Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Cofnięcie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Cofnięcie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Cofnięcie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Cofnięcie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej – w poprzednim cyklu odpowiadałem na pytanie, w jakich sytuacjach pracodawca ma prawo wydać pracownikowi polecenie wykonywania pracy zdalnej. W niniejszym opracowaniu skupię się nad odpowiedzią na pytanie: „Kiedy pracodawca musi, a kiedy może cofnąć wydane polecenie wykonywania pracy, w trybie pracy zdalnej?„.

Dowiedz się więcej

Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej – w określonych przepisami sytuacjach, pracodawca ma prawo do podjęcia jednostronnej decyzji o zleceniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnej podczas jego zatrudnienia. Jest do odstępstwo od zasady, iż praca zdalna wykonywana jest po dokonaniu uzgodnienia przez pracownika i pracodawcę. W opracowaniu odpowiadam na pytanie: „Kiedy pracodawca może wydać jednostronne wiążące dla pracownika polecenie  wykonywania przez niego pracy zdalnej?„.

Dowiedz się więcej

Nowe obowiązki informacyjne pracodawców

Nowe obowiązki informacyjne pracodawców

Nowe obowiązki informacyjne pracodawców

Nowe obowiązki informacyjne pracodawców od 26 kwietnia 2023r. – za sprawą nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, którą przyniosła Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zmieniona została treść art. 94(2) k.p.

Dowiedz się więcej

Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – kolejne przepisy wprowadzające istotne zmiany w prawie pracy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Tym razem jest to Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która opublikowana została w Dz.U. pod poz. 641.

Termin wejścia w życie ustawy ... "Work life balance"

Termin wejścia w życie ustawy ... "Praca zdalna / Kontrola trzeźwości"

Termin wejścia w życie rozporządzenia... "Zmiany w aktach osobowych"

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...

Zmiana przepisów dotyczących świadectw pracy

Zmiany w przepisach dotyczących treści świadectwa pracy

Zmiana przepisów dotyczących świadectwa pracy

Zmiana przepisów dotyczących świadectwa pracy – jak czytamy w treści uzasadnienia do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – w związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, jak również Ustawą z dnia 1 grudnia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) konieczna jest nowelizacja ww. rozporządzenia  w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w treści świadectwa pracy.

Dowiedz się więcej

Praca zdalna w kwietniu 2023r

Na jakiej podstawie prawnej praca zdalna w kwietniu 2023r może być wykonywana skoro przedłużono stan zagrożenia epidemicznego.

Praca zdalna w kwietniu 2023r

Praca zdalna w kwietniu 2023r – innymi słowy, na jakiej podstawie prawnej praca zdalna może być wykonywana, jeśli przedłużony został stan zagrożenia epidemicznego do końca kwietnia br.

Dowiedz się więcej

Wnioski pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy

Wnioski pracownika zatrudnionego 6 miesięcy

Wnioski pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy

Wnioski pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy – nowelizacja przepisów Kodeksu pracy przyniosła wiele zmian. Jedną z nich jest przyznanie pracownikom uprawnień do występowania do pracodawców z określonymi wnioskami. Nie ulega wątpliwości, że dotychczas również pracownicy mieli możliwość składania analogicznych wniosków. Jednak ustawodawca zdecydował, iż wprowadzi określone przesłanki, których spełnienie nie tylko da możliwość złożenia określonego wniosku, ale skutkować będzie także stworzeniem zabezpieczenia dla pracownika wnioskującego. Należy także zasygnalizować, iż ustawodawca, oprócz ww. zabezpieczeń wprowadził także sankcje związane z działaniami lub zaniechaniami pracodawców, którzy nie respektują nowych przepisów prawa.

Wzory dokumentów do wprowadzenia pracy zdalnej i badania trzeźwości dla pracodawców

Dowiedz się więcej

Work life balance zmiany Kodeksu Pracy

Work life balance

Work life balance zmiany Kodeksu Pracy

Work life balance zmiany Kodeksu Pracy – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która dalej nazywać będziemy Ustawa zmieniająca wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79). Poniżej przedstawiamy Państwu wyciąg z omówienia zmian, jakie znalazły się w Komunikacie na stronie Prezydenta RP.

Dowiedz się więcej

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie pracy zdalnej

Wzór porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie pracy zdalnej

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie pracy zdalnej – znowelizowane przepisy kodeksu pracy przewidują określony tryb wprowadzania regulacji dotyczacych pracy zdalnej. Więcej na temat poszczególnych trybów pisałem w swoim opracowaniuJak pracodawca ma wprowadzić pracę zdalną?Zasadniczo w zależności od danej sytuacji, możliwe są następujące warianty wprowadzenia pracy zdalnej: w porozumieniu ze związkami zawodowymi, w regulaminie pracodawcy, w poleceniu pracodawcy, albo w porozumieniu z pracownikiem.

Dowiedz się więcej

Jak wprowadzić pracę zdalną

Jak pracodawca ma wprowadzić pracę zdalną

Jak wprowadzić pracę zdalną

Jak wprowadzić pracę zdalną w firmie, w przedsiębiorstwie, w instytucji, urzędzie, szkole, podmiocie medycznym Wejście w życie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy, na mocy których określone zostały zasady wykonywania pracy zdalnej dla pracodawców, oznacza nic innego, jak tylko nowe zadania do wykonania, które muszą zrealizować. Dla poprawnego wdrożenia, dostosowania przepisów o pracy zdalnej niezbędne i konieczne jest zapoznanie się z nowymi regulacjami kodeksu pracy. Dlatego też opracowałem dla państwa omówienie tych przepisów. Lektura tego dokumentu pozwoli na sprawny poruszanie się w temacie zagadnienia, jakim jest praca zdalna. Zapoznanie się z treścią całego omówienia pozwoli również na wyeliminowanie w przyszłości błędów w stosowaniu nowych regulacji kodeksowych.

Dowiedz się więcej