Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ustawa COVID-19

Ustawa COVID-19

Ustawa COVID-19 z dnia 2 marca 2020r.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu cyt.: „(…) Celem wydania ustawy jest określenie zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ustawa określa zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby, określenie zadań organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnień i obowiązków świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad pokrywania kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (…)”. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP dnia 07 marca 2020r.

Pełna treść ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych określenia zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, podejmowania działań przeciw epidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia.  Rządowe Centrum Legislacji.

Specustawa (t.j. Dz.U. 2020 poz. 374 ze. zm.)

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zmiana - Specustawy (Dz.U. 2020 poz. 567)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zmiana - Specustawy (Dz.U. 2020 poz. 568)

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zmiana - Specustawy (Dz.U. 2020 poz. 695)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zmiana - Specustawy (Dz.U. 2020 poz. 875)

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Kiedy Ustawa COVID-19 wchodzi w życie.

Zgodnie z art. 37 ustwa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przeciwdziałanie COVID-19.

Uwagę przykuwa definicja, która zakłada, ze ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie czynności związane:

 1. ze zwalczaniem zakażenia,
 2. z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
 3. z profilaktyką,
 4. ze zwalczaniem skutków choroby – w tym społeczno – gospodarczych

Zdalna praca na podstawie decyzji pracodawcy.

Pracodawca kierując się celem, jakim jest przeciwdziałanie COVID-19, może autonomicznie, samodzielnie, podjąć decyzję o poleceniu pracownikowi wykonywania pracy przez oznaczony czas, poza miejscem jej stałego wykonywania. Praca zdalna podejmowana jest zatem w celu przeciwdziałania COVID-19, przeciwdziałaniu rozumianemu, według definicji z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19. 

Procedura Pracy zdalnej w związku z COVID-19.

Szczegółowy opis zasad postępowania przez pracodawcę, niezbędne wzory dokumentów merytoryczne omówienie zagadnienia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dyżur medyczny a dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dyżur medyczny a zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem.

Zasady wypłacania zasiłku dodatkowego opiekuńczego dla personelu medycznego w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych.

Zasiłek chorobowy równy 100% podstawy wymiaru.

Zasiłek chorobowy równy podstawie wymiaru.

Zasiłek chorobowy równy podstawie wymiaru jednak tylko w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i tylko w wyjątkowych sytuacjach. Czytaj więcej o zmianach, jakie wprowadza Specustawa COVID-19.

Nie stosuje się Ustawy prawo zamówień publicznych.

Transport realizowany przez zespoły ujęte w wykazie.

Wykaz podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia

Teleporady w związku z COVID-19.

Teleporady w związku z COVID-19.

Teleporady w związku z COVID-19, jak rozpocząć ich udzielanie. Instrukcja CSIOZ opisująca sposób podłączenia do Centralnego Systemu Teleporad.

Zawieszenie wykonywania obowiązków związanych z przekazywaniem NFZ informacji o listach oczekujących, udostępnianiem elektronicznej rejestracji i monitorowania kolejki on-line, przypominaniem o wyznaczonym terminie udzielania świadczeń

Zawieszenie w części obowiązków PWDL / NFZ.

Zawieszenie obowiązku przekazywania list oczekujących do NFZ, udostępniania elektronicznej rejestracji, monitorowania kolejek online, przypominania o terminie świadczenia.

Uprawnienie do wprowadzenia standardów w zakresie ograniczeń dla Ministra Zdrowia.

Aplikacja kwarantanna domowa.

Aplkacja kwarantanna domowa.

Wszystkie osoby, które skierowane zostały na przymusową kwarantannę, w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 muszą zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym aplikację, za pomocą używania której, będą potwierdzać realizację obowiązku kwarantanny, zatem muszą używać tej aplikacji.

Regulator cen i marży maksymalnych.

Ustawa w sposób precyzyjny określa przesłanki, jakimi należy się kierować ustalając maksymalne ceny i maksymalne marże oraz tryb przeprowadzania kontroli stosowania przepisów.

Sposób finansowania świadczeń i transportu.

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określi zasady sprawozdawania oraz warunki rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, albowiem do sprawozdawania i rozliczania świadczenia nie stosuje się przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Rada Ministrów z uprawnieniami względem jednostek samorządu terytorialnego.

Minister Zdrowia z uprawnieniami względem podmiotów leczniczych.

Zadanie może dotyczyć w szczególności:

 • zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego
 • lub przekazania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym.

