Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Ustawa COVID-19

Ustawa COVID-19

Ustawa COVID-19 z dnia 2 marca 2020r. - Część 1.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu cyt.: “(…) Celem wydania ustawy jest określenie zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ustawa określa zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby, określenie zadań organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnień i obowiązków świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad pokrywania kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (…)”. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP dnia 07 marca 2020r.

Pełna treść ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych określenia zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, podejmowania działań przeciw epidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia.  Rządowe Centrum Legislacji.

Kiedy Ustawa COVID-19 wchodzi w życie.

Zgodnie z art. 37 ustwa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przeciwdziałanie COVID-19.

Uwagę przykuwa definicja, która zakłada, ze ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie czynności związane:

 1. ze zwalczaniem zakażenia,
 2. z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
 3. z profilaktyką,
 4. ze zwalczaniem skutków choroby.

Zdalna praca na podstawie decyzji pracodawcy.

Pracodawca kierując się celem, jakim jest przeciwdziałanie COVID-19, może autonomicznie, samodzielnie, podjąć decyzję o poleceniu pracownikowi wykonywania pracy przez oznaczony czas, poza miejscem jej stałego wykonywania. Praca zdalna podejmowana jest zatem w celu przeciwdziałania COVID-19, przeciwdziałaniu rozumianemu, według definicji z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Nie stosuje się Ustawy prawo zamówień publicznych.

Transport realizowany przez zespoły ujęte w wykazie.

Wykaz podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia

Sposób finansowania świadczeń i transportu.

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określi zasady sprawozdawania oraz warunki rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, albowiem do sprawozdawania i rozliczania świadczenia nie stosuje się przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Rada Ministrów z uprawnieniami względem jednostek samorządu terytorialnego.

Minister Zdrowia z uprawnieniami względem podmiotów leczniczych.

Zadanie może dotyczyć w szczególności:

 • zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego
 • lub przekazania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym.

Zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego nie wymagają podjęcia aktów, w tym uchwał, właściwych organów administracji publicznej, a wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego są nieodpłatne. W przypadku wyznaczenia zadania, o jakim mowa zapewnia się środki na pokrycie wydatków związanych z jego wykonaniem. W przypadku poniesienia przez podmiot leczniczy szkody przy wykonywaniu zadania, minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany do jej naprawienia.

Wojewoda i Minister Zdrowia z uprawnieniami wydawania poleceń.

Wyłączenie prawa budowlanego.

Treść tego przepisu pokazuje dobitnie wolę ustawodawcy do tworzenia nieskrępowanych warunków dla realizacji zadań wynikających z Ustawy COVID-19.

Biura podróży i odstąpienia od umów przez konsumentów.

Szerzej o zagadnieniu odstąpienia od umowy zawartej z biurem podróży pisaliśmy w naszym tekście “Czy można rozwiązać umowę z powodu koronawirusa”.

Przewoźnicy zwolnieniu z obowiązku wypłat odszkodowań.

Farmaceuta z uprawnieniem do wystawienia recepty.

Zmiany w budżecie, dotacje celowe.

Kwartalne sprawozdania.

Okres obowiązywania 180 dni.

Podsumowanie

Przytoczone przepisy Ustawy COVID-19 nie stanowią wyczerpującej bazy wiedzy nt. postępowań, jakie mogą mieć miejsce w kryzysowych, wyjątkowych sytuacjach. Ustawa COVID-19 zawiera bowiem szereg regulacji zmieniających przepisy krajowe, jak również wprowadza szereg delegacji.

Zmiany w przepisach wprowadzone Ustawą COVID-19 obejmują Ustawy z:

 • 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020,
 • 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,
 • 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238),
 • 3 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571),
 • 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.),
 • 3 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23,
 • 6 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460),
 • 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),
 • 6 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148 i 284),
 • 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322),
 • 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284),
 • 9 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 1846,
 • 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
 • 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 • 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 322),

Nowelizacja specustawy COVID-19.

Ruszył proces legislacyjny przedmiotem którego jest Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Szerzej o zapisach ustawy w jej pierwotnie ogłoszonym brzmieniu pisaliśmy w naszej publikacji Ustawa COVID-19. 

Projekt Ustawy zmieniającej specustawę COVID-19

Warto oddać się lekturze całego aktu, zawiera on bowiem szereg uregulowań, do stosowania których warto jest się przygotować, już na tym etapie.

Projektowane zmiany odnoszą się m.in. do zagadnień:

 • możliwości czasowego zawieszenia działania zakładu pracy,
 • udzielania pożyczek przedsiębiorcom,
 • trybu wydawania polecenia pracy zdalnej,
 • uprawnień pracodawcy związanych z  badaniem stanu zdrowia pracowników,
 • wydłużeniu czasookresu przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 21 dni,
 • kwestii zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty wynagrodzenia w związku z hospitalizacja pracownika z uwagi na COVID-19,
 • i wiele innych.

Wallner HD-120 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 10
Czas ciągłej pracy:  10 mm
Szerokość cięcia (mm) 4×30 mm

 

Fellowes
92Cs

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 18
Czas ciągłej pracy: 
30 mm
Szerokość cięcia (mm): 4×38 mm

 

Wallner HD-220 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 14
Czas ciągłej pracy:  12 mm
Szerokość cięcia (mm) 4×20 mm

 

Fellowes AutoMax 100M

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 23 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 100/10
Czas ciągłej pracy:  15 mm
Szerokość cięcia (mm): 4×10 mm

Odzyskaj 100 pln od producenta

Niszczarka Fellowes
Microshred 450M

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 22 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  10 mm
Szerokość cięcia (mm): 2×12 mm

 

 

Fellowes Microshred 99Ms

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 34 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 14
Czas ciągłej pracy:  20 mm
Szerokość cięcia (mm): 2×14 mm

Fellowes
AutoMax 200M

Poziom DIN (66399) P-5
Pojemność kosza (litry) 32 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 200/10 podajnik
Czas ciągłej pracy:  20 mm
Szerokość cięcia (mm) 2×14 mm

Odzyskaj 200 pln od producenta

Hsm Securio C18
1,9 x 15 mm

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  15 mm
Szerokość cięcia (mm): 1,9×15 mm