Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Zasiłek chorobowy równy podstawie wymiaru

Kary RODO w medycynie

Zasiłek chorobowy równy podstawie wymiaru

Zasiłek chorobowy równy podstawie wymiaru jednak tylko w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i tylko w wyjątkowych sytuacjach. Czytaj więcej o zmianach, jakie wprowadza Specustawa COVID-19.

Zgodnie z art. 4c) ww. Ustawy cyt.: “(…)  W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w  przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19  powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (…)”.

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.

Teleporady w związku z COVID-19

Telemedycyna w związku z COVID-19

Teleporady w związku z COVID-19

Teleporady w związku z COVID-19, jak rozpocząć ich udzielanie. Instrukcja CSIOZ opisująca sposób podłączenia do Centralnego Systemu Teleporad.

Zgodnie z art. 7 ust. 4) ww. Ustawy cyt.: “(…)  Lekarz oraz lekarz dentysta spełniający warunki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, zwanych dalej „teleporadą”, z pominięciem obowiązków wynikających z art. 101 tej ustawy oraz obowiązków dotyczących dokumentacji medycznej wynikających z przepisów o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Działalność ta nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.(…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 5) ww. Ustawy cyt.: “(…)  W celu uzyskania dostępu do systemu, o którym mowa w ust. 4, lekarz oraz lekarz dentysta składa do jednostki, o której mowa w ust. 4, wniosek w postaci elektronicznej zawierający:

 1. oświadczenie o zamiarze udzielania teleporad, z podaniem miejsca i, jeżeli to możliwe, czasu ich wykonywania;
 2. dane dotyczące tego lekarza albo lekarz dentysty:
  a. imię i nazwisko,
  b. datę urodzenia,
  c. numer PESEL lekarza lub lekarza dentysty lub serię i numer jego dowodu tożsamości w przypadku braku numeru PESEL,
  d. numer prawa wykonywania zawodu lekarza lub numer prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty,
  e. określenie tytułu zawodowego,
  f. posiadane specjalizacje,
  g. numer telefonu do kontaktu,
  h. adres poczty elektronicznej,
  i. adres do korespondencji (…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 6) ww. Ustawy cyt.: “(…)  Jednostka, o której mowa w ust. 4, ma prawo przetwarzać dane pozyskane w związku z udostępnianiem systemu, o którym mowa w ust. 4, w tym dane dotyczące udzielanych teleporad (…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 7) ww. Ustawy cyt.: “(…)  Lekarz oraz lekarz dentysta udzielający świadczeń, o których mowa w ust. 4, prowadzi dokumentację medyczną w postaci karty teleporady (…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 8) ww. Ustawy cyt.: “(…)  Karta teleporady zawiera:

 1. oznaczenie pacjenta:
  a. imię i nazwisko,
  b. numer PESEL, a w jego braku serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  c. datę urodzenia oraz płeć, jeżeli numer PESEL nie został nadany,
  d. adres miejsca zamieszkania,
  e. adres poczty elektronicznej,
  f. numer telefonu do kontaktu;
 2. oznaczenie osoby udzielającej teleporady:
  a. imię i nazwisko,
  b. tytuł zawodowy,
  c. numer prawa wykonywania zawodu;
 3.  informacje dotyczące stanu zdrowia oraz zalecanego procesu diagnostycznego i leczniczego:
  a. rozpoznanie choroby lub problemu zdrowotnego,
  b. zalecenia,
  c. informacje o wystawionych zaświadczeniach, receptach lub skierowaniach,
  d. inne informacje istotne dla procesu leczenia. (…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 9) ww. Ustawy cyt.: “(…) Karty teleporady są przechowywane przez okres 30 dni od dnia udzielenia teleporady (…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 10) ww. Ustawy cyt.: “(…) W odniesieniu do lekarza lub lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 4:

 1. recepta oraz dokument realizacji recepty – zawierają dane wymagane dla recepty pro auctore albo pro familiae;
 2. za adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych – uznaje się adres siedziby jednostki, o której mowa w ust. 4 (…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 11) ww. Ustawy cyt.: “(…) Teleporady mogą być również udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Przepisy ust. 4–9 stosuje się odpowiednio (…)”.

