Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak wprowadzić pracę zdalną

Jak wprowadzić pracę zdalną

Jak wprowadzić pracę zdalną w firmie, w przedsiębiorstwie, w instytucji, urzędzie, szkole, podmiocie medycznym Wejście w życie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy, na mocy których określone zostały zasady wykonywania pracy zdalnej dla pracodawców, oznacza nic innego, jak tylko nowe zadania do wykonania, które muszą zrealizować. Dla poprawnego wdrożenia, dostosowania przepisów o pracy zdalnej niezbędne i konieczne jest zapoznanie się z nowymi regulacjami kodeksu pracy. Dlatego też opracowałem dla państwa omówienie tych przepisów. Lektura tego dokumentu pozwoli na sprawny poruszanie się w temacie zagadnienia, jakim jest praca zdalna. Zapoznanie się z treścią całego omówienia pozwoli również na wyeliminowanie w przyszłości błędów w stosowaniu nowych regulacji kodeksowych.

Czy działają organizacje związkowe ...

Po pierwsze, odpowiadamy sobie na pytanie, czy w naszej organizacji działają organizacje związkowe? Od tego bowiem uzależnione jest, w jakiej formie określać będziemy zasady wykonywania pracy zdalnej. Ponadto musimy ustalić również odpowiedź na pytanie, czy w naszej organizacji działa jedna czy też więcej organizacji związkowych? Spójrzmy, co mówi przepis kodeksu pracy w sytuacji pracodawcy działa jedna lub też działa więcej niż jedna organizacja związkowa.

Przepis jest precyzyjny. Stanowią bowiem o tym, iż w sytuacji, kiedy działa organizacja Związkowa u pracodawcy bądź też działają organizacje związkowe u pracodawcy zasady wykonywania pracy zdalnej należy obowiązkowo ustalić w porozumieniu uzgodnionym. Z tą organizacją związkową, a jeżeli działa ich więcej z tymi wszystkimi organizacjami związkowymi.

Praktyka pokazuje jednak, iż osiągnięcie porozumienia, w zakresie dokonania uzgodnienia,  z organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy często obarczone jest, nie tylko problemami, ale również kończy się brakiem możliwości uzyskania takiego wspólnego stanowiska wszystkich stron negocjujących. Co więc zrobić w takiej sytuacji, kiedy nie udało nam się ustalić treści porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej ze wszystkimi organizacjami związkowymi? Co zrobić, jeśli jedna lub kilka z negocjujących organizacji związkowych sprzeciwiają się treści proponowanego porozumienia, a jednocześnie pozostałe organizacje, taką treść w pełni akceptują? Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której nie doszło do uzgodnienia ze wszystkimi działającymi organizacjami związkowymi u pracodawcy treści porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej.

Brak porozumienia z organizacjami związkowymi ...

W takiej sytuacji należy zapoznać się z treścią kolejnego przepisu kodeksu pracy, który to daje nam gotowe rozwiązanie. Jak należy postąpić w takiej sytuacji.

W sytuacji braku możliwości uzgodnienia treści porozumienia ze wszystkimi organizacjami, pracodawca ma obowiązek uzgodnić treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi. Organizacją reprezentatywną, z którą należy dokonać uzgodnienia, o jakim mowa w przepisie, jest organizacja wymieniona w art. 25 (3) ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych. Organizacją reprezentatywną, o jakiej mowa w przepisie jest organizacja wymieniona w art. 25 (3) ust. 1 ww. ustawy, i organizacją reprezentatywną jest organizacja wymieniona w art. 25 (3) ust. 2 ww. ustawy. W przepisie mowa jest o organizacjach reprezentatywnych, o jakich mowa we wskazanych przepisach ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej , czyli 5% i więcej, pracowników zatrudnionych u pracodawcy, o jakim mowa w przepisie. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Brak porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi ...

Niestety może jednak okazać się tak, iż dokonanie uzgodnienia porozumienia w sprawie wykonywania pracy zdalnej, nadal nie będzie możliwe do osiągnięcia, z uwagi na to, iż reprezentatywne organizacje związkowe nadal będą przeciwne wprowadzeniu zasad określonych porozumieniem w życie. Z ostrożności informuję, iż brak uzgodnienia chociażby z jedną z kilku reprezentatywnych organizacji związkowych, skutkuje tym, iż porozumienia nie możemy traktować jako uzgodnione. Jak więc należy postąpić w takiej sytuacji? Czy w ogóle zamyka się pracodawcy? Droga do korzystania z pracy zdalnej? Ponownie odpowiedź znajdziemy w przepisach znowelizowanego kodeksu pracy.

