Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji

Zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji

Zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji – definicja na gruncie przepisów prawa. Zakres znaczeniowy tego zwrotu ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia nowego obowiązku, obowiązku przekazywania do systemu informacji medycznej danych zdarzenia medycznej przetwarzanego w systemie informacji. Komunikat Minister

Obowiązek ustawowy ...

Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

cyt.: „(…) Usługodawca przekazuje do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w celu umożliwienia innemu usługodawcy pobrania danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej lub dokumentacji medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, niezbędnych do prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia. Dane te są udostępniane Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. (…)”.

Raportowanie Zdarzeń Medycznych

Wymiana danych zawartych w EDM

Co oznacza zwrot Zdarzenia Medyczne

Zdarzenie medyczne ... świadczenie zdrowotne ...

Zgodnie z art. 2 pkt. 18) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

cyt.: „(…) Użyte w ustawie określenia oznaczają:  (…) zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacjiświadczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 5 pkt 40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (…)”.

Świadczenie zdrowotne ...

Zgodnie z art. 5 pkt. 40 wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

cyt.: „(…) świadczenie zdrowotne – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania (…)”.

Co obejmuję dane ...

Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

cyt.: „(…) dane zdarzenia medycznego przetwarzane w systemie informacji obejmują:

  • dane usługodawcy;
  • dane usługobiorcy;
  • dane identyfikujące świadczenie zdrowotne;
  • dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego;
  • dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego;
  • dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym;
  • inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego. (…)”.

Szczegóły ...

Szczegółowe informacje nt. tego, jakie dane obejmują dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji szukać należy na gruncie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. 2020 poz. 1253)

Rozporządzenie mówi szczegółowo ...

Ustawa

Rozporządzenie – doprecyzowanie

Dane usługodawcy

§ 2 ust 1 pkt 1) pkt. a) – b) dane usługodawcy, które obejmują:

Dane usługobiorcy

§ 2 ust 1 pkt 2) pkt. a) – g) dane usługobiorcy, które obejmują:

Dane identyfikujące świadczenie zdrowotne

§ 2 ust 1 pkt 3) pkt. a) – h) dane identyfikujące świadczenie zdrowotne, które obejmują:

Dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego

§ 2 ust 1 pkt 4) pkt. a) – c) dane miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego, które obejmują:

Dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego

§ 2 ust 1 pkt 5) pkt. a) – d) dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego udzielenie, a w przypadku wykonania operacji lub zabiegu w oddziale szpitalnym – dane pracownika medycznego kierującego wykonaniem tej operacji albo zabiegu (operatora), które obejmują:

Dane dotyczące dokumentacji medycznej wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym

§ 2 ust 1 pkt 6) pkt. a) – e) dane dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej zgodnie ze standardem HL7 oraz – w odniesieniu do dokumentacji obrazowej – w formacie DICOM, wytworzonej w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym, które obejmują

Inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznej

§ 2 ust 1 pkt 7) pkt. a) – j) inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia medycznego, które obejmują:

Raportowanie ZM i wymiana EDM w mMedica

Bezpłatne szkolenie - Wymiana EDM i Raportowanie ZD

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej

Pismo Ministerstwa Zdrowia z dnia 19 maja 2021 r. (DIeZ.541.264.2021.MD)