Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Od kiedy wymiana EDM i raportowanie Zdarzeń Medycznych

Od kiedy wymiana EDM i raportowanie Zdarzeń Medycznych

Od kiedy wymiana EDM i raportowanie Zdarzeń Medycznych oto pytanie, które otwiera temat naszego opracowania. Nie jest to jednak jedyne pytanie, jakie podmioty medyczne, osoby zobowiązane do realizacji ww. obowiązków, muszą sobie postawić. W pierwszej części naszego opracowania zajmiemy się tematem obowiązku opisanego treścią art. 56 ust. 4 Ustawy o systemie informacji tj. obowiązku przekazywania do SIM danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji.W drugiej części opracowania natomiast opiszemy obowiązek określony treścią art. 56 ust. 4 ww. Ustawy tj. obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania wymiany EDM.

Raportowanie Zdarzeń Medycznych

Wymiana danych zawartych w EDM

Co oznacza zwrot Zdarzenia Medyczne

Kogo dotyczy obowiązek Raportowania ZM ...

Z wytłuszczonych w przepisie słów, cyt. „Usługodawcy(…)” wynika, że w przepisie mowa jest o świadczeniodawcach, zdefiniowanych przepisem cytowanej Ustawy, która wskazuje, iż są to świadczeniodawcy wymienieni w art. 5 pkt 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz apteki. Zatem z wytłuszczonych w przepisie słów „Usługodawcy(…)” wynika, że w przepisie mowa jest o zdefiniowanych usługodawcach,

 • czyli o podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
  • o podmiotach leczniczych, o jakich mowa w art. 4 Ustawy oz dnia 15 kwietnia 2011r. działalności leczniczej[1]
  • o lekarzach wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 Ustawy oz dnia 15 kwietnia 2011r. działalności leczniczej[2]
  • o pielęgniarkach wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5
  • o fizjoterapeutach wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5
 • czyli o osobach fizycznych innych niż podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które to osoby uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielania ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
 • czyli o podmiotach realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.
 • czyli o aptekach.

Raportowanie obowiązek, czy uprawnienie ...

Z wytłuszczonych w przepisie słów, cyt. „Usługodawcy są obowiązani(…)” wynika, że na zdefiniowanych w przepisie Usługodawców nałożony został obowiązek. W przepisie mowa jest nie o uprawnieniu, nie o możliwości, ale o obowiązku.

Na czym więc polega ten obowiązek ...

Z wytłuszczonych w przepisie słów, cyt. „(…)przekazywać do SIM dane(…)” wynika, że przepis wprowadza obowiązek dla zdefiniowanych Usługodawców przekazywania danych, zdefiniowanych na gruncie Ustawy i rozumianych, jako: litery, wyrazy, cyfry, teksty, liczby, znaki, symbole, obrazy, kombinacje liter, cyfr, liczb, symboli i znaków, zebrane w zbiory o określonej strukturze, dostępne według określonych kryteriów, w tym dane osobowe;

System Informacji Medycznej ...

Z wytłuszczonych w przepisie słów, cyt. „(…)do SIM(…)” wynika, że przepis nałożył obowiązek przekazywania danych przez zdefiniowanych Usługodawców do Systemu Informacji Medycznej. SIM jest to system teleinformatyczny służący przetwarzaniu danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej udostępnianych przez systemy teleinformatyczne usługodawców

Dane zdarzenia medycznego przetwarzane w systemie informacji ...

Z wytłuszczonych w przepisie słów, cyt. „(…)dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji(…)” wynika, że przepis stanowi o obowiązku przekazywania do SIM danych dotyczących świadczeń zdrowotnych, o jakich mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Minister właściwy do spraw zdrowia określił, w drodze rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, oraz sposób i terminy przekazywania tych danych do SIM, mając na uwadze zakres świadczeń udzielanych przez usługodawców.

Od dnia ...

Z wytłuszczonych w przepisie słów, cyt. „(…) od dnia 1 lipca 2021 r.(…)” wynika, że opisany w przepisie obowiązek zdefiniowani Usługodawcy będą musieli realizować od 1 lipca 2021r.

Przypisy

[1] Art. 4.  [Podmioty lecznicze]

 1. Podmiotami leczniczymi są:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 357, 730 i 1590),
4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227),
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
7) jednostki wojskowe

– w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

 1. Określone ustawą prawa i obowiązki podmiotu leczniczego dotyczą wyłącznie wykonywanej przez ten podmiot działalności leczniczej i są wykonywane przez kierownika tego podmiotu, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Do instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosuje się, w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych:

1) przepisy art. 3, art. 9-17, art. 21 ust. 1 i 2, art. 22, art. 23, art. 24 ust. 1, 2 i 4, art. 25-36 – w zakresie świadczeń zdrowotnych i podejmowania działań w zakresie promocji zdrowia;
2) przepisy art. 93-99 – w zakresie czasu pracy pracowników tych instytutów;
3) przepisy art. 100-113 – w zakresie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
4) przepisy art. 114-117 – w zakresie dotyczącym przekazywania środków finansowych;
5) przepisy art. 118 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4, art. 119 oraz art. 122 – w zakresie dotyczącym kontroli pod względem medycznym.

[2] Art. 5.  [Wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty w ramach działalności leczniczej]

 1. Lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.
 2. Działalność lecznicza:

1) lekarzy może być wykonywana w formie:

  1. a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
  2. b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,

2) pielęgniarki może być wykonywana w formie:

  1. a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
  2. b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek,

3) fizjoterapeuty może być wykonywana w formie:

  1. a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
  2. b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna

– zwanych dalej „praktykami zawodowymi”.

 1. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.
 2. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

1) lekarz lub lekarz dentysta, o którym mowa w art. 7 ust. 2a oraz 9 i 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.),
2) pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 35a ust. 1 oraz 14 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401),
3) ratownik medyczny, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401)

– mogą wykonywać swój zawód w zakładzie leczniczym także na podstawie umowy zawartej przez podmiot leczniczy prowadzący ten zakład z agencją zatrudnienia, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 2400).

 1. Podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 4, ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby określone w ust. 4.
 2. Do zamówień, których przedmiotem są usługi wykonywane na podstawie umowy, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).

Jak uruchomić raportowanie i wymianę w mMedica

Bezpłatne szkolenie - Wymiana EDM i Raportowanie ZD