Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Raportowanie Zdarzeń Medycznych

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Raportowanie Zdarzeń Medycznych

Raportowanie Zdarzeń Medycznych to zadanie, z którym muszą się zmierzyć podmioty medyczne, zwłaszcza te, które zdecydowały się na wzięcie udziału w programie Pilotaż EDM. W rzeczywistości jednak obowiązki związane z raportowaniem zdarzeń medycznych obejmować będą o wiele większą grupę podmiotów medycznych. O samym programie Pilotaż EDM pisaliśmy w naszym tekście, który cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem „Program Pilotaż EDM„.

Rozporządzenie dot. przekazywania danych do SIM.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020r., w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. 2020.1253) [dalej Rozporządzenie ZM] wydane zostało na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702) [dalej Ustawa SI] zarządza się, co następuje.

Rozporządzenie ZM określa:

 1. Szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w ochronie zdrowia, przekazywanych przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej
 2. Terminy przekazywania do SIM danych,
 3. Sposób przekazywania do SIM danych.

Kluczowe pojęcia.

Dla zrozumienia tematu oraz płynnego poruszania się po zagadnieniach, warto poświęcić kilka chwil na wyjaśnienie kluczowych definicji. Zakres znaczeniowy używanych zwrotów pozwoli także Państwu uzmysłowić sobie, jak szeroki ma w praktyce omawiana regulacja.

Administratorzy systemów.

Administratorem systemu SIM jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Administratorem danych przetwarzanych w SIM jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Przekazywanie danych jako obowiązek.

Usługodawca przekazuje do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w celu umożliwienia innemu usługodawcy pobrania danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej lub dokumentacji medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, niezbędnych do prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia. Dane te są udostępniane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. Minister Zdrowia otrzymał uprawnienie do tego, aby określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji,  oraz sposób i terminy przekazywania tych danych do SIM, mając na uwadze zakres świadczeń udzielanych przez usługodawców. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020r., w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej jest właśnie aktem, który reguluje ww. zagadnienia.

Sposób przekazywania i źródło pozyskiwania danych.

Dane są przekazywane do SIM w postaci elektronicznej. Są one pozyskiwane z róźnych źródeł, w tym od usługodawców (Centralny Wykaz Usługobiorców, Centralny Wykaz Usługodadwców, RAM, Centralny Wykaz Pracowników Medycznych, systemy teleinformatyczne usługodawców, systemy teleinformatyczne płatników, Centralny Wykaz Produktów Leczniczych)

Usługodawcy przekazują dane do SIM w postaci elektronicznej, jednak co istotne mogą oni dokonywać zmian danych przekazanych do SIM (aktualizacja danych). Dane są przekazywane do SIM w formacie komunikatów elektronicznych zgodnie z wzorami dokumentów stanowiącymi opis komunikatów elektronicznych stosowanych do przekazywania danych określonymi przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia i zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia

Zakres przekazywanych i przetwarzanych danych w SIM.

Najistotniejszy element Raportowania Zdarzeń Medycznych to zakres danych, jakie przekazywane są do SIM. Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy SI

cyt.:” (…) Dane zdarzenia medycznego przetwarzane w systemie informacji obejmują:

  1. dane usługodawcy;
  2. dane usługobiorcy;
  3. dane identyfikujące świadczenie zdrowotne; 
  4. dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego; 
  5. dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego (…)”.

Widzimy zatem, iż w Ustawie SI zostały jedynie wskazane ogólne kategorie danych zdarzenia medycznego, które to usługodawca, podmiot medyczny zobowiązany jest przekazywać do SIM. Treść natomiast Rozporządzenia ZM w sposób nad wyraz precyzyjny określa dane, względem których powstaje obowiązek ich raportowania.

Pełen zakres danych doprecyzowanych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem danych, jakie objęte zostają obowiązkiem ich raportowania do SIM. Z uwagi na rozbudowany charakter zestawienia odsyłamy Państwa do treści Rozporządzenia ZM, którego lekturę w tym zakresie uznać należy za obowiązkową.

