Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Program Pilotaż EDM

Program Pilotaż EDM - wsparcie finansowe dla PWDL.

Program Pilotaż EDM to zapowiedź wsparcia finansowego dla jednostek medycznych w związku z realizacją kolejnych etapów cyfryzacji służby zdrowia. Program wprowadzony został za sprawą Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 07 lipca 2020r., w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM. (Nr 102/2020/DEF )

Ruszył nabór do II edycji programu
Pilotaż EDM

Uzasadnienie Prezesa NFZ do Programu Pilotaż EDM.

Zgodnie z uzasadnieniem do Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM określa warunki zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej, które będą zawierane ze świadczeniodawcami: podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  lub leczenia szpitalnego uczestniczącymi w prowadzonym przez Centrum e-Zdrowia pilotażu raportowania Zdarzeń Medycznych (ZM) i wymiany EDM (pilotaż EDM). Przedmiotem umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM będzie:

 • dofinansowanie nabycia i sfinansowania w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę urządzeń informatycznych lub oprogramowania  lub usług związanych z uruchomieniem raportowania ZM lub prowadzeniem wymiany EDM lub szkoleń;
 • finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w pilotażu EDM.

       Maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia wynosi 15 424 200,00 zł.

Do kogo adresowany jest Pilotaż EDM.

Założeniem jest, iż Pilotaż EDM adresowany jest do Usługodawców realizujących świadczenia zdrowotne w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w jednym z trzech rodzajów:

 • podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS)
 • leczenie szpitalne  – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Nie są to jednak jedyne kryteria (nabory), które świadczeniodawcy muszą spełnić, aby w ogóle przystąpić do Programu Pilotaż EDM. Szerzej opisane zostały one w dokumencie „Kryteria pilotaż EDM” opublikowanym na stronach Centrum e-Zdrowia.

Kryteria naboru do programu Pilotaż EDM.

Kryteria naboru do Programu Pilotaż EDM. W celu wyłonienia uczestników Pilotażu EDM z zachowaniem równych warunków naboru dla wszystkich zainteresowanych usługodawców  przygotowano procedurę określająca kryteria naboru. Z wybranymi usługodawcami Centrum podpisze Porozumienia dotyczące szczegółowych warunków uczestnictwa w Pilotażu EDM, w tym kryteriów aktywnego udziału usługodawcy. Na podstawie zawartego Porozumienia uczestnik Pilotażu będzie mieć możliwość zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – Pilotaż EDM.

Centrum e-Zdrowia.

Przypominamy od 01 lipca 2020r., zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04 czerwca 2020r., w sprawie Centrum e-Zdrowia (Dz.U. 2020r.,  poz. 42), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) nadaje się nazwę Centrum e-Zdrowia.

Słowniczek pojęć.

EDM – dokumentację medyczną wytworzoną w postaci elektronicznej zgodnie z formatami opublikowanymi na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Definicja legalna Elektronicznej Dokumentacji medycznej przedstawiona została w art. 2 pkt 6) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Zdarzenia Medyczne (ZM) – zdarzenia medyczne przetwarzane w systemie informacji, o których mowa w art. 2 pkt 18 i art. 11 ust. 3-4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702). Zgodnie z art. 2 pkt 18 ww. Ustawy zdarzenie medyczne przetwarzane w systemie informacji to świadczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 5 pkt 40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 5 pkt. 40 ww. Ustawy  świadczenie zdrowotne – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

Cele Pilotażu EDM.

Jak czytamy w dokumentacji przygotowanej przez Centrum e-Zdrowia

cyt.:”(…) Celem realizacji Pilotażu EDM jest potwierdzenie poprawności działania Systemu P1  (…) w warunkach rzeczywistych, przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pacjentów oraz ich danych medycznych (…)”.

Formy wsparcia finansowego.

Wartości dofinansowania i tryb udzielenia wsparcia.

W celu uzyskania dofinansowania „NA START” świadczeniodawca składa w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r., do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

 • wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy;
 • specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do umowy;
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
 • potwierdzenie wystawione przez Centrum e-Zdrowia, dotyczące spełnienia warunku zawartego w porozumieniu z Centrum, w zakresie minimalnej liczby zaraportowanych ZM, uprawniających do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Jaka jest wysokość dofinansowania Pilotaż EDM

Rozliczenia dofinansowania.

Sukces związany z udziałem w projekcie następuje wówczas, kiedy uczestnik może pochwalić się poprawnym rozliczeniem finansowania. Podobnie w przypadku tego programu wspierającego rozwój cyfrowej służby zdrowia. Etap rozliczenia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz obwarowany kilkoma warunkami.

Ważnym elementem jest nie tylko Umowa na udział w projekcie, ale także dokument będacy Porozumieniem zawieranym z Centrum e-Zdrowia, który to określa dodatkowe warunki udziału.

Jak zgłosić się do programu Pilotaż EDM.

W związku z planowanym uruchomieniem Pilotażu w zakresie obsługi funkcjonalności Zdarzeń Medycznych, indeksowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w okresie od sierpnia 2020 r. do kwietnia 2021 r., Centrum e-Zdrowia zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu. Deklaracja uczestnictwa dostępna do wypełnienia w postaci elektronicznej tutaj >>>

Czy Twój system informatyczny gotowy jest na prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej - sprawdź to.

Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie dotyczące wymogów, jakie musi spełniać system teleinformatyczny, aby prowadzić w nim dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Opracowanie merytoryczne uzupełnione zostało o ankietę sprawdzającą. Dzięki tej dokumentacji proces weryfikacji gotowości systemu do zaprzestania drukowania dokumentacji w postaci papierowej będzie można sprawniej przeprowadzić. Ankieta będzie także pomocna przy ocenie spełniania kryteriów Programu Pilotaż EDM.

Wdrożenie EDM - zrobimy to dla Ciebie.

Zakończenie programu wspierającego EDM.

Planowany termin zakończenia Pilotaż EDM to 30kwietnia 2021roku.

Pomocne materiały dotyczące Pilotażu EDM.

 1. Zarządzenie 102/2020/DEF.
 2. Załączniki do Zarządzenia.
 3. Załączniki do Umowy.

Jak wygląda zakres danych raportowanych do SIM.