Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Kara za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.

Kary za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.

Kara za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.. Zgodnie z art. 15zzzn ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) [dalej Specustawa] cyt.: „(…) w razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30000zł (…).

Obowiązek przymusowej hospitalizacji / kwarantanny / izolacji.

Obowiązki przymusowej hospitalizacji, kwarantanny, izolacji wynikają z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020r. poz. 284, 322 i 374) tj. z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 marca 2020r., w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. z 2020r., poz. 375 ze zm.)

Wyłączenie przepisów o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 15zzzn ust. 1 Specustawy cyt.: „(…) w zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.  59 oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567) (…)”.

Dochód budżetu państwa.

Zgodnie z art. 15zzzn ust. 1 Specustawy cyt.: „(…) środki finansowe pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa wart.15zzzj, art.15zzzk, art.15zzzl, art.15zzzn i art.15zzzo, stanowią dochód budżetu państwa (…)”.

Wyjaśnienia.

Czytaj więcej ...

Kara za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji – w celu przeciwdziałania COVID-19

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: biuro@prostetorodo.pl / www.dominikspalek.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami.

Czytaj więcej o szczególnych regulacjach, jakie wprowadza Specustawa COVID-19 tutaj >>>

Dodaj komentarz