Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Procedura pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu do danych

120,00 

Procedura pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu do danych

Procedura opisująca warunki wykonywania pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu do danych. Tego rodzaju rozwiązanie często pojawia się jako propozycja dla upoważnionego personelu. Należy mieć jednak świadomość zagrożeń, jakie wynikają z faktu, takiej organizacji pracy. Procedura wskazuje na ryzyka możliwe do wystąpienia, opisując je. Opisane zostały także warunki dopuszczenia do pracy personelu.

Dokumentacja zawiera:

  • Kartę czynności niezbędnych do wykonania w związku z wdrożeniem procedury do stosowania.
  • Procedurę pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu do zasobów.
  • Wzór upoważnienia dla personelu.
  • Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą.
  • Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do stosowania procedury.
  • Test sprawdzający poprawność przygotowania personelu do pracy z dostępem zdalnym.

Opis

Procedura pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu do danych

Procedura opisująca metodologię postępowania w sytuacji kiedy administrator zamierza umożliwić upoważnionym realizację zdalnego dostępu do zasobów danych. Z uwagi na specyfikę rozwiązań technologicznych, ich różnorodność, za zasadne i celowe uznać należy jej skonfrontowanie z pionem informatycznym. Dział IT powinien dokładnie opisać możliwą ścieżkę do realizacji planowanego rozwiązania tak aby ograniczyć opisane w procedurze ryzyka. Przykładowo procedura zawiera opis postępowania w sytuacji zastosowania technologii VPN do realizacji zdalnego dostępu do danych.

Cel wdrożenia i stosowania procedury.

Procedura ma na celu zapewnienie zgodności działań Jednostki w zakresie wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia adekwatnego stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego określonemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania, w związku z rozwiązaniem technologicznym zakładającym możliwość wykorzystania w procesie dostępu do zasobów danych rozwiązań technicznych i informatycznych umożliwiających zdalny dostęp upoważnionego personelu.