Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo

Dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo dla podmiotów medycznych

Dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo dla podmiotów medycznych – w ramach wsparcia, jakiego udzielamy, znajdują się również usługi, z których korzystają podmioty medyczne ubiegające się o otrzymanie dofinansowania na wsparcie procesów mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w podległych placówkach. Kompleksowo udzielany  merytorycznych wyjaśnień co do warunków uzyskania dofinansowania. Udzielamy wsparcia zarówno na etapie przygotowań do realizacji projektu, ale także na etapie dokonywania zakupów, czy rozliczania przyznanej dotacji. Prowadzimy także audyty cyberbezpieczeństwa, których celem jest końcowa weryfikacja stopnia podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Potrzebujesz wsparcia oddzwonimy ...

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani danych jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Aleksandra Kubik PW ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, za pomocą adresu email: kamil@informatykaserwis.pl, telefonicznie: 606 126 875.

Pani/Pana dane wysłane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z korespondencji telefonicznej i odpowiedzi na ewentualne pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zrealizowania kontaktu telefonicznego i udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zrealizowania powyższego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom
i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy,dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 15 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Ma Pani/Pan prawo do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody – zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Dofinansowanie dla POZ / e-Gabinet+

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”)

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca, który:

 • na dzień składania Wniosku, udziela w placówce medycznej, w której planowana jest realizacja Przedsięwzięcia, świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie „świadczenia lekarza POZ”.  Ww. świadczenia muszą być udzielane na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • na dzień składania Wniosku posiada certyfikat dostępowy do P1;
 • wskaże we Wniosku Placówkę POZ, która na dzień 31.12.2021 r. posiadała mniej niż 5 tysięcy aktywnych deklaracji wyboru; 
 • wskaże we Wniosku Placówkę POZ, która nie raportuje do systemu e-zdrowia Zdarzeń Medycznych (ZM) lub nie przekazuje indeksów EDM do systemu e-zdrowia; 
 • spełnia pozostałe warunki, określone we Wniosku o udział w Projekcie.

Jeżeli placówka raportowała ZM, ale wraz ze zdarzeniami nie przekazywała indeksów EDM wówczas kwalifikuje się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Jako EDM należy traktować Elektroniczną Dokumentację Medyczną wytworzoną w Placówce POZ i przechowywaną w repozytorium EDM tej Placówki POZ. Wystawienie e-recepty lub e-skierowania nie stanowi indeksowania EDM. Brak repozytorium EDM oznacza, że nie są wysyłane indeksy EDM do systemu e-zdrowia.

Waunki przystąpienia do projektu "e-Gabinet+"

Integracja Placówki POZ z e-Gabinet+ (POIS.11.03.00-00-0073/22) - Nabór nr 1/POZ1-REACT/2022
Nabór otwarty do 30.06.2023 16:00

Dofinansowanie dla POZ / e-Usługi POZ

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia „e-usługi POZ”

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca, który:

 • na dzień składania Wniosku udziela w każdej wskazanej we Wniosku Placówce POZ świadczeń gwarantowanych w rodzaju POZ w zakresie co najmniej „świadczenia lekarza POZ”, na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • na dzień składania Wniosku posiada certyfikat dostępowy do P1;
 • określi we Wniosku Placówkę POZ, która na dzień 31.12.2021 r. posiadała co najmniej 5 tysięcy aktywnych deklaracji wyboru;
 • wskaże we Wniosku Placówki POZ, które nie raportują do systemu e-zdrowia Zdarzeń Medycznych (ZM) lub nie przekazują indeksów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) do systemu e-zdrowia (przekazywanie e-recept i e-skierowań nie stanowi przekazywania indeksów EDM).

