Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nowe obowiązki KZP i ZZ

Nowe obowiązki KZP i ZZ

Nowe obowiązki KZP i ZZ w związku z wejściem w życie nowych przepisów tj. Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Przypominamy albowiem już 11 października 2021r. nowe regulacje prawne zaczną obowiązywać i od tego czasu zaczną biec terminy, w których to dotychczasowe PKZP będą musiały dostosować swoją działalność do nowych przepisów. Już teraz zapraszamy na nasze szkolenie pn. „Nowe obowiązki KZP i ZZ w świetle zapisów Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych„.

Nowe obowiązki KZP i ZZ omówimy na szkoleniu ...

Zagadnienie wstępnie zaprezentowaliśmy w naszym opracowaniu „Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych” jednak mając na uwadze szczegółowość regulacji oraz chęć udzielenia praktycznego i realnego wsparcia dla zainteresowanych podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu warsztatów szkoleniowych. Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian jakie nastąpiły w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Ustawa zastąpiła rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy, zastąpione zostało ustawą o kasach zapomogowo – pożyczkowych. Zakres przedmiotowy nowej ustawy obejmuje kompleksowo zasady tworzenia, organizowania i działania u pracodawcy KZP oraz jej likwidacji.

Omówimy szczegółowo zagadnienia wg. programu ...

 • Dlaczego Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (PKZP) zmienia się na Kasę Zapomogowo-Pożyczkową (KZP)?
 • Do kogo adresowana jest pomoc Kasy po zmianie przepisów ustawy o związkach zawodowych?
 • Czy potrzebne są zmiany w Statucie Kasy w związku z nową ustawą?
 • Kiedy Kasa składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej?
 • Jak i gdzie realizować nowy obowiązek umieszczania informacji o pełnej nazwie KZP, nr REGON, siedzibie, nazwie i adresie pracodawcy?
 • Na czym polega elektroniczna forma obiegu pism KZP?
 • Co powinna określać umowa z pracodawcą o pomocy w działalności Kasy i czy musi być podpisana?
 • Co oznacza kontrola związków zawodowych w działalności Kasy i czy rady pracowników lub przedstawiciel pracowników mogą po nowelizacji sprawować kontrolę nad Kasą?
 • Jakie dokumenty są przekazywane obowiązkowo podmiotowi sprawującemu kontrolę nad KZP?
 • Jaka jest obowiązkowa treść statutu KZP?
 • Jakie zmiany w międzyzakładowych KZP?
 • Jakie są zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka z listy członków KZP?
 • Na czym polega ustawowy obowiązek wskazania osoby uprawnionej do otrzymania wkładu członkowskiego w razie śmierci?
 • Jakie są rodzaje udzielanych pożyczek lub zapomóg, a także warunki ich udzielania i spłaty?
 • Jakie nowe warunki udzielania pożyczek przewiduje ustawa o KZP?
 • Czy umowa pożyczki i oświadczenia poręczycieli mogą być zawarte na jednym wniosku o pożyczkę?
 • Jakie zmiany należy dokonać aby osoby wykonujące pracę na podstawie umów prawa cywilnego – zleceniobiorcy i osoby samozatrudnione mogły korzystać z KZP?
 • Czy ustawa określa zasady ochrony danych osobowych?
 • Jaki jest nowy katalog danych osobowych, które można żądać od członka Kasy?
 • Jakie obowiązki informacyjne ciążą na PKZP w związku z RODO?
 • Czy możliwe jest ściąganie zaległości pożyczkobiorcy bezpośrednio z wynagrodzenia poręczyciela?
 • Czy w przypadku zleceniobiorcy raty pożyczki mogą być ściągane bezpośrednio z wynagrodzenia tak jak w przypadku pracownika?
 • Jakie są konsekwencje niedostosowania przepisów Kasy do nowelizacji w okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy?

Nowe obowiązki KZP i ZZ dotyczą wszystkich ...

Zapisz się na szkolenia ...

Zleć nam opracowanie zmian w statucie KZP ...

Zamów dokumentację RODO dla KZP ...