Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Zmiany w kanonie lektur

Zmiany w kanonie lektur

Zmiany w kanonie lektur

Osobiście, uważam za wielką stratę, usunięcie z listy lektur uzupełniających „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”. Pomimo, iż nie jestem polonistą pozycję uważam za bardzo wartościową, szczególnie dla osób zainteresowanych kontynuacją nauki na poziomie rozszerzonego języka polskiego.

WDŻ ...

Zgodnie z opublikowanym uzasadnieniem MEiN

cyt.: „(…)Zmiana obowiązująca od 1 września 2021 r. polega na wykreśleniu zalecenia realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) na pierwszej i ostatniej godzinie lekcyjnej. Zmiana nie nakłada obligatoryjnego obowiązku innego planowania rozkładu lekcji. Pozwoli natomiast dyrektorowi planować je w najbardziej optymalny sposób, bez narzucania, że powinny być one na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Zajęcia WDŻ nie są jedynymi zajęciami  w szkole z podziałem na grupy. Nauczycielom przedmiotu WDŻ powinny zostać zapewnione takie same warunki pracy jak mają inni nauczyciele.(…)”.

Zajęcia WDŻ są obligatoryjne z mocy rozporządzenia do realizacji w szkołach. Rodzice mogą jednak zdecydować o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach.

Zmiany w podstawie programowej

Zmiana w tym zakresie zarówno w podstawie programowej, jak i ramowych planach nauczania dla publicznych szkół (określenie wymiaru godzin) została wprowadzana na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zmiany w wykazie lektur oraz podstawy programowej dotyczą również szkół ponadpodstawowych, a dokładnie czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia wprowadza zmiany w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 3 do rozporządzenia MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Główne zmiany to dopisanie Historii tańca do podstawy programowej, zmiana wykazu lektur oraz wykreślenie konieczności prowadzenia zajęć WDŻ na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 lipca 2021r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Szkolenia dla oświaty - Odcinek 1 / 2 / 3 / 4

Dzięki naszej współpracy jako Proste to RODO z Mariuszem Stasiakiem vel Stasek przygotowaliśmy dla Państwa cykl szkoleniowy, składający się z czterech odcinków, wykładów. Każdy z nich porusza ciekawe, praktyczne zagadnienia. Prowadzący w sposób rzeczowy i merytoryczny prezentuje wybrane zagadnienia. Dodatkowo do każdego z odcinków przygotowaliśmy materiały szkoleniowe dla oświaty. 

Oto krótka zajawka na temat tego, o czym będzie mowa w czterech kolejnych odcinkach. 

Sklep RODO w oświacie