Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Seria i numer dokumentu w oświadczeniu o prawie do świadczeń

Seria i numer dokumentu w oświadczeniu o prawie do świadczeń ...

Seria i numer dokumentu w oświadczeniu o prawie do świadczeń … innymi słowy,  czy dane w postaci serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość muszą być zamieszone w oświadczeniu o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Wzór oświadczenia o prawie do świadczeń ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wydane na podstawie art. art. 50 ust. 10 Ustawy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, określa Wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 50 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

cyt.: W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w ust. 1 lub 3 świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z art. 50 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

cyt.: Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość świadczeniobiorcy, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL dane, o których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 9. Świadczeniodawca albo niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość.

Zgodnie z art. 188 ust. 4 pkt. 9) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 13 ww. Ustawy, Minister Zdrowia  do spraw zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia przetwarzają następujące dane: seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL.

Wątpliwości czytelników grupy dyskusyjnej ...

Wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia ...

Przedstawione uwagi przekazaliśmy do Ministerstwa Zdrowia, które zajęło stanowisko w sprawie. Poniżej cytujemy istotne fragmenty pisma z dnia 15 stycznia 2023r., (DLU.704.1008.2022.EW)

W treści ww. stanowiska MZ czytamy:

cyt.: „(…)świadczeniodawca (albo niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji) zobowiązana jest potwierdzić podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość (określenie jedynie rodzaju (nazwy) dokumentu nie identyfikuje jednoznacznie tego dokumentu, konieczne jest wskazanie także numeru i serii)(…)”.

W treści ww. stanowiska MZ czytamy:

cyt.: „(…)Podsumowując należy stwierdzić, że w także w przypadku oświadczenia składanego przez osobę, która posiada numer PESEL obowiązkowe jest wskazanie dokumentu tożsamości, okazanego w celu potwierdzenia tożsamości.(…)”.

W treści ww. stanowiska MZ czytamy:

cyt.: „(…) Natomiast w odniesieniu do przytoczonego art. 188 ust. 4 pkt 9 ustawy o świadczeniach,zgodnie z którym Narodowy Fundusz Zdrowia może przetwarzać dane dotyczące dokumentu  stwierdzającego tożsamość tylko w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL, należy przyznać, że przepis ten wymaga skorygowania przez wykreślenie ograniczenia dotyczącego osób które nie mają nadanego numeru PESEL, tak aby  był spójny z pozostałymi przepisami ustawy. (…) przy kolejnej nowelizacji ustawy o świadczeniach przepis art. 188 ust. 4 pkt 9 zostanie doprecyzowany (…)”.

W treści ww. stanowiska MZ czytamy:

cyt.: „(…) W związku z generalnym wymogiem interpretacji przepisów prawa w spójny i harmonijny sposób i zakazem interpretacji ustawy w oderwaniu od jej pozostałych  przepisów, prawo Funduszu do przetwarzania tych danych nie budzi wątpliwości (…)”.

Resumując ...

Źródło informacji ...

Materiały szkoleniowe dla pracowników podmiotu ...