Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP. Kontynuując tematykę związaną z funkcjonowaniem Kas Zapomogowo Pożyczkowych, na podstawie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. 2021 poz. 1666) [dalej Ustawa KZP] a konkretnie zagadnienie związane z podstawami prawnymi, jakie legalizują przetwarzanie danych osobowych przez KZP, jako administratora danych osobowych, dla kompletności wywodu przypomnę tylko tym, iż Prezes UODO w swoim wystąpieniu do MRiPS  zwrócił uwagę na zasadność podjęcia prac nad wprowadzeniem zmian w Ustawie KZP (DOL.413.2.2022). Szerzej zaprezentowane zostało zagadnienie w moim opracowaniu „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez KZP

UODO stanęło na stanowisku, iż

cyt.: „(…)administrator dysponuje odpowiednimi, określonymi w przepisach prawa podstawami do pozyskiwania i dalszego przetwarzania danych osobowych jej członków (co spełnia przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i działanie to nie powinno odbywać się na podstawie zgody. Wskazywanie na przesłankę zgody jako jedyną uzasadniającą proces przetwarzania danych w omawianej sytuacji prowadzi do błędnego przekonania, że jest ona podstawą realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w KZP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń. Tymczasem przetwarzanie danych osobowych członków KZP w tych celach jest niezbędne w celu realizacji ustawowych zadań KZP wyszczególnionych w art. 43 ustawy. Również wskazanie osoby uprawnionej wynika z przepisów ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o KZP). Z kolei poręczenie jest instytucją cywilnoprawną (uregulowaną w art. 876 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), w związku z czym poręczyciel nie musi wyrażać zgody na przetwarzanie danych, ponieważ z mocy przepisów staje się osobą uprawnioną.

Stanowisko MRPiPS ...

W odpowiedzi na Wystąpienie Prezesa UODO z dnia 25 stycznia 2022r., Minister Rodziny i Polityki Społecznej udzieliła odpowiedzi (DDP-I.622.2.2002.AŚK) w której czytamy …

Zgodnie z art. 36 Ustawy KZP

cyt.: „Wypłata pożyczki lub zapomogi jest dokonywana przez KZP na wskazany przez jej członka rachunek płatniczy, chyba że członek KZP złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę pożyczki lub zapomogi do rąk własnych

Reasumując zatem ...

Tak, jak sygnalizowałem to w poprzednim moim opracowaniu, Ustawa KZP jest aktem obowiązującym, jako taki obowiązuje w brzemieniu mu nadanym. Na dzień przygotowania niniejszego opracowania, akt ten ani nie został uchylony, ani też nie został zmieniony w omawianym zakresie podstaw prawnych, jakie wskazane zostały do przetwarzania danych osobowych przez KZP. Przyjąć zatem należy za właściwe, iż obowiązkiem administratorów danych osobowych, jakimi są Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe, jest stosowanie przepisów Ustawy KZP w brzemieniu obowiązujący, do czasu jego zmiany. 

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP

Materiały źródłowe ...