Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie pracy zdalnej

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie pracy zdalnej

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie pracy zdalnej – znowelizowane przepisy kodeksu pracy przewidują określony tryb wprowadzania regulacji dotyczacych pracy zdalnej. Więcej na temat poszczególnych trybów pisałem w swoim opracowaniuJak pracodawca ma wprowadzić pracę zdalną?Zasadniczo w zależności od danej sytuacji, możliwe są następujące warianty wprowadzenia pracy zdalnej: w porozumieniu ze związkami zawodowymi, w regulaminie pracodawcy, w poleceniu pracodawcy, albo w porozumieniu z pracownikiem.

Tryb wprowadzenia pracy zdalnej w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi ...

Przepis jest precyzyjny. Stanowią bowiem o tym, iż w sytuacji, kiedy działa organizacja Związkowa u pracodawcy bądź też działają organizacje związkowe u pracodawcy zasady wykonywania pracy zdalnej należy obowiązkowo ustalić w porozumieniu uzgodnionym. Z tą organizacją związkową, a jeżeli działa ich więcej z tymi wszystkimi organizacjami związkowymi.

W sytuacji braku możliwości uzgodnienia treści porozumienia ze wszystkimi organizacjami, pracodawca ma obowiązek uzgodnić treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi. Organizacją reprezentatywną, z którą należy dokonać uzgodnienia, o jakim mowa w przepisie, jest organizacja wymieniona w art. 25 (3) ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych. Organizacją reprezentatywną, o jakiej mowa w przepisie jest organizacja wymieniona w art. 25 (3) ust. 1 ww. ustawy, i organizacją reprezentatywną jest organizacja wymieniona w art. 25 (3) ust. 2 ww. ustawy. W przepisie mowa jest o organizacjach reprezentatywnych, o jakich mowa we wskazanych przepisach ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej , czyli 5% i więcej, pracowników zatrudnionych u pracodawcy, o jakim mowa w przepisie. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Jakie elementy musi określać porozumienie ze związkami zawodowymi ...

Zgodnie z art. 67(20) § 6 k.p. w porozumieniu, o którym mowa w § 1 i 2 określa się w szczególności:

 • grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o których mowa w art. 67(24) 1 pkt 2 lub 3;
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 67(24) 3, lub ryczałtu, o którym mowa w art. 6724 § 4;
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.
 • W przepisie mowa jest o porozumieniu, o jakim mowa w art. 67(20) § 1 Kodeksu pracy, czyli o porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami, czyli o porozumieniu określającym zasady wykonywania pracy zdalnej.
 • W przepisie mowa jest także o porozumieniu, o jakim mowa w art. 67(20) § 2 Kodeksu pracy, czyli o porozumieniu zawartym ze wszystkimi reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, jakie zawierane jest w sytuacji, kiedy nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, czyli o porozumieniu określającym zasady wykonywania pracy zdalnej.
 • Porozumienie, o jakich mowa w przepisie, określać ma w swej treści w szczególności, wypunktowane w przepisie zagadnienia. Określać znaczy tyle co doprecyzować. W szczególności znaczy tyle że wymienione w przepisie elementy musza zostać doprecyzowane, a inne doprecyzowane być mogą.
  • Porozumienie, doprecyzować ma:
   • grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną.
   • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, niezbędnych związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.
   • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, innych niż te określone w 67(24) § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, innych kosztów bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, z tym jednak zastrzeżeniem, iż obowiązek ich pokrywania powstawał będzie tylko i wyłącznie wówczas, jeśli tak stanowić będzie porozumienie albo regulamin, o jakim mowa w przepisie, jak stanowią przepisy, do których odsyła ustawodawca.
   • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów, o jakich mowa w przepisie art. 67(24) § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, lub art. 67(24) § 1 pkt 3 Kodeksu pracy. Z przepisów do których odsyła ustawodawca wynika, w jakich sytuacjach pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów danego określonego rodzaju. Innymi słowy, jeśli z przepisu wynika obowiązek pokrycia kosztów danego określonego rodzaju, wówczas porozumienie albo regulamin doprecyzować mają zasady ich pokrywania przez pracodawcę.
   • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego o jakim mowa w art. 67(24) § 3 Kodeksu pracy, czyli ekwiwalentu, który należny będzie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną w wysokości, ustalonej przez pracodawcę, z tytułu wykorzystywania przez pracownika materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę.
   •  zasady ustalania ryczałtu  pieniężnego o jakim mowa w art. 67(24) § 4 Kodeksu pracy, czyli ryczałtu, jakiego wypłata zastępuje obowiązek pokrycia przez pracodawcę kosztów, albo ekwiwalentu o których mowa powyżej.
   • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, o jakim mowa w przepisie art. 67(24) § 3 Kodeksu pracy, lub zasady ustalania ryczałtu, o jakim mowa w art. 67(24) § 1 pkt 4 Kodeksu pracy. Z przepisów do których odsyła ustawodawca wynika, w jakich sytuacjach pracodawca ma obowiązek wypłaty ekwiwalentu, w jakich sytuacjach ma obowiązek wypłaty ryczałtu. Innymi słowy, jeśli z przepisu wynika obowiązek wypłaty ekwiwalentu, wówczas porozumienie doprecyzować ma zasady jego ustalania, a jeśli z przepisu i stanu faktycznego wynika obowiązek wypłaty ryczałtu wówczas porozumienie doprecyzować ma jego zasady ustalania tego ryczałtu.
   • zasady porozumiewania  pracodawcy i pracownika, pracownika który wykonuje pracę zdalną. Zasady porozumiewania się powinny określać również sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy, przez pracownika wykonującego pracę zdalną.
   • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika, pracownika wykonującego pracę zdalną.
   • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
   • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji.  Zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, powinny określać zasady kontroli przestrzegania procedur ochrony danych osobowych.
   • zasady instalacji oprogramowania. Maja zostać określone zasady, które mówić będą o tym, w jaki sposób, jak należy prowadzić instalację oprogramowania wykorzystywanego przez pracownika wykonującego prace zdalną.
   • zasady inwentaryzacji oprogramowania. Maja zostać określone zasady, które mówić będą o tym, w jaki sposób, jak należy prowadzić inwentaryzację oprogramowania wykorzystywanego przez pracownika wykonującego prace zdalną.
   • zasady konserwacji oprogramowania. Maja zostać określone zasady, które mówić będą o tym, w jaki sposób, jak należy prowadzić konserwację oprogramowania wykorzystywanego przez pracownika wykonującego prace zdalną.
   • zasady aktualizacji oprogramowania. Maja zostać określone zasady, które mówić będą o tym, w jaki sposób, jak należy prowadzić aktualizację oprogramowania wykorzystywanego przez pracownika wykonującego prace zdalną.
   • zasady instalacji powierzonych pracownikowi narzędzi pracy. Maja zostać określone zasady, które mówić będą o tym, w jaki sposób, jak należy prowadzić instalację powierzonych pracownikowi narzędzi pracy wykorzystywanych przez pracownika wykonującego prace zdalną. Zasady instalacji powierzonych pracownikowi narzędzi pracy odnosić mają się także do urządzeń technicznych. Maja zostać określone zasady, które mówić będą o tym, w jaki sposób, jak należy prowadzić instalację powierzonych pracownikowi urządzeń technicznych wykorzystywanych przez pracownika wykonującego prace zdalną.
   • zasady inwentaryzacji powierzonych pracownikowi narzędzi pracy. Maja zostać określone zasady, które mówić będą o tym, w jaki sposób, jak należy prowadzić inwentaryzację powierzonych pracownikowi narzędzi pracy wykorzystywanych przez pracownika wykonującego prace zdalną. Zasady inwentaryzacji powierzonych pracownikowi narzędzi pracy odnosić mają się także do urządzeń technicznych. Maja zostać określone zasady, które mówić będą o tym, w jaki sposób, jak należy prowadzić inwentaryzację powierzonych pracownikowi urządzeń technicznych wykorzystywanych przez pracownika wykonującego prace zdalną.
   • zasady konserwacji powierzonych pracownikowi narzędzi pracy. Maja zostać określone zasady, które mówić będą o tym, w jaki sposób, jak należy prowadzić konserwację powierzonych pracownikowi narzędzi pracy wykorzystywanych przez pracownika wykonującego prace zdalną. Zasady konserwacji powierzonych pracownikowi narzędzi pracy odnosić mają się także do urządzeń technicznych. Maja zostać określone zasady, które mówić będą o tym, w jaki sposób, jak należy prowadzić konserwację powierzonych pracownikowi urządzeń technicznych wykorzystywanych przez pracownika wykonującego prace zdalną.
   • zasady serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy. Maja zostać określone zasady, które mówić będą o tym, w jaki sposób, jak należy prowadzić serwis powierzonych pracownikowi narzędzi pracy wykorzystywanych przez pracownika wykonującego prace zdalną. Zasady serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy odnosić mają się także do urządzeń technicznych. Maja zostać określone zasady, które mówić będą o tym, w jaki sposób, jak należy prowadzić serwis powierzonych pracownikowi urządzeń technicznych wykorzystywanych przez pracownika wykonującego prace zdalną.

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie pracy zdalnej

Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet dokumentów do wprowadzenia pracy zdalnej ...