W przepisie mowa jest o sytuacji, w której nie doszło do zawarcia porozumienia określającego zasady wykonywania pracy zdalnej u pracodawcy zgodnie z § 1 albo § 2 cytowanego przepisu. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której nie doszło do uzgodnienia. Treści porozumienia określającego zasady wykonywania pracy zdalnej i jednocześnie upłynął 30 dniowy termin na zakończenie takich rozmów negocjacyjnych. W takiej sytuacji, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie. Uwaga jednak określenie zasad wykonywania pracy zdalnej następuje z uwzględnieniem ustaleń podjętych z zakładowymi organizacjami związkowymi. Może bowiem okazać się, iż na etapie prowadzenia rozmów w sprawie zawarcia porozumienia strony zgodne były co do niektórych jego elementów, natomiast poróżniły je stanowiska dotyczące pozostałych.

Kiedy u pracodawcy nie działają organizacje związkowe ...

Może się jednak zdarzyć też inna sytuacja. Sytuacja, w której to pracodawca nie jest objęty działaniem żadnej organizacji związkowej, czy to zakładowej, czy to międzyzakładowej organizacji związkowej. Jak więc powinien zachować się taki pracodawca, który chce skorzystać z nowych rozwiązań dotyczących pracy zdalnej? Odpowiedzi również szukamy na gruncie przepisów kodeksu pracy.

Ustawodawca przewidział, iż w takiej sytuacji, kiedy to pracodawca nie jest objęty działaniem żadnej organizacji związkowej, zasady wykonywania pracy zdalnej określa on w innym dokumencie, który nazywa regulaminem wykonywania pracy zdalnych. Wejście w życie jednak takiego regulaminu musi być poprzedzone konsultacją jego treści z przedstawicielem załogi pracowników. Zwracam uwagę na różnicę pomiędzy. Uzgodnieniem treści porozumienia z organizacjami związkowymi, a dokonaniem konsultacji treści Regulaminu z przedstawicielem załogi. W pierwszym przypadku mamy do czynienia. Z koniecznością wypracowania wspólnego zgodnego stanowiska co do treści zasad wykonywania pracy zdalnej, które zapisane zostają w porozumieniu w 2 sytuacji mamy do czynienia z konsultacjami, które niekoniecznie zawsze muszą zakończyć się. Wypracowaniem jednolitego tekstu Regulaminu. W przepisie mowa jest o konsultacji nie o uzgodnieniu. Przedstawiciele o jakich mowa w przepisie są to przedstawiciele pracowników wyłonieni w trybie, jaki został przyjęty i jest obowiązujący u danego pracodawcy, pracodawcy, o którym mowa w przepisie.

Brak porozumień i brak regulaminów ...

Możemy spotkać się jeszcze z kolejna sytuacją. Sytuacją, w której nie zostało zawarte porozumienie z działającymi organizacjami związkowymi, albo też nie został wydany regulamin u pracodawcy, u którego działają organizacje związkowe – ale nie wyraziły one zgody na treść porozumienia, albo u którego nie działają organizacje związkowe. Jak więc taki pracodawca powinien postąpić, jeżeli chce skorzystać z regulacji dotyczących pracy zdalnej? Ponownie odpowiedzi szukamy w przepisach program współpracy.

Wykonywanie pracy zdalnej jest dopuszczalne także w przypadku, o jakim mowa w przepisie. Dopuszczalne jest wykonywanie pracy zdalnej, gdy nie zostało zawarte porozumienie, o jakim mowa w § 1 omawianego przepisu ale także wykonywanie pracy zdalnej jest dopuszczalne gdy nie zawarte zostało porozumienie, o jakim mowa w § 2 omawianego przepisu. W przepisie mowa jest także o sytuacji, w której dopuszczalne jest także wykonywanie pracy zdalnej, kiedy nie został wydany regulamin o jakim mowa w § 3 omawianego przepisu, ale także kiedy nie został wydany regulamin o jakim mowa w § 4 omawianego przepisu. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z sytuacji opisanych powyżej to pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej. Określenie dokonywane jest w poleceniu wykonywania pracy zdalnej jakiego warunki stosowania ujęto w art. 67(19) § 3 Kodeksu pracy, albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem. Pracodawca dokonując określenia zasad wykonywania pracy zdalnej odpowiednio dokonuje wyboru albo określenia zasad za pomocą polecenia, o którym mowa w art. 67(19) § 3 Kodeks pracy, jeśli spełnione zostały przesłanki dla jego wydania, albo za pomocą porozumienia z pracownikiem.

Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet dokumentów do wprowadzenia pracy zdalnej ...

Praca zdalna - omówienie przepisów oraz wzory dokumentacji do wdrożenia pracy zdalnej

Pracodawcy którzy staną przed problemem wdrożenia regulacji dotyczących pracy zdalnej powinni bezwzględnie zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy, dotyczącymi zagadnienia pracy zdalnej. Przygotowaliśmy nie tylko opracowanie, zawierające szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu pracy, dotyczących pracy zdalnej, ale również opracowaliśmy pakiet dokumentów pozwalających na sprawne i szybkie wdrożenie pracy zdalnej.

Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej

Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Zasady jakie trzeba przestrzegać przy kontroli pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia pracy zdalnej ...