Termin przekazywania danych do SIM.

Usługodawca przekazuje do SIM dane niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.

W przypadku gdy rozpoczęcie i zakończenie udzielania świadczenia zdrowotnego nie następuje w tym samym dniu, usługodawca przekazuje do SIM niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia zdarzenia medycznego dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a oraz b.

1) dane usługodawcy, które obejmują:

a) numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą stanowiący część kodu resortowego z systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567), oraz 14-cyfrowy numer REGON zakładu leczniczego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego – w przypadku podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
b) numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w części prowadzonej przez Okręgową Radę Lekarską, Okręgową Radę Pielęgniarek I Położnych albo Krajową Radę Fizjoterapeutów wraz z kodem właściwego organu prowadzącego rejestr – w przypadku praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

2) dane usługobiorcy, które obejmują:

a) identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
b) identyfikator, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przedstawiciela ustawowego usługobiorcy – w przypadku noworodka, który nie posiada takiego identyfikatora.

W przypadku , gdy rozpoczęcie i zakończenie udzielania świadczenia zdrowotnego nie następuje w tym samym dniu, usługodawca przekazuje do SIM niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia zdarzenia medycznego  dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3 lit. a oraz b.

3) dane identyfikujące świadczenie zdrowotne, które obejmują:

a) kod świadczenia, który stanowi kod jednostki statystycznej określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1207 i 2532), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zakresu niezbędnych informacji”,
b) datę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego

Pozostałe dane określone w § 2–5 w przypadku gdy rozpoczęcie i zakończenie udzielania świadczenia zdrowotnego nie następuje w tym samym dniu, usługodawca przekazuje do SIM w trakcie trwania zdarzenia medycznego lub niezwłocznie po jego zakończeniu lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.

Ciekawostki.

Jak czytamy w Uzasadnieniu do Projektu Rozporzadzenia ZM

cyt.: „(…) Zmiana katalogu szczegółowych danych dotyczących zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji przekazywanych przez usługodawców do SIM podyktowana jest koniecznością dostosowania go do zmodyfikowanej, na mocy art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia, definicji pojęcia zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji. Katalog ten został ograniczony w porównaniu do jego wcześniejszego brzmienia zawartego w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Proponuje się, by obejmował on jedynie niezbędne dane, dzięki czemu zredukowana zostanie część obowiązków ciążących na usługodawcach. (…)”.

cyt.: „(…) Z drugiej zaś strony katalog ten został rozbudowany o dane istotne z perspektywy zdarzenia medycznego, które już obecnie sprawozdawane są przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługodawcy nie będą jednak zobligowani do dwutorowego przekazywanie tych danych, gdyż będą one automatycznie udostępniane z SIM Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z powyższym wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje nałożenia dodatkowych obowiązków na ww. podmioty  lecz zmianie ulegnie jedynie adresat raportowanych danych (…)”.

cyt.: „(…) Proponowana zmiana ww. katalogu danych umożliwi odtworzenie pełniejszego obrazu zdarzenia medycznego na podstawie danych przekazanych do SIM, co niewątpliwie stanowić będzie cenne ułatwienie w pracy personelu medycznego, a także przełoży się pozytywnie na efektywność procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (…)”.

Reasumując.

Raportowanie Zdarzeń Medycznych

Wymiana danych zawartych w EDM

Co to jest Zdarzenie Medyczne

Wdrożenie EDM - zrobimy to dla Ciebie.

Jeśli więc przystąpiłeś do Programu Pilotaż EDM, obowiązki opisane w treści ww. Rozporządzenia ZD dotyczą właśnie Ciebie. Jeśli natomiast nie przystąpiłeś do programu, ale w sposób odpowiedzialny traktujesz realizację zadań w zakresie cyfryzacji zarządzanej przez siebie placówki, zapoznaj się z nasza ofertą w zakresie kompleksowego wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiocie medycznym jak i obsługi informatycznej.

Przepisy prawa.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej

Dodaj komentarz