Zmiany w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego nie wymagają podjęcia aktów, w tym uchwał, właściwych organów administracji publicznej, a wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego są nieodpłatne. W przypadku wyznaczenia zadania, o jakim mowa zapewnia się środki na pokrycie wydatków związanych z jego wykonaniem. W przypadku poniesienia przez podmiot leczniczy szkody przy wykonywaniu zadania, minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany do jej naprawienia.

Wojewoda i Minister Zdrowia z uprawnieniami wydawania poleceń.

Wyłączenie prawa budowlanego.

Wyłączone badania wstępne i kontrolne.

Zawieszenie badań okresowych pracowników.

Treść tego przepisu pokazuje dobitnie wolę ustawodawcy do tworzenia nieskrępowanych warunków dla realizacji zadań wynikających z Ustawy COVID-19.

Badania wstępne i kontrolne a brak dostępności lekarza.

Badania wstępne i kontrolne wykonywane przez innego lekarza niż lekarz uprawniony.

Omówienie zasad wykonywania badań wstępnych i kontrolnych przez innego lekarza niż lekarz uprawniony, w związku z brakiem dostępności.

Biura podróży i odstąpienia od umów przez konsumentów.

Specjalne uprawnienia biur podróży w związku z COVID-19

Prowadzisz biuro podroży, jako organizator stanąłeś przed problemem masowych rezygnacji z imprez turystycznych swoich klientów a nie chcesz stracić płynności finansowej, ten materiał jest dla Ciebie.

Szerzej o zagadnieniu odstąpienia od umowy zawartej z biurem podróży pisaliśmy w naszym tekście „Czy można rozwiązać umowę z powodu koronawirusa”.

Przewoźnicy zwolnieniu z obowiązku wypłat odszkodowań.

Farmaceuta z uprawnieniem do wystawienia recepty.

Kary za nie przestrzeganie hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.

Kary za naruszenie obowiązku hospitalizacji, kwarantanny, izolacji.

Treść regulacji wskazuje jednoznacznie, istnieją mechanizmy do nakładania kar administracyjnych oraz do ustalania warunków ich nakładania. Wspływy z kar zasilają budżet państwa.

Zmiany w budżecie, dotacje celowe.

Przedłużenie ważności badań lekarskich z powodu COVID-19

Przedłużona została ważność orzeczeń lekarskich wstępnych, kontrolnych, okresowych, które utraciłyby ją po dniu 07 marca 2020r.

Kwartalne sprawozdania.

Okres obowiązywania 180 dni.

Podsumowanie

Przytoczone przepisy Ustawy COVID-19 nie stanowią wyczerpującej bazy wiedzy nt. postępowań, jakie mogą mieć miejsce w kryzysowych, wyjątkowych sytuacjach. Ustawa COVID-19 zawiera bowiem szereg regulacji zmieniających przepisy krajowe, jak również wprowadza szereg delegacji.

Zmiany w przepisach wprowadzone Ustawą COVID-19 obejmują Ustawy z:

 • 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020,
 • 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,
 • 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238),
 • 3 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571),
 • 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.),
 • 3 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23,
 • 6 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460),
 • 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),
 • 6 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148 i 284),
 • 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322),
 • 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284),
 • 9 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z2017 r. poz. 1846,
 • 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
 • 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 • 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 322),

Wallner HD-120 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 10
Czas ciągłej pracy:  10 mm
Szerokość cięcia (mm) 4×30 mm

 

Fellowes
92Cs

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 18
Czas ciągłej pracy: 
30 mm
Szerokość cięcia (mm): 4×38 mm

 

Wallner HD-220 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 14
Czas ciągłej pracy:  12 mm
Szerokość cięcia (mm) 4×20 mm

 

Fellowes AutoMax 100M

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 23 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 100/10
Czas ciągłej pracy:  15 mm
Szerokość cięcia (mm): 4×10 mm

Odzyskaj 100 pln od producenta

Niszczarka Fellowes
Microshred 450M

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 22 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  10 mm
Szerokość cięcia (mm): 2×12 mm

 

 

Fellowes Microshred 99Ms

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 34 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 14
Czas ciągłej pracy:  20 mm
Szerokość cięcia (mm): 2×14 mm

Fellowes
AutoMax 200M

Poziom DIN (66399) P-5
Pojemność kosza (litry) 32 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 200/10 podajnik
Czas ciągłej pracy:  20 mm
Szerokość cięcia (mm) 2×14 mm

Odzyskaj 200 pln od producenta

Hsm Securio C18
1,9 x 15 mm

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  15 mm
Szerokość cięcia (mm): 1,9×15 mm