Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kara dla kierownika podmiotu objętego KSC

Kara dla kierownika podmiotu objętego KSC

Kara dla kierownika podmiotu objętego KSC. Czytając niniejsze krótkie opracowanie dowiesz się przede wszystkim, jakie podmioty objęte zostały krajowym systemem cyberbezpieczeństwa, innymi słowy, jakie podmioty zobowiązane są do stosowania Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa [dalej Ustawa KSC]. Dowiesz się również, w jakich sytuacjach, na kogo oraz w jakiej wysokości mogą zostac nałożone kary finansowe zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy KSC. Uzyskasz także odpowiedź na pytanie, czy na kierownika operatora usługi kluczowej objętego krajowym systemem cyberbezpieczeństwa może zostać nałożona kara pieniężna i w jakiej maksymalnej wysokości.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeńśtwa ...

Dnia 1 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, za sprawą wejści w życie której dokonano implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dyrektywa 2016/1148), tzw. Dyrektywa NIS.

Ustawa KSC określa:

 • organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład tego systemu;
 • sposób sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy;
 • zakres Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie podmioty objęte są krajowym systemem cyberbezpieczeństwa ...

Istotną rzeczą jest, aby uświadomić sobie, jakie podmioty objęte zostały krajowym systemem cyberbezpieczeństwa. Tylko wówczas okreslimy, które z nich zobowiązane zostały do realizacji zadań w tym obszarze. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w tresi art. 4 ww. Ustawy KSC, który wskazuje podmioty objęte krajowym systemem cyberbezpieczeństwa.

Wykaz podmiotów zobowiązanych do stosowania Ustawy KSC

Krajowy system cyberbezpieczeństwa obejmuje:

 • operatorów usług kluczowych;
 • dostawców usług cyfrowych;
 • CSIRT MON;
 • CSIRT NASK;
 • CSIRT GOV;
 • sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa;
 • jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 16, 8, 9, 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.); czyli:
  • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  • związki metropolitalne;
  • jednostki budżetowe;
  • samorządowe zakłady budżetowe;
  • agencje wykonawcze;
  • instytucje gospodarki budżetowej;
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  • Narodowy Fundusz Zdrowia;
  • uczelnie publiczne;
  • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
  • instytuty badawcze;
 • Narodowy Bank Polski;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego;
 • Urząd Dozoru Technicznego;
 • Polską Agencję Żeglugi Powietrznej;
 • Polskie Centrum Akredytacji;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • spółki prawa handlowego wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 i 2020);
 • podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa;
 • organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa;
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy do spraw cyberbezpieczeństwa, zwany dalej „Pojedynczym Punktem Kontaktowym”;
 • Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”;
 • Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, zwane dalej „Kolegium”.

Określone obowiązki i wskazane terminy ich realizacji ...

W tym momencie w związku z tematem opracowania „Kara dla kierownika podmiotu objętego KSC” skupimy się na przepisie, który określa terminy realizacji obowiązków przez operatora usługi kluczowej. Ustawodawca wskazuje, jakie obwowiązki konkretnie na gruncie Ustawy KSC, w jakim terminie, operator usługi kluczowej zobowiązany jest spełnić.

Operator usługi kluczowej realizuje obowiązki określone w:

 • art. 8 pkt 1 i 4, art. 9, art. 11 ust. 1-3, art. 12 i art. 14 ust. 1 –
  • w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej;
 • art. 8 pkt 2, 3, 5 i 6 oraz art. 10 ust. 1-3 –
  • w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej;
 • art. 15 ust. 1 –
  • w terminie roku od dnia doręczenia decyzji o uznaniu za operatora usługi kluczowej.

Kara dla kierownika podmiotu objętego KSC - za co ...

Kara dla kierownika podmiotu objętego KSC - wysokość ...

Pobierz wykaz obowiązków za które może być ukarany kierownik ...

Podstawy prawne

Krajowy system cyberbezpieczeństwa [Dostęp dnia 08.06.2022r. godz.: 10:44]