umowę aktualizacyjną.

Ocena poprawności realizacji umowy aktualizacyjnej …
Do oceny spełnienia przez świadczeniodawcę warunków finansowania na podstawie umowy aktualizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy Zarządzenia 68/2022/BBIICD. W celu uzyskania finansowania w wysokości określonej umowie aktualizacyjnej, świadczeniodawca składa do dyrektora oddziału Funduszu, w terminie do 1 września 2023 r., odpowiednie ze względu na przedmiot umowy aktualizacyjnej, dokumenty wymienione w § 3 ust. 13 Zarządzenia 68/2022/BBIICD, wskazane w umowie aktualizacyjnej.

Chcesz skorzystać z dofinansowania potrzebujesz wsparcia w realizacji ...

Wsparcie na etapie przygotowania projektu. Udzielamy wsparcia na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Wspieramy w prawidłowym stworzeniu harmonogramu zakupów. Doradzamy i pokazujemy gotowe rozwiązania.

Proste to RODO
tel. 694 494 240

Wsparcie w realizacji zakupów. Wspieramy podmioty medyczne zaopatrując je w odpowiedni sprzęt i elementy systemu teleinformatycznego, zgodnie z przyjętą koncepcją podnoszenia zyberbezpieczeństwa w podmiocie.

 Proste to RODO
tel. 694 494 240

Prowadzimy audyty sprawdzające końcowe.Realizujemy audyty sprawdzające poziom zwiększenia stopnia cyberbezpieczeństwa w następstwie realizacji zaplanowanych zakupów z dofinansowania.

 Proste to RODO
tel. 694 494 240

Wsparcie dla podmiotów medycznych ...