Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej – tematyka pracy zdalnej, przepisów, które wprowadziły ją do Kodeksu pracy, a które zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023r., budzi wciąż wiele pytań i kontrowersji. Z jednej strony pracownicy, którzy przyzwyczaili się do tej formy świadczenia pracy, w związku z tym, iż w okresie pandemii mieli możliwość jej wykonywania, oczekują wejścia w życie nowych regulacji. Z drugiej strony pracodawcy, którzy sceptycznie podchodzą do nowych rozwiązań obawiają się tego, że mogą być one nadużywane. Ustawodawca zdecydował, iż w określonych sytuacjach, wnioski o pracę zdalną będą musiały być uwzględnione. Uspokajam jednak niecierpliwych pracowników i pracodawców, złożenie samego wniosku, nie jest elementem wystarczającym, chociaż koniecznym, dla powstania obowiązku po stronie pracodawcy, uwzględnienia takiego wniosku o wykonywanie pracy zdalnej.

Jakie przepisy muszą zostać naruszone ...

Podsumowanie

 • W przepisie mowa jest o sprawcy będącym pracodawcą. Zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.
 • W przepisie mowa jest o sprawcy, który działa w imieniu pracodawcy. Istotne z punktu widzenia analizowanego przepisu jest to, iż zgodnie z art. 3(1) § 1 Kodeksu pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba, oraz zgodnie z art. 3(1) § 2 kodeksu pracy przepis art. 3(1) § 1 Kodeksu pracy ma odpowiednio zastosowanie do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.
 • W przepisie mowa jest o działaniu bądź zaniechaniu kwalifikowanym, jako naruszające przepisy. Przepisy, o jakich mowa, to konkretne przepisy. To przepisy dotyczące uwzględniania określonych wniosków.
  • Wniosku, o jakim mowa w przepisie, do którego odsyła nas analizowany przepisy tj. w art. 142(1) Kodeksu pracy. Innymi słowy mowa jest o wniosku o wykonywanie pracy w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 Kodeksu pracy, lub rozkładzie czasu pracy, o którym mowa w art. 140(1) Kodeksu pracy albo w art. 142 Kodeksu pracy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.
  • Wniosku, o jakim mowa w przepisie, do którego odsyła nas analizowany przepisy tj. w art. 67(19) § 6 Kodeksu pracy. Innymi słowy mowa jest o wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, pracownika, o którym mowa w art. 142(1) § 1 pkt 2 i 3, pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o wykonywanie pracy zdalnej.
  • Wniosku, o jakim mowa w przepisie, do którego odsyła nas analizowany przepisy tj. w art. 67(19) § 7 Kodeksu pracy. Innymi słowy mowa jest o wniosku o wykonywanie pracy zdalnej, pracownika, o którym mowa w art. 142(1) § 1 pkt 2 i 3, pracownika wychowującego dziecko po ukończeniu przez nie 18 roku życia.
 • Pracodawca, lub działający w jego imieniu, o jakich mowa w przepisie, za naruszenie określonych w przepisie przepisów, podlegają karze grzywny. Kary grzywny wynosi od 1000 zł do 30 000 zł.

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej ...

W jakich sytuacjach wniosek o pracę zdalną podlega uwzględnieniu ...

 • Jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dają taką możliwość, pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownikarodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3[1] ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • Jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dają taką możliwość, pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownikarodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dają taką możliwość, pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownikarodzica  dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1079)
 • Jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dają taką możliwość pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownicy w ciąży.
 • Jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dają taką możliwość pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej  pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia.
 • Jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dają taką możliwość  pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Jeśli nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, jej wykonywanie jako pracy zdalnej pracodawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku złożonego przez ww. uprawnionych.
 • Pracodawca jest zobowiązany o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku poinformować pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

[1] Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej

Praca zdalna i prewencyjna kontrola trzeźwości ...

Należy przypomnieć, iż zmiany jakie wprowadzone zostały do kodeksu pracy, oprócz tych dotyczacych zasad wykonywania pracy zdalnej, odnoszą się także do zagadnienia, jakim jest prewencyjne wykonywanie badania kontroli trzeźwości pracowników, przez pracodawcę.

Zamów pełne omówienie nowelizowanych przepisów ...

