Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Przedłużona kadencja organów statutowych

Przedłużona kadencja organów statutowych

Przedłużona kadencja organów statutowych w związku ze stanem epidemii i zagrożenia epidemicznego COVID-19. Za sprawą Ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono nowe regulacje. Regulacje, które pozwalają na wydłużenie kadencji organów statutowych, nawet o 90 dni.

Nowy przepis znalazł się w art. 14i ...

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) w art. 14i dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu

cyt.: „(…)Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy i w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów, kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii(…)”.

W okresie obowiązywania ...

Nowe przepisy znajdują swoje zastosowanie:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19, albo
  • podczas stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub
  • przez czas do 30 dni po odwołaniu danego stan….

Kiedy upływa kadencja ...

Warunkiem możliwości skorzystania z cytowanej regulacji jest fakt, iż w ww. okresie upływa kadencja organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora prac.

Brak możliwości przeprowadzenia wyborów ...

Kolejną przesłanką, od które uzależnione jest wykorzystanie ww. przepisu jest to, w związku z obowiązywaniem tego stanu (epidemii, zagrożenia epidemicznego)  nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów. Wyborów na nową kadencję.

Kadencja ulega przedłużeniu ...

Po spełnieniu ww. przesłanek automatycznie kadencja tych organów wyżej wymienionych ulega przedłużeniu do czasu wyboru organu statutowego na nową kadencję.

Przedłużona kadencja organów statutowych ...

Uwaga jednak maksymalny okres, o który przedłużona zostaje kadencja statutowych organów nie może być dłuższy niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii.

Ankieta weryfikacyjna