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19 stał się faktem. Dnia 09 kwietnia 2020r., weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2020r., w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz 635). Minister Zdrowia na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z2019r.poz.408, 730, 1590 i 1905) wydał przepisy które stanowią o tym:

 1. Podmiot prowadzący  Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19.
 2. Okres  na jaki utworzono rejestr.
 3. Usługodawców obowiązanych do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru.
 4. Sposób prowadzenia rejestru.
 5. Zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze.
 6. Rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2–5 ww. Ustawy.

Autorem niniejszego tekstu jest mgr Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: www.dominikspalek.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści z łącznym podaniem całej ww. informacji.

Rejestr Czynności Przetwarzania - RCPD

Wprowadzenie nowych przepisów skutkuje pojawieniem się nowego procesu dla ADO, który zobowiązany zostaje do pozyskiwania danych, jak i do ich udostępniania nowemu odbiorcy.

Środki ochrony indywidualnej dla ratowników medycznych

Środki Ochrony Indywidualnej dla ratowników medycznych

Środki ochrony indywidualnej dla ratowników medycznych.

Środki ochrony indywidualnej dla ratowników medycznych, temat który ostatnimi czasy zyskał na popularności za sprawą doniesień prasowych. Informacji, w których to ratownicy medyczni podnoszą, iż samodzielnie zaopatrują się w środki ochrony indywidualnej, realizując powierzone im zadania na rzecz podmiotów medycznych. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż takie sytuacje mogą mieć miejsce i zapewne też mają. Aby jednak oddać rację prawdzie, wskazać należy iż takie zakupy mogą być także podyktowane chęcią podniesienia bezpieczeństwa za sprawą stosowania innych niż dostarczane ŚOI. Bez względu jednak na przesłanki, jakimi kierują się ratownicy medyczni wyposażając się w ŚOI nie jest to ich prawny obowiązek. Więcej na temat obowiązków związanych z zapewnieniem środków ochrony indywidualnej przeczytają Państwo w naszym opracowaniu.

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Zgodnie z art. 207 § 2 k.p. cyt.: „(…) pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (…)”. Bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy, jest kreowanie i zabieganie o utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zgodnie z art. 304 § 1 k.p. cyt.: „(…)  pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą (…)”.

Zgodnie z art. 304(1) k.p. cyt.: „(…)  obowiązki, o których mowa w art. 211 [przestrzeganie przepisów BHP m.in. stosowanie środków ochrony zbiorowej, używanie środków ochrony indywidualnej] w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę (…)”.

Procedura zdalnego dostępu do danych
Procedura zdalnego dostępu do danych Praca zdalna

Procedura “Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19”

Opracowanie poświęcone tematyce zdalnej pracy przygotowane przez
dr Jakuba Rzymowskiego oraz mgr Dominika Spałka. Obszerny komentarz do przepisów oraz liczne praktyczne porady dla pracodawców.

Program do automatycznego szyfrowania email
wysyłający sam hasła SMS

Logo RODO Sender Proste to RODO

159,00 pln

Program do automatycznego szyfrowania email
wysyłający sam hasła SMS

Logo RODO Sender Proste to RODO

299,00 pln

Program do automatycznego szyfrowania email
wysyłający sam hasła SMS

Logo RODO Sender Proste to RODO

399,00 pln

Poradnik teleporady Rzecznik Praw Pacjenta

Poradnik dla telemedycyny

Poradnik teleporady Rzecznik Praw Pacjenta.

Poradnik teleporady Rzecznik Praw Pacjenta na swoich stronach udostępnił opracowanie poświęcone zagadnieniu udzielania świadczeń zdalnie. Temat znany i opisywany przez nas w publikacjach.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja sprawiła, iż większość jednostek medycznych na obecną chwilę korzysta z kontaktu telefonicznego ze swoimi pacjentami. Rozmowa telefoniczna wykorzystywana jest do rożnych celów.
Temat: Kontakt z pacjentem przez telefon
Autor:
Dominik Spałek

W świetle obowiązujących przepisów nie ma żadnych przeszkód, aby lekarz wystawił zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy po uprzednim przeprowadzeniu osobistego zbadania stanu zdrowia pacjenta również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Temat: Zwolnienia na telefon, jest taka możliwość …
Autor: Dominik Spałek

Rzecznik Praw Pacjenta zachęca do korzystania z teleporad medycznych.

W treści opublikowanego na stronach RPP komunikatu czytamy cyt.: “(…) W dzisiejszym trudnym czasie zagrożenia epidemicznego, wywołanego koronawirusem Rzecznik Praw Pacjenta zachęca do korzystania ze zdalnego kontaktu z lekarzem w ramach teleporady. Wiemy, że w czasie zagrożenia należy unikać miejsc, w których przebywa wielu ludzi. Forma zdalnej konsultacji z lekarzem zdecydowanie zmniejsza ryzyko zakażenia. Dlatego też przed wyjściem z domu do przychodni lub szpitala warto rozważyć, czy zamiast osobistej wizyty, która naraża nas i innych na zakażenie, nie wystarczy porada telefoniczna. Wiele podmiotów leczniczych w naszym kraju zapewnia taką możliwość (…)”.

Telemedycyna - Poradnik dla pacjentów - Rzecznik Praw Pacjenta.

W poradniku dla pacjenta znajdziecie praktyczne wskazówki, jak uczestniczyć w zdalnej konsultacji z lekarzem. Natomiast w poradniku dla lekarza w prosty i komunikatywny sposób zostały zamieszczone informacje jak poprawnie udzielać porad telemedycznych.

Telemedycyna - Poradnik dla lekarzy - Rzecznik Praw Pacjenta.

Rzecznik podkreśla, że świadczenia zdrowotne realizowane za pośrednictwem teleporady powinny być udzielane na takich samych zasadach, jak tradycyjna porada w gabinecie lekarza. Telemedycyna stanowi ważne narzędzie w walce z koronawirusem – zapewnia kontakt z lekarzem bez konieczności wychodzenia z domu. Aby zachęcić pacjentów oraz lekarzy do wykorzystywania teleporad i ułatwić im korzystanie z telemedycyny, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza przygotowała specjalne poradniki, które zostały objęte patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.

Źródło informacji: gov.pl

Procedura zdalnego dostępu do danych
Procedura zdalnego dostępu do danych Praca zdalna

Procedura “Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19”

Opracowanie poświęcone tematyce zdalnej pracy przygotowane przez
dr Jakuba Rzymowskiego oraz mgr Dominika Spałka. Obszerny komentarz do przepisów oraz liczne praktyczne porady dla pracodawców.

Program do automatycznego szyfrowania email
wysyłający sam hasła SMS

Logo RODO Sender Proste to RODO

159,00 pln

Program do automatycznego szyfrowania email
wysyłający sam hasła SMS

Logo RODO Sender Proste to RODO

299,00 pln

Program do automatycznego szyfrowania email
wysyłający sam hasła SMS

Logo RODO Sender Proste to RODO

399,00 pln

Przedłużona ważność badań lekarskich

COVID-19 przedłużona ważność badań lekarskich

Przedłużona ważność badań lekarskich - medycyna pracy

Zgodnie z art. 31m ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm) [dalej Specustawa] cyt.: „(…) orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (…)”.

Zgodnie z art. 31m ust. 2 Specustawy cyt.: „(…) jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w ust. 1 lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (…)”

Zgodnie z art. 31m ust. 3 Specustawy cyt.: „(…) jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (…)”.

Czytaj więcej ...

Okres ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach medycyny pracy ulega przedłużeniu.

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: biuro@prostetorodo.pl / www.dominikspalek.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami.

Procedura zdalnego dostępu do danych
Procedura zdalnego dostępu do danych Praca zdalna

Procedura “Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19”

Opracowanie poświęcone tematyce zdalnej pracy przygotowane przez
dr Jakuba Rzymowskiego oraz mgr Dominika Spałka. Obszerny komentarz do przepisów oraz liczne praktyczne porady dla pracodawców.

Aplikacja kwarantanna domowa

Aplikacja kwarantanna domowa

Aplikacja kwarantanna domowa.

Aplikacja kwarantanna domowa. Zgodnie z art. 7e ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) [dalej Specustawa] cyt.: „(…) osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim urządzeniu mobilnym udostępnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowanie służące do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do potwierdzania realizacji tego obowiązku  (…)”.

Aplikacji nie muszą instalować niewidzący, niedowidzący, ale także Ci, którzy nie posiadają urządzeń mobilnych, nie są abonentami / użytkownikami sieci telekomunikacyjnej.

