Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19

Krajowy Rejestr Pacjentów COVID-19 stał się faktem. Dnia 09 kwietnia 2020r., weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2020r., w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz 635). Minister Zdrowia na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z2019r.poz.408, 730, 1590 i 1905) wydał przepisy które stanowią o tym:

  1. Podmiot prowadzący  Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19.
  2. Okres  na jaki utworzono rejestr.
  3. Usługodawców obowiązanych do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru.
  4. Sposób prowadzenia rejestru.
  5. Zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze.
  6. Rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2–5 ww. Ustawy.

Rejestr Czynności Przetwarzania - RCPD

Wprowadzenie nowych przepisów skutkuje pojawieniem się nowego procesu dla ADO, który zobowiązany zostaje do pozyskiwania danych, jak i do ich udostępniania nowemu odbiorcy.