Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a RODO

[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a RODO

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a RODO. Temat znany powszechnie, jednak wciąż wzbudzający wiele kontrowersji. UODO chcąc uporządkować zapewne szereg informacji, jakie obowiązują w obrocie na swoich stronach zaprezentował stanowisko dot. ZFŚS. „Jeśli pracodawca prowadzi ZFSS, dotyczy go także RODO„.

Zmiana Ustawy o ZFŚS w związku z RODO.

Przepisy Ustawy z dnia 04  marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych [dalej Ustawa ZFŚS], zmienione w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r., o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uzupełnione zostały o art. 8 ust.  od 1a do 1d.

Podstawa przetwarzania danych w ramach ZFŚS.

Problem podstaw przetwarzania danych w ramach ZFŚS dotyczy nie tylko aspektu wywołanego przez przepisy o ochronie danych osobowych. Problem zakresu przetwarzanych danych, jakie pracodawcy mają sposobność przetwarzać i wykorzystywać w związku z przyznawaniem świadczeń z ZFŚS ma szerszy wymiar. Często bowiem zdarza się, iż stosują oni dodatkowe kryteria – inne niż określone w Ustawie o ZFŚS, którymi kierują się przy przyznawaniu świadczeń. Co oczywiście nie jest praktyką zgodną z prawem.

W swoim stanowisku UODO wyraźnie wskazuje, iż

cyt.: „(…) Podstawami uprawniającymi pracodawców do przetwarzania danych na potrzeby przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia ich wysokości są art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO. (…)”.

Często treść regulaminów warunkowała możliwość skorzystania z Funduszu wyrażeniem zgody przez osobę uprawnioną na przetwarzanie jej danych osobowych  jak i danych osobowych członków jej rodzin. W świetle przytoczonych przepisów wskazać należy, iż przetwarzanie danych na potrzeby ZFŚS wiąże się z realizacją obowiązków pracodawcy wynikających z faktu administrowania Funduszem oraz z faktu przyznawania świadczeń, natomiast samo przetwarzanie jest niezbędne i konieczne dla prawidłowej realizacji ww. celu. Powyższe jednoznacznie wyklucza zgodę jako podstawę do przetwarzania danych osobowych.  

Konieczne zmiany w Regulaminach ZFŚS.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy ZFSS

cyt.: „(…) zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu   z uwzględnieniem ust. 1–1b, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 23maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019r. poz.263). Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów (…)”

Oznacza to tyle, iż nowe brzemiennie art. 8 Ustawy ZFŚS wymusza wprowadzenie adekwatnych zmian do treści obowiązujących regulaminów, tak aby określone zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu  odpowiadały wymogom określonym przez przepisy ust. od 1 do 1b.

Oświadczenie jako wiodąca forma dokumentowania.

W opinii UODO, 

cyt.: „(…) jeżeli na potrzeby udokumentowania spełnienia określonych kryteriów przydatny byłby dostęp do różnych dokumentów, np. PIT-u małżonka, to powołana regulacja umożliwia pracodawcy jedynie wgląd do nich, ale nie daje prawa do przechowywania ich kopii czy innego utrwalania. Powodowałoby to gromadzenie danych w szerszym zakresie niż jest to niezbędne do celu przetwarzania. PIT współmałżonka to dokument zawierający również takie dane, jak np. nazwa zakładu pracy czy numer PESEL, które nie są niezbędne do potwierdzenia danych przedstawionych w oświadczeniu pracownika (…)”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1a. Ustawy ZFŚS

cyt.: „(…) pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (…)”.

Co oznacza tyle, iż złożone oświadczenia podlegają weryfikacji, która dokonywana jest jednak po podjęciu takiej decyzji przez pracodawcę, weryfikacja nie jest warunkiem koniecznym, ale jest rozwiązaniem fakultatywnym, z którego może ale nie musi korzystać pracodawca.

Jak realizować obowiązek informacyjny RODO.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a RODO. UODO w swoim stanowisku z dnia 15 października 2020r., odpowiada na pytanie. „Czy pracodawca powinien spełnić obowiązek informacyjny wobec członków rodziny pracownika korzystającego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w przypadku, gdy będą przetwarzane dane dotyczące jego sytuacji życiowej, rodzinnej (w tym dane członków jego rodziny)? Czy może w tym przypadku będzie miało zastosowanie zwolnienie z tego obowiązku określone w art. 14 ust. 5 lit. c. RODO?”

W treści Stanowiska UODO czytamy, iż

cyt.: „(…)Zasady rzetelnego i przejrzystego przetwarzania wymagają, by osoba, której dane dotyczą, była informowana o prowadzeniu operacji przetwarzania i o jej celach. Administrator powinien podać osobie, której dane dotyczą, wszelkie inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, uwzględniając konkretne okoliczności i konkretny kontekst przetwarzania danych osobowych (motyw 60). Dlatego art. 13 i 14 RODO nakładają na administratorów obowiązek informowania osób, których dane przetwarzają, o fakcie i okolicznościach przetwarzania danych. Jednocześnie jednak w ww. artykułach przewidziane zostały wyjątki od tego obowiązku.(…)”.

Przygotowaliśmy opracowanie tematu ZFŚS.

Zagadnień związanych z administrowaniem środkami Funduszu Świadczeń Socjalnych – takich budzących praktyczne problemy – jest o wiele więcej, aniżeli przedstawiono w stanowisku UODO.

  • Okres, przez jaki dane mogą być przetwarzane w związku z ZFŚS.
  • Konieczność przechowywania dokumentów uprawniających do zwolnienia z podatku dochodowego zapomogi z ZFŚS.
  • Konieczność dokonywania co roku przeglądów danych.
  • Zarządzanie nadawaniem upoważnień do przetwarzania danych  przez osoby dopuszczone do obsługi Funduszu.
  • Pozycja Związków Zawodowych, z którymi uzgadniany jest sposób podziału środków.
  • Zasady odpowiedzialności pracodawcy, jako administratora ZFŚS.
  • Plan postępowania – w celu dostosowania Regulaminu ZFŚS do wymogów ustawowych.

Wszystkie te tematy omówiliśmy w naszym opracowaniu dot. ZFŚS.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep