Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Teleporady w związku z COVID-19

Teleporady w związku z COVID-19

Teleporady w związku z COVID-19, jak rozpocząć ich udzielanie. Instrukcja CSIOZ opisująca sposób podłączenia do Centralnego Systemu Teleporad.

Zgodnie z art. 7 ust. 4) ww. Ustawy cyt.: „(…)  Lekarz oraz lekarz dentysta spełniający warunki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, zwanych dalej „teleporadą”, z pominięciem obowiązków wynikających z art. 101 tej ustawy oraz obowiązków dotyczących dokumentacji medycznej wynikających z przepisów o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Działalność ta nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.(…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 5) ww. Ustawy cyt.: „(…)  W celu uzyskania dostępu do systemu, o którym mowa w ust. 4, lekarz oraz lekarz dentysta składa do jednostki, o której mowa w ust. 4, wniosek w postaci elektronicznej zawierający:

 1. oświadczenie o zamiarze udzielania teleporad, z podaniem miejsca i, jeżeli to możliwe, czasu ich wykonywania;
 2. dane dotyczące tego lekarza albo lekarz dentysty:
  a. imię i nazwisko,
  b. datę urodzenia,
  c. numer PESEL lekarza lub lekarza dentysty lub serię i numer jego dowodu tożsamości w przypadku braku numeru PESEL,
  d. numer prawa wykonywania zawodu lekarza lub numer prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty,
  e. określenie tytułu zawodowego,
  f. posiadane specjalizacje,
  g. numer telefonu do kontaktu,
  h. adres poczty elektronicznej,
  i. adres do korespondencji (…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 6) ww. Ustawy cyt.: „(…)  Jednostka, o której mowa w ust. 4, ma prawo przetwarzać dane pozyskane w związku z udostępnianiem systemu, o którym mowa w ust. 4, w tym dane dotyczące udzielanych teleporad (…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 7) ww. Ustawy cyt.: „(…)  Lekarz oraz lekarz dentysta udzielający świadczeń, o których mowa w ust. 4, prowadzi dokumentację medyczną w postaci karty teleporady (…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 8) ww. Ustawy cyt.: „(…)  Karta teleporady zawiera:

 1. oznaczenie pacjenta:
  a. imię i nazwisko,
  b. numer PESEL, a w jego braku serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  c. datę urodzenia oraz płeć, jeżeli numer PESEL nie został nadany,
  d. adres miejsca zamieszkania,
  e. adres poczty elektronicznej,
  f. numer telefonu do kontaktu;
 2. oznaczenie osoby udzielającej teleporady:
  a. imię i nazwisko,
  b. tytuł zawodowy,
  c. numer prawa wykonywania zawodu;
 3.  informacje dotyczące stanu zdrowia oraz zalecanego procesu diagnostycznego i leczniczego:
  a. rozpoznanie choroby lub problemu zdrowotnego,
  b. zalecenia,
  c. informacje o wystawionych zaświadczeniach, receptach lub skierowaniach,
  d. inne informacje istotne dla procesu leczenia. (…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 9) ww. Ustawy cyt.: „(…) Karty teleporady są przechowywane przez okres 30 dni od dnia udzielenia teleporady (…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 10) ww. Ustawy cyt.: „(…) W odniesieniu do lekarza lub lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 4:

 1. recepta oraz dokument realizacji recepty – zawierają dane wymagane dla recepty pro auctore albo pro familiae;
 2. za adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych – uznaje się adres siedziby jednostki, o której mowa w ust. 4 (…)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 11) ww. Ustawy cyt.: „(…) Teleporady mogą być również udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Przepisy ust. 4–9 stosuje się odpowiednio (…)”.

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.