Warunki przystąpienia do projektu "e-usługi POZ"

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00-00-0074/22) - Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022.
Nabór otwarty do 28.04.2023 16:00

Dofinansowanie dla szpitali / CZP

Dofinansowanie dla szpitali i oraz podmiotów świadczących opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień

Dofinansowanie jest przyznawane świadczeniodawcom, będącym podmiotami leczniczymi, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 1. prowadzącymi szpital lub szpitale i posiadającymi umowę lub umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, obowiązujące w 2021 r. oraz 2022 r., oraz 2023 r. w rodzaju:
  • leczenie szpitalne lub
  • rehabilitacja lecznicza, lub
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub
  • lecznictwo uzdrowiskowe,
 2. posiadającymi obowiązujące w 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r. zawarte z Funduszem umowę albo umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, którzy nie są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, o których mowa w pkt 1, lub posiadającymi umowę albo umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm.).

– na działania dotyczące miejsca lub miejsc, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 4, art. 102 ust. 1 pkt 4 oraz art. 102a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a w przypadku podmiotów leczniczych zakładu leczniczego lub zakładów leczniczych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, prowadzone przez świadczeniodawcę w okresie do dnia 31 października 2023 r

 

18/2023/BBIICD - Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców

Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 30 stycznia 2023 r. z mieniające zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców

8/2023/BBIICD - Zarządzenie Prezesa NFZ

Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców określa warunki przyznawania i rozliczania środków na finansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców,na podstawie: wniosków złożonych w 2023 r. wniosków aktualizacyjnych

Komunikat MZ [30.12.2022] Wniosek aktualizacyjny na dofinansowanie w 2023 r.

W przypadku braku zakończenia przez świadczeniodawcę realizacji czynności, o których mowa w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 68/22/BBIiCD (z późn. zmianami), które dotyczy finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych u świadczeniodawców w 2022 r., informujemy że w 2023 roku świadczeniodawcy będą mogli złożyć wniosek aktualizacyjny. Wniosek aktualizacyjny będzie podstawą do zawarcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowej umowy o finansowanie projektów zwiększających cyberbezpieczeństwo.

Komunikat MZ [23.12.2022] Dofinsnsowanie na cyberbezpieczeństwo w 2023 r.

W 2023 r. Minister Zdrowia też sfinansuje wydatki na podniesienie bezpieczeństwa danych pacjentów. Ze wsparcia mogą skorzystać szpitale, które prowadzą leczenie szpitalne, rehabilitację leczniczą, lecznictwo uzdrowiskowe oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.​

117/2022/BBIICD - Zarządzenie Prezesa NFZ

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

109/2022/BBIICD - Zarządzenie Prezesa NFZ

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

68/2022/BBIICD - Zarządzenie Prezesa NFZ

Zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

Chcesz skorzystać z dofinansowania ...

Jeśli rozważasz, jako zarządzający placówką medyczną rozpoczęcie procesu ubiegania się o uzyskanie dofinansowania rzeczowego, czy pieniężnego, w ramach realizowanych projektów, ale potrzebujesz wsparcia, czy to konsultacyjnego, czy to merytorycznego, zapytaj nas o możliwość podjęcia współpracy w tym zakresie.

Proste to RODO
tel. 694 494 240
biuro@prostetorodo.pl

Audyt cyberbezpieczeńśtwa ...

Projekty w swoich założeniach zakładają często konieczność wykazania przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie skuteczności podjętych działań. Narzędziem, które wykorzystywane jest do realizacji tego założenia są najczęściej audyty. Wykonanie audytu warunkuje przyznanie dofinansowania dla podmiotu medycznego. Proste to RODO stworzyło zespół ekspertów, którzy działając na zlecenie Klientów wykonują czynności audytowe, tym samym wspierając szpitale, gabinety, przychodnie w ich staraniach o przyznanie dofinansowania w ramach realizowanych obecnie projektów. Doświadczeni audytorzy służą także merytorycznym wsparciem podczas wykonywania swoich czynności audytorskich. Jeśli zatem realizujesz program, starasz się o dofinansowanie i warunkiem, jego przyznania jest wykonanie usługi audytorskiej skontaktuj się z nami.

Proste to RODO
tel. 694 494 240
biuro@prostetorodo.pl