Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej

Wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej

Wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej to temat, który omówię w drugiej części mojego opracowania poświęconego nowym obowiązkom Usługodawców, które pojawią zaczną obowiązywać od dnia 01 lipca 2021r. Zainteresowanych odsyłam do Części 1 omawiającej obowiązek raportowania zdarzeń medycznych.

Raportowanie Zdarzeń Medycznych

Wymiana danych zawartych w EDM

Co oznacza zwrot Zdarzenia Medyczne

Kogo dotyczy obowiązek Raportowania ZM ...

Z wytłuszczonych w przepisie słów, cyt. „Usługodawcy(…)” wynika, że w przepisie mowa jest o świadczeniodawcach, zdefiniowanych przepisem cytowanej Ustawy, która wskazuje, iż są to świadczeniodawcy wymienieni w art. 5 pkt 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz apteki. Zatem z wytłuszczonych w przepisie słów „Usługodawcy(…)” wynika, że w przepisie mowa jest o zdefiniowanych usługodawcach,

 • czyli o podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
  • o podmiotach leczniczych, o jakich mowa w art. 4 Ustawy oz dnia 15 kwietnia 2011r. działalności leczniczej[1]
  • o lekarzach wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 Ustawy oz dnia 15 kwietnia 2011r. działalności leczniczej[2]
  • o pielęgniarkach wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5
  • o fizjoterapeutach wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5
 • czyli o osobach fizycznych innych niż podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które to osoby uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielania ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
 • czyli o podmiotach realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.
 • czyli o aptekach.

Raportowanie obowiązek, czy uprawnienie ...

Ze słów wytłuszczonych w przepisie cyt.: „(…)Usługodawcy są obowiązani(…)” wynika, że na zdefiniowanych w przepisie Usługodawców nałożony został obowiązek. W przepisie mowa jest nie o uprawnieniu, nie o możliwości, ale o obowiązku.

Na czym więc polega ten obowiązek ...

Ze słów wytłuszczonych w przepisie cyt.: „(…)są obowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany(…)” wynika, że Wszyscy zdefiniowani Ustawą Usługodawcy mają obowiązek doprowadzenia do takiej, sytuacji, w której zapewniać będą w ramach prowadzonej działalności funkcjonalność polegającą na możliwości dokonywania wymiany, czyli nie tylko wysyłania, nie tylko odbierania, nie tylko jednorazowego wysyłania, nie tylko jednorazowego odbierania, ale stałej wymiany.

Możliwość wymiany, jakich danych, ma być zapewniona ...

Ze słów wytłuszczonych w przepisie cyt.: „(…)danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a(…)” wynika, że w przepisie mowa jest o danych, zdefiniowanych na gruncie Ustawy i rozumianych, jako: litery, wyrazy, cyfry, teksty, liczby, znaki, symbole, obrazy, kombinacje liter, cyfr, liczb, symboli i znaków, zebrane w zbiory o określonej strukturze, dostępne według określonych kryteriów, w tym dane osobowe. Jednak uzupełniająco zaznaczyć należy, że w przepisie mowa jest o wymianie danych, które zostały zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ww. Ustawy. Innymi słowy w przepisie mowa jest o obowiązku zapewnienia i zapewniania możliwości wymiany danych i to tylko tych danych, które zawarte zostały w elektronicznej dokumentacji medycznej, określonej przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 maja 2018r., w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

EDM wydany na podstawie art. 13a ...

Elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:

 • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524);
 • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.);
 • karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
 • opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4.

Jaką rolę w wymianie ogrywa system SIM ...

Ze słów wytłuszczonych w przepisie cyt.: „(…)za pośrednictwem SIM(…)” wynika, że w przepisie mowa jest o Systemie Informacji Medycznej, który jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej udostępnianych przez systemy teleinformatyczne usługodawców. Innymi słowy w przepisie mowa jest o wymianie danych, wymianie realizowanej z wykorzystaniem, czyli za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej. 

Od dnia ...

Ze słów wytłuszczonych w przepisie cyt.: „(…)od dnia 1 lipca 2021 r.(…)” wynika, że w przepisie wskazana zostaje data 1 lipca 2021r., jako o data rozpoczynająca okres, w którym ma być możliwe dokonywanie wymiany danych.

Raportowanie ZM i wymiana EDM w mMedica

Bezpłatne szkolenie - Wymiana EDM i Raportowanie ZD

Przypisy

[1] Art. 4.  [Podmioty lecznicze]

 1. Podmiotami leczniczymi są:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357, 730 i 1590),
4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227),
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
7) jednostki wojskowe

– w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

 1. Określone ustawą prawa i obowiązki podmiotu leczniczego dotyczą wyłącznie wykonywanej przez ten podmiot działalności leczniczej i są wykonywane przez kierownika tego podmiotu, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Do instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosuje się, w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych:

1) przepisy art. 3, art. 9-17, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 24 ust. 1, 2 i 4, art. 25-36 – w zakresie świadczeń zdrowotnych i podejmowania działań w zakresie promocji zdrowia;
2) przepisy art. 93-99 – w zakresie czasu pracy pracowników tych instytutów;
3) przepisy art. 100-113 – w zakresie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
4) przepisy art. 114-117 – w zakresie dotyczącym przekazywania środków finansowych;
5) przepisy art. 118 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4, art. 119 oraz art. 122 – w zakresie dotyczącym kontroli pod względem medycznym.

[2] Art. 5.  [Wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty w ramach działalności leczniczej]

 1. Lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.
 2. Działalność lecznicza:

1) lekarzy może być wykonywana w formie:

  1. a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
  2. b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

2) pielęgniarki może być wykonywana w formie:

  1. a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
  2. b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek,

3) fizjoterapeuty może być wykonywana w formie:

  1. a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
  2. b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna

– zwanych dalej „praktykami zawodowymi”.

 1. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.
 2. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

1) lekarz lub lekarz dentysta, o którym mowa w art. 7 ust. 2a oraz 9 i 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.),
2) pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 35a ust. 1 oraz 14 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401),
3) ratownik medyczny, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401)

– mogą wykonywać swój zawód w zakładzie leczniczym także na podstawie umowy zawartej przez podmiot leczniczy prowadzący ten zakład z agencją zatrudnienia, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 2400).

 1. Podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 4, ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby określone w ust. 4.
 2. Do zamówień, których przedmiotem są usługi wykonywane na podstawie umowy, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).

Raportowanie ZM i wymiana EDM w mMedica