Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kara za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.

Kary za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.

Kara za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.. Zgodnie z art. 15zzzn ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) [dalej Specustawa] cyt.: „(…) w razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30000zł (…).

Obowiązek przymusowej hospitalizacji / kwarantanny / izolacji.

Obowiązki przymusowej hospitalizacji, kwarantanny, izolacji wynikają z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020r. poz. 284, 322 i 374) tj. z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 marca 2020r., w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. z 2020r., poz. 375 ze zm.)

Wyłączenie przepisów o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 15zzzn ust. 1 Specustawy cyt.: „(…) w zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.  59 oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) (…)”.

Dochód budżetu państwa.

Zgodnie z art. 15zzzn ust. 1 Specustawy cyt.: „(…) środki finansowe pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa wart.15zzzj, art.15zzzk, art.15zzzl, art.15zzzn i art.15zzzo, stanowią dochód budżetu państwa (…)”.

Wyjaśnienia.

Czytaj więcej ...

Kara za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji – w celu przeciwdziałania COVID-19

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: biuro@prostetorodo.pl / www.dominikspalek.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami.

Czytaj więcej o szczególnych regulacjach, jakie wprowadza Specustawa COVID-19 tutaj >>>