Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Przygotowanie do udzielania Teleporad w POZ

Przygotowanie do udzielania Teleporad w POZ

Przygotowanie do udzielania Teleporad w POZ – przygotowanie podmiotu medycznego do udzielania świadczeń w ramach teleporad rozpocząć należy od zapoznania się z przepisami, które regulują temat.

Orzekanie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych ...

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz uprawniony jest do orzekania o stanie zdrowia Pacjenta po uprzednim:

 • osobistym zbadaniu Pacjenta, lub
 • zbadaniu Pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, lub
 • zbadaniu Pacjenta za pośrednictwem systemów łączności, a także
 • wykonaniu analizy dostępnej dokumentacji medycznej Pacjenta.

Czy jednak to wystarcza ...

Ustawodawca zatem przewidział sytuacje w których to lekarz orzekać może o stanie zdrowia nie tylko po osobistym jego zbadaniu, ale także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych albo systemów łączności, bądź na podstawie dokumentacji medycznej Pacjenta. Należy jednak podkreślić, iż dla prawidłowego zorganizowania procesu udzielania teleporad w ramach POZ muszą zostać spełnione także inne obowiązki wynikające z przepisów prawa.

Rozporządzenie w sprawie standardu teleporad w POZ ...

Przygotowanie do udzielania Teleporad w POZ  bezwzględnie uwzględnić musi treść przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie bowiem określa standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Przepisy mają służyć zapewnieniu odpowiednich warunków realizacji teleporady. Ich wprowadzenie ma stanowić gwarancję dla zachowania tego samego standardu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców POZ. Celem wprowadzenia w życie przepisów jest także wprowadzenie określonych wytycznych służących zachowaniu bezpieczeństwa informacji medycznych przekazywanych drogą elektroniczną.

Obowiązek informowania ...

Należy pamiętać, iż przepisy Rozporządzenia określają także sytuacje, w których udzielanie świadczeń w ramach teleporady POZ jest niedopuszczalne. (§ 3 ust. 1 lit a Rozporządzenia)

Należy pamiętać, iż przepisy Rozporządzenia określają zasady i wytyczne co do sposobu ustalania terminów (§ 3 ust. 1 lit b Rozporządzenia)

Należy przygotować stosowne instrukcje ...

Ponadto, oprócz opisanego powyżej obowiązku przygotowania stosownych informacji, świadczeniodawca musi przygotować instrukcje o sposobie realizacji:

 • e-recepty,
 • e-skierowania,
 • e-zlecenia na wyroby medyczne,
 • zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych,
 • procesu zakładania przez Pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Pozostałe obowiązki, których należy przestrzegać ...

Rozporządzenie przewiduje także obowiązek poinformowania Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze telefonu, pod którym są
udzielane teleporady, w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie.

Należy także zachować właściwy tryb postępowania ...

Świadczeniodawcy zobowiązani zostali także do zachowania opisanego w Rozporządzeniu trybu postępowania jeśli chodzi o sytuację:

 • potwierdzania tożsamości Pacjentów,
 • dokonywania wpisów w dokumentacji medycznej,
 • stworzenia odpowiednich warunków do udzielania teleporady,
 • zabezpieczenia przekazywanej dokumentacji,
 • zapewnienia dostępu bez zbędnej zwłoki,
 • prawidłowego sprawozdawania i rozliczania udzielonych świadczeń w ramach teleporady POZ.

Podstawa prawna