Zgodnie z art. 7e ust. 2 Specustawy cyt.: „(…)  obowiązek zainstalowania i używania oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej), osoby, która złożyła oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej lub nie posiada urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania (…)”.

Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z art. 7e ust. 3 Specustawy cyt.: „(…)  oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (…)”.

Komentarz.

Skąd należy pobrać aplikację kwarantanna domowa.

Zawieszenie obowiązku przekazywania list oczekujących

Zawieszenie wykonywania obowiązków związanych z przekazywania NFZ informacji o listach oczekujących, udostępnianiem elektronicznej rejestracji i monitorowania kolejek online, przypominaniem o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia

Zawieszenie wybranych obowiązków.

Zawieszenie obowiązku przekazywania list oczekujących do NFZ, udostępniania elektronicznej rejestracji, monitorowania kolejek online, przypominania o terminie świadczenia.

Zgodnie z art. 7b Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) [dalej Specustawa] cyt.: „(…)  w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania:

 1. zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów 23, art. 23a i art. 23b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 2. do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020, o których mowa w 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz do planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok nie stosuje się przepisów, o których mowa w art. 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 3. do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2020 w zakresie środków przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stosuje się przepis 124 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (…).

Zawieszenie obowiązków dotyczących list oczekujących.

Zgodnie z art. 7b Specustawy cyt.: „(…)  w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania:

 1. zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 23, (…) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [dalej UoŚOZFŚP](…).

Zgodnie z art. 23 UoŚOZFŚP cyt.: „(…)

 1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 19a ust. 1, przekazuje co miesiąc oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia informację obejmującą:
  1. dla każdej kategorii świadczeniobiorcy, o której mowa w art. 19a ust. 4 pkt 3 – liczbę osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca;
  2. dla każdego świadczeniobiorcy wpisanego do kategorii oczekujący, o której mowa w art. 19a ust. 4 pkt 3 lit. b – dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 3 lit. d i e, według stanu na ostatni dzień miesiąca ze wskazaniem kryterium medycznego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11, a w przypadku zmiany w okresie sprawozdawczym kategorii, o której mowa w art. 19a ust. 4 pkt 3 – także wskazanie kategorii posiadanej przed dokonaniem i po dokonaniu zmiany;
  3. dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1.
 2. Oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczenia publikuje na swojej stronie internetowej, aktualizując co najmniej raz w miesiącu, informację o:
  1. liczbie świadczeniobiorców wpisanych do kategorii oczekujący, o której mowa w art. 19a ust. 4 pkt 3 lit. b, przekazaną przez świadczeniodawcę;
  2. średnim czasie oczekiwania w danym miesiącu, obliczonym na podstawie dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc;
  3. możliwości udzielenia świadczenia przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 3. Oddział wojewódzki Funduszu informuje świadczeniobiorcę, na jego żądanie, o możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym oddziałem  , średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.
 4. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje każdego jego dnia roboczego oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający, z wyłączeniem świadczeń, dla których jest prowadzona lista oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż udzielane w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej. (…)
 5. Informację, o której mowa w ust. 4 i 4a, oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczenia publikuje na swojej stronie internetowej, aktualizując ją w dniu przekazania przez danego świadczeniodawcę.
 6. Świadczeniodawca, na umotywowany wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu   jest obowiązany dostarczyć niezwłocznie inne niż określone w ust. 9 informacje dotyczące realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1–5, 7 i 8.
 7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia niewykonania lub niewłaściwego wykonywania przez świadczeniodawcę obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21, Prezes Funduszu przeprowadza kontrolę u tego świadczeniodawcy.
 8. Prezes Funduszu tworzy centralny wykaz informacji o liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej i średnim czasie oczekiwania w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, 4 i 4a, przekazywanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu.
 9. Prezes Funduszu udziela świadczeniobiorcom informacji o danych zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 8, oraz informacji, o której mowa w ust. 4 i 4a, w szczególności przez bezpłatną linię telefoniczną.
 10. Prezes Funduszu przekazuje na bieżąco informacje, o których mowa w ust. 4, 4a i 8, do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia(…)”.