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Przygotowaliśmy szczegółową analizę przepisów Kodeksu pracy, jakie zaczną obowiązywać z dniem 7 kwietnia 2023r. Zmiany dotyczą zasad wykonywania pracy zdalnej. Spis treści naszego opracowania: Pojęcie pracy zdalnej. Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej. Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy. Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej. Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną. Tryb określenia zasad wykonywania pracy zdalnej. Treść porozumienia, regulaminu dotyczącego pracy zdalnej. Treść polecenia pracy zdalnej i porozumienia z pracownikiem. Obowiązek zapewnienia instalacji, serwisu konserwacji oraz obowiązek pokrycia kosztów w tym kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych. Zasady wykorzystania niezapewnionych przez pracodawcę materiałów i narzędzi. Zasady wypłaty ekwiwalentu za wykorzystywanie materiałów i narzędzi pracy w tym urządzeń technicznych, niezapewnionych przez pracodawcę. Wypłata ryczałtu zamiast pokrywania kosztów czy wypłaty ekwiwalentu. Obowiązek określenia procedur ochrony danych osobowych. Obowiązek oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i ich przestrzegania. Obowiązek porozumiewania się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Kontrola wykonywania pracy zdalnej. Obowiązek dostosowania sposobu przeprowadzania kontroli pracy zdalnej. Konsekwencje stwierdzenia uchybień w pracy zdalnej. Zakaz mniej korzystnego traktowania pracownika wykonującego pracę zdalną. Zakaz dyskryminowania za wykonywanie za odmowę wykonywania pracy zdalnej. Prace jakie nie mogą być objęte pracą zdalną. Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z oceną ryzyka i zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie.
Omówienie przepisów kodeksu pracy - zasady wykonywania pracy zalnej
Kodeks pracy

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie przepisów zawierające analizę przepisów kodeksu pracy, jakie dają możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę. Kolejno analizujemy poszczególne przepisy tym samym staramy się wspierać Państwa w ich stosowaniu w praktyce. Spi streści naszego opracowania: Wstęp – jakie dokumenty należy przygotować w związku z wprowadzeniem kontroli trzeźwości. Kiedy kontrola trzeźwości może zostać wprowadzona. Obowiązek ochrony godności i dóbr osobistych w trakcie kontroli. Jakie przepisy dodatkowe trzeba uwzględnić prowadząc kontrolę trzeźwości. Jakie urządzenia mogą zostać wykorzystane do kontroli trzeźwości. Na czym polega badanie wykonywane przez pracodawcę. Jak długo przechowywane są informacje z kontroli przez pracodawcę. Jak długo przechowywane są informacje z kontroli przy zastosowaniu odpowiedzialności porządkowej. W jakich przypadkach okres przechowywania informacji z kontroli jest przedłużony. Na czym polega obowiązek usunięcia informacji z kontroli. Jaki jest tryb wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości / układ zbiorowy / regulamin pracy / obwieszczenie. Kiedy i o czym należy informować pracowników zatrudnionych. Kiedy i o czym należy informować zatrudniane osoby objęte kontrolą trzeźwości. Jakie są podstawy niedopuszczenia pracownika do pracy. Informacja o przyczynach niedopuszczenia do pracy. Kto może wystąpić z żądaniem przeprowadzenia badania przez organ powołany do ochrony porządku publicznego. Kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego zleca wykonanie badania krwi. Kwalifikacje osób wykonujących badanie krwi. Jak kwalifikować czas niedopuszczenia pracownika do pracy, jeśli wynik badania nie potwierdził przypuszczenia. Jakie informacje pracodawca otrzyma od organu, który przeprowadził badanie trzeźwości. Jak należy postępować z informacjami zawartymi w przekazanej pisemnej informacji przez organ
Omówienie przepisów kodeksu pracy - zasady wykonywania kontroli trzeźwości
Kodeks pracy

Praca zdalna - omówienie przepisów oraz wzory dokumentacji do wdrożenia pracy zdalnej

Pracodawcy którzy staną przed problemem wdrożenia regulacji dotyczących pracy zdalnej powinni bezwzględnie zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy, dotyczącymi zagadnienia pracy zdalnej. Przygotowaliśmy nie tylko opracowanie, zawierające szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu pracy, dotyczących pracy zdalnej, ale również opracowaliśmy pakiet dokumentów pozwalających na sprawne i szybkie wdrożenie pracy zdalnej.

Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej

Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Zasady jakie trzeba przestrzegać przy kontroli pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia pracy zdalnej ...