Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19

179,00 

Procedura praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz .374 ze zm.) pracodawcy otrzymali możliwość polecenia swoim pracownikom wykonywania pracy na warunkach pracy zdalnej.

Procedura, jaką prezentujemy, pozwala na skuteczne wdrożenie w życie pracy zdalnej, zgodnie z prawem.

Kupując naszą procedurę otrzymujesz nie tylko merytoryczne opracowaną dokumentację, ale także gotowe wzory dokumentów:

 • Opracowanie merytoryczne z odpowiedziami na pytania.
  • Jak wydać polecenie pracy zdalnej.
  • Czy polecenie pracy zdalnej musi być uzasadnione.
  • Czy można polecić wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscy niż w domu pracownika.
  • Komu można powierzyć wykonywanie pracy zdalnej.
  • Co w sytuacji, kiedy pracownik nie ma odpowiednich warunków lokalowych.
  • Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić sprzęt do pracy pracownikowi.
  • Jaką pracę można wykonywać w ramach pracy zdalnej.
  • Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej.
  • Jak długo można wykonywać pracę zdalną.
  • Czy można skrócić albo wydłużyć okres pracy zdalnej.
  • Czy można zawierać porozumienia zmieniające z pracownikiem.
  • Jak zorganizować dostęp do danych z wykorzystaniem zdalnych rozwiązań.
  • Jak minimalizować ryzyka związane ze zdalnym dostępem do danych.
  • i wiele inne.
 • Regulamin pracy zdalnej.
 • Wzór polecenia służbowego pracy zdalnej.
 • Procedura opisująca zasady dostępu do danych z wykorzystaniem zdalnych rozwiązań.
 • Materiały edukacyjne dla pracowników, którzy oddelegowani zostaną do pracy zdalnej.
 • Test potwierdzający przygotowanie pracowników do pracy zdalnej.
 • Upoważnienie do przetwarzania danych z wykorzystaniem zdalnego dostępu.
 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zasadami pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu.

Autorzy:

dr Jakub Rzymowksi
mgr Dominik Spałek

Format: A4
Konsultacja telefoniczna: TAK
Format pliku: Edytowalny

 

 

 

Opis

Procedura praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19

Procedura praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19, jest dokumentem który powstał w odpowiedzi na liczne pytania i kontrowersje interpretacyjne. W naszym opracowaniu staramy się odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które są istotne z punktu widzenia nowych przepisów. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.). Celem wydania specustawy było określenie zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Czym jest praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19.

Przepis art. 3 ust. 1 ww. Ustawy dotyczy sytuacji, kiedy pracodawca pragnie podjąć wskazaną w przepisie czynność w określonym celu. Celem tym jest przeciwdziałanie COVID-19. Pracodawca nie może podjąć wskazanych w przepisie czynności jeżeli nie mają one na celu przeciwdziałania COVID- 19. Czynnością jaką może wykonać pracodawca na podstawie przepisu jest wydanie pracownikowi polecenia. Polecenie to dotyczyć może jednej kwestii, kwestią tą jest wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Pracę tę prawodawca nazwał pracą zdalną. Z uwagi na fakt, iż niniejsze opracowanie nie dotyczy zasad związanych z wydawaniem polecenia pracy zdalnej, skupimy swoją uwagę na procedurach, które gwarantować będą podniesienie bezpieczeństwa danych, przetwarzanych w związku z wykonywaniem polecenia służbowego pracy zdalnej.

Obowiązek przestrzegania prawa.

Szczególna sytuacja nie może stanowić uzasadnienia, dla podejmowania nieprzemyślanych decyzji. Rzeczą oczywistą jest, iż przeciwdziałanie COVID-19 to priorytet, jednak pracodawcy wciąż muszą respektować przepisów prawa.

Specustawa COVID-19.

Szerzej omawiamy zagadnienia związane z regulacją w licznych naszych bezpłatnych opracowaniach dostępnych na Proste to RODO.