Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Aktualne wytyczne GIS dla szkół

Aktualne wytyczne GIS dla szkół

Aktualne wytyczne GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022. Dnia 02 sierpnia 2021r., Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Na ich podstawie Dyrektorzy szkół zobowiązani zostali do przygotowania procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Ponadto nałożono na nich także obowiązek na bieżąco aktualizowania ww. procedur, regulaminów. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym opracowaniu „Procedury funkcjonowania szkół w okresie epidemii„.

Wytyczne dla dyrektorów szkół

Ogólne zasady

 • Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
 • Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
 • Higiena -częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Maseczka -w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
 • Wietrzenie -przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Aktualne wytyczne GIS dla szkół - wprowadzenie

W opublikowanym dokumencie czytamy

cyt.: „(…)W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły małej i dużej, z regionu aktualnie bardzo zagrożonego epidemicznie i z takiego, gdzie nie odnotowuje się już nowych zakażeń. Szkoły różnią się bardzo zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który z jednej strony zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych w sposób dostosowany do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań wychowawczych i programów profilaktycznych oraz innych lokalnych uwarunkowań.(…)”.

W opublikowanym dokumencie czytamy

cyt.: „(…)W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież, dbałość o bezpieczeństwo epidemiczne musi być rozsądnie godzona z dbałością
o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.
Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań, których zastosowanie będzie gwarancją bezpieczeństwa epidemicznego i troską o zdrowie psychiczne uczniów..(…)”.

Spis treści

Aktualne wytyczne GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 1. Organizacja zajęć w szkole.
 2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
  i powierzchni.
 3. Gastronomia.
 4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
 5. Załączniki.

Co muszą zrobić teraz dyrektorzy ...

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Wybrane oferty RODO w oświacie