Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Dzieci powrócą do klas szkolnych

Dzieci powrócą do klas szkolnych

Dzieci powrócą do klas szkolnych, ale … Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), wprowadzonego art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), oraz wynika z potrzeby określenia sposobu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w sytuacji trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

Wprowadzenie do tematu ...

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka zostały wydane wytyczne w sprawie powrotu dzieci do szkół od 01 września 2021 w trybie stacjonarnym, o których pisaliśmy tutaj oraz przygotowaliśmy dla Państwa gotowe procedury do wdrożenia w placówce oświatowej zgodne z wytycznymi MEiN. Sugerować by to mogło, iż MEiN przygotowuje się na jedyny scenariusz jakim jest powrót dzieci do szkół w trybie stacjonarnym, ale czy na pewno?

Prawdopodobny scenariusz ...

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas wtorkowej konferencji prasowej zapewniał, że powrót uczniów do szkoły 1 września jest jak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, patrząc iż początek roku szkolnego jest za niespełna 2 tygodnie, słowa ministra, że ten scenariusz jest „jak najbardziej prawdopodobny” wcale nie podnoszą na duchu. Brak zdecydowania w każdej wypowiedzi jaką obserwujemy od zakończenia roku szkolnego 2020/2021 pozostawia wiele miejsca na interpretacje

Minister w Programie I Polskiego Radia pytany o funkcjonowania szkół po 1 września powiedział „Rozważany jest jeden scenariusz – powrót stacjonarny”, natomiast na pytanie o ewentualne wprowadzenie nauczania zdalnego w związku z IV falą CoVID-19 zaznaczył, że „na razie nie przewidujemy takich perturbacji”.

Czy oznacza to dla dyrektorów szkół ...

Czy oznacza to dla dyrektorów szkół, spokój ducha i pewną naukę stacjonarną? Jeszcze pod koniec lipca minister mówił: „Jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie zapewnić możliwość pójścia do szkoły dzieci w trybie stacjonarnym od 1 września. Chyba, że czwarta fala będzie tak samo groźna i tak samo szkodliwa jak trzecia fala, zapełnią się szpitale, zapełnią się szpitale dodatkowe. W takiej sytuacji będziemy reagować konkretnymi decyzjami. Na dziś tego nie przewidujemy. 1 września chcemy, aby dzieci poszły do szkoły w trybie stacjonarnym”.

Natomiast na początku lipca, Minister Edukacji i Nauki w Programie 1 Polskiego Radia zdradził intencje jakie ukazały się w Rządowym Centrum Legislacji „Szykujemy się do powrotu do szkoły 1 września w trybie stacjonarnym, ale trzeba mieć przygotowane i inne rozwiązania, na wypadek gdyby czwarta fala pandemii pokrzyżowała te plany”.

Cóż to za plany ...

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji można znaleźć dwa chyba najbardziej znienawidzone przez dyrektorów szkół rozporządzenia, a mianowicie projekt zmiany rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz o zmianie rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań, o tych zmianach pisaliśmy już Państwu tutaj.  

Zdalne nauczanie, jednak będzie możliwe ...

Jednocześnie, czytamy w uzasadnieniu do ww. Rozporządzenia, iż

cyt.: „(…)Jednocześnie projekt rozporządzenia przewiduje wydłużenie terminu możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w których zajęcia zostaną zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 31 sierpnia 2022 r., tj. w terminie dłuższym niż określono obecnie w rozporządzeniu (31 grudnia 2021 r.). Jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostanie ograniczone będą mogły realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub w inny sposób ustalony przez dyrektora tej jednostki.(…)”.

Należy być przygotowanym ...

W uzasadnieniu podniesione zostaje, iż

cyt.: „(…)Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły zadań w zakresie przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, które są regulowane w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Minister Edukacji i Nauki zdecydował o utrzymaniu w roku szkolnym 2021/2022 niektórych rozwiązań dotyczących przeprowadzania tych egzaminów, zastosowanych w roku szkolnym 2020/2021. Proponuje się, aby w 2022 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny były przeprowadzone, podobnie jak w 2021 r., na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Jednocześnie w 2022 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu. Aby zrealizować ww. cel konieczne jest wydłużenie okresu obowiązywania rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe do dnia 31 sierpnia 2022 r.(…)”.

Dzieci powrócą do klas szkolnych, ale ...

Rok 2021, a w szczególności rok 2020 pokazał nam jak bardzo trudne i kosztowne może być nieprzygotowanie na trudne sytuacje, stąd przedstawiam Państwu listę moich rekomendacji na czarny scenariusz:

  • nie odkładać wykorzystywanego systemu do zdalnej nauki na półkę,
  • zaktualizować listę nauczycieli (odebrać uprawnienia nieobecnym i nadać nowym),
  • wprowadzić aktualne klasy do systemu zdalnej nauki,
  • założyć konta nowym uczniom,
  • na ten moment nie jest konieczne informowanie rodziców o przygotowaniach, aby nie siać zbędnej paniki,
  • przygotować projekty wewnętrznych regulacji dotyczących nauki zdalnej lub hybrydowej.

Liczymy na naukę w ławkach klasowych ...

Oczywiście ja i cały zespół PTR tak, jak i zapewne Państwo, liczymy na powrót do nauki stacjonarnej – już na zawsze. Jednak w obliczu tak dużych niewiadomych pozostanie obojętnym i nieprzygotowanym jest ryzykiem, na które żaden dyrektor nie może sobie pozwolić. Jednocześnie uważam, że narzędzia do kształcenia na odległość powinny w szkołach być wykorzystywane w sposób permanentny tak jak dziennik elektroniczny oczywiście nie do prowadzenia nauki zdalnej, ale do nauki stacjonarnej z wykorzystaniem tych narzędzi. Już w 2020 roku pisałem w tej sprawie do MEN, aby takie rekomendacje przekazali dyrektorom, jednak nie skorzystano z mojej propozycji i nieprzyjemna (szczególnie dla pierwszoklasistów) sytuacja tj. zdalna nauka rozpoczęła się już od października i sukcesywnie obejmowała kolejne etapy edukacji…

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Popularne produkty dla sektora oświatowego