Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP. Kontynuując tematykę związaną z funkcjonowaniem Kas Zapomogowo Pożyczkowych, na podstawie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. 2021 poz. 1666) [dalej Ustawa KZP] a konkretnie zagadnienie związane z podstawami prawnymi, jakie legalizują przetwarzanie danych osobowych przez KZP, jako administratora danych osobowych, dla kompletności wywodu przypomnę tylko tym, iż Prezes UODO w swoim wystąpieniu do MRiPS  zwrócił uwagę na zasadność podjęcia prac nad wprowadzeniem zmian w Ustawie KZP (DOL.413.2.2022). Szerzej zaprezentowane zostało zagadnienie w moim opracowaniu „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez KZP

UODO stanęło na stanowisku, iż

cyt.: „(…)administrator dysponuje odpowiednimi, określonymi w przepisach prawa podstawami do pozyskiwania i dalszego przetwarzania danych osobowych jej członków (co spełnia przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i działanie to nie powinno odbywać się na podstawie zgody. Wskazywanie na przesłankę zgody jako jedyną uzasadniającą proces przetwarzania danych w omawianej sytuacji prowadzi do błędnego przekonania, że jest ona podstawą realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w KZP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń. Tymczasem przetwarzanie danych osobowych członków KZP w tych celach jest niezbędne w celu realizacji ustawowych zadań KZP wyszczególnionych w art. 43 ustawy. Również wskazanie osoby uprawnionej wynika z przepisów ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o KZP). Z kolei poręczenie jest instytucją cywilnoprawną (uregulowaną w art. 876 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), w związku z czym poręczyciel nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych, ponieważ z mocy przepisów staje się osobą uprawnioną.

Stanowisko MRPiPS ...

W odpowiedzi na Wystąpienie Prezesa UODO z dnia 25 stycznia 2022r., Minister Rodziny i Polityki Społecznej udzieliła odpowiedzi (DDP-I.622.2.2002.AŚK) w której czytamy …

Zgodnie z art. 36 Ustawy KZP

cyt.: „Wypłata pożyczki lub zapomogi jest dokonywana przez KZP na wskazany przez jej członka rachunek płatniczy, chyba że członek KZP złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę pożyczki lub zapomogi do rąk własnych

Reasumując zatem ...

Tak, jak sygnalizowałem to w poprzednim moim opracowaniu, Ustawa KZP jest aktem obowiązującym, jako taki obowiązuje w brzemieniu mu nadanym. Na dzień przygotowania niniejszego opracowania, akt ten ani nie został uchylony, ani też nie został zmieniony w omawianym zakresie podstaw prawnych, jakie wskazane zostały do przetwarzania danych osobowych przez KZP. Przyjąć zatem należy za właściwe, iż obowiązkiem administratorów danych osobowych, jakimi są Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe, jest stosowanie przepisów Ustawy KZP w brzemieniu obowiązujący, do czasu jego zmiany. 

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP

Materiały źródłowe ...