Zawieszenie elektronicznej rejestracji oraz monitorowania online.

Zgodnie z art. 7b Specustawy cyt.: „(…)  w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania:

 1. zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów (…) 23a (…) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [dalej UoŚOZFŚP](…).

Zgodnie z art. 23a UoŚOZFŚP  cyt.: „(…) Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej jest obowiązany umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowanie statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczenia (…)”.

Zawieszenie obowiązku przypominania o terminach.

Zgodnie z art. 7b Specustawy cyt.: „(…)  w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, na okres jego trwania:

 1. zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów (…) 23b (…) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [dalej UoŚOZFŚP](…).

Zgodnie z art. 23b ust. 1 UoŚOZFŚP  cyt.: „(…) Fundusz jest obowiązany do kontaktu ze świadczeniobiorcami w celu przypominania o wyznaczonym terminie udzielenia świadczeń, dla których są prowadzone harmonogramy przyjęć w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu, zgodnie z art. 190 ust. 1a. (…)”.

Zgodnie z art. 23b ust. 2 UoŚOZFŚP  cyt.: „(…) w przypadku gdy Fundusz otrzyma od świadczeniobiorcy informację o niemożności stawienia się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie art. 20 ust. 2, 7 lub 8   lub o rezygnacji ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany poinformować o tym niezwłocznie świadczeniodawcę, w którego harmonogramie przyjęć został wpisany świadczeniobiorca. (…)”.

Okres obowiązywania przepisów.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Specustawy cyt.: „(…)  przepisy (…) art. 7b, (…) tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (…)”.

Komentarz.

Czytaj więcej ...

Zawieszenie obowiązku przekazywania list oczekujących do NFZ, udostępniania elektronicznej rejestracji, monitorowania kolejek online, przypominania o terminie świadczenia.

 

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: biuro@prostetorodo.pl / www.dominikspalek.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami.

Badania wstępne i kontrolne a brak dostępności do lekarza

Badania wstępne i kontrolne a brak dostępności do lekarza medycyny pracy

Badania wstępne i kontrolne a brak dostępności do lekarza.

. Zgodnie z art. 12a ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm) [dalej Specustawa] cyt.: „(…) w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 i 567). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28  kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika (…).

Przeprowadzenie badania i wydanie orzeczenia lekarskiego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 i 567) cyt.: „(…) lekarz, lekarz dentysta może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (…)”.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – wynikająca ze Specustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt. 6) ustawy z dnia 28  kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019r. poz. 408, 730, 1590 i 1905) cyt.: „(…) elektroniczna dokumentacja medyczna − dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 1. recepty,
 2. określone w przepisach wydanych na podstawie 13a
 3. skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1510, z późn. zm.)(…)”.

Komentarz.

Czytaj więcej ...

W jaki sposób wykonać badania wstępne, kontrolne w związku z brakiem dostępności do lekarza uprawnionego spowodowany stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii w związku z COVID-19.

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: biuro@prostetorodo.pl / www.dominikspalek.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami.

Kara za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.

Kary za naruszenie kwarantanny

Kary za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.

Kara za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.. Zgodnie z art. 15zzzn ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) [dalej Specustawa] cyt.: „(…) w razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30000zł (…).

Obowiązek przymusowej hospitalizacji / kwarantanny / izolacji.

Obowiązki przymusowej hospitalizacji, kwarantanny, izolacji wynikają z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020r. poz. 284, 322 i 374) tj. z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 marca 2020r., w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. z 2020r., poz. 375 ze zm.)

Wyłączenie przepisów o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 15zzzn ust. 1 Specustawy cyt.: „(…) w zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.  59 oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) (…)”.

Dochód budżetu państwa.

Zgodnie z art. 15zzzn ust. 1 Specustawy cyt.: „(…) środki finansowe pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa wart.15zzzj, art.15zzzk, art.15zzzl, art.15zzzn i art.15zzzo, stanowią dochód budżetu państwa (…)”.

Wyjaśnienia.

Czytaj więcej ...

Kara za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji – w celu przeciwdziałania COVID-19

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: biuro@prostetorodo.pl / www.dominikspalek.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami.

Czytaj więcej o szczególnych regulacjach, jakie wprowadza Specustawa COVID-19 